Doručení rozhodnutí veřejnou vyhláškou

11.06.2009 10:57

Rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, o odvolání Jindřišky Karmazínové, trvalým pobytem Řídkého 230/8, 460 10  Liberec, zastoupené na základě písemné plné moci Evou Hlavínovou, trvalým pobytem Ve Svahu 560/3, 147 00 Praha, proti rozhodnutí Městského úřadu  Železný  Brod,  odboru  životního  prostředí, č. j. ŽP 7182/2008/231.21 ze dne 20. 11. 2008, kterým bylo podle ustanovení § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) a podle ustanovení § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) vydáno povolení k výstavbě vodního díla v obci Koberovy – stavby „Rozšíření vodovodu Kalich – Borek a rozšíření akumulace vodního zdroje Kalich“ na poz. parc. č. 1149/4, 2832/18, 2832/19, 2832/20, 2832/21, 2832/22, 2832/23 v katastrálním území Besedice.

rozhodnuti_37672_2009_a9fb1d8ed6.pdf (274,8 kB)

Zpět