Nejdůležitější používané předpisy

09.08.2017 10:00

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava
České republiky, ve znění pozdějších
předpisů.
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o
vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH
PRÁV A SVOBOD jako součásti
ústavního pořádku České republiky.
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů.
Úplné znění právních předpisů je
dostupné na:
aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

Zpět