Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 - o znaku a praporu Obce Koberovy a jejich užívání

24.02.2004 14:09

 

O B E C   K O B E R O V Y

 

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2004

o znaku a praporu Obce Koberovy a jejich užívání

 

         Zastupitelstvo obce Koberovy svým usnesením číslo 11 ze dne 17. 2. 2004 vydává podle § 16 odst. 1 zákona č. 410/ 92 Sb. a v souladu s rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. (doplnit) ze dne (doplnit) tuto obecně závaznou vyhlášku

 

čl. 1

Znak, prapor a barvy obce Koberovy

1. Znakem obce Koberovy je  zeleno-červený polcený štít pod černou hlavou s osmi (3, 2, 3) srdíčky kalich s hostií, vše zlaté.

2. Prapor obce Koberovy : list tvoří dva vodorovné pruhy, černý a červeno-zeleně polcený, v poměru 3 : 5. V černém pruhu osm srdíček (3, 2, 3), uprostřed dolního pruhu kalich s hostií, vše žluté. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.

3. Barvy obce jsou černá , červená, zelená a žlutá.

4. Vyobrazení znaku a praporu obce, města jsou přílohou této vyhlášky a jsou v originále uchovány na Obecním úřadě v Koberovech.

 

čl. 2

Užívání znaku obce, města

1. Pokud není předepsáno užívání státního znaku, může Obecní úřad v Koberovech podle § 5 zákona č. 367/ 90 o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v úplném znění zákona č. 410/ 92 Sb., jakož i organizace městem založené, řízené nebo spravované, užívat znaku obce Koberovy (dále jen obecního, městského znaku).

2. Jiné orgány, organizace a zařízení, právnické a fyzické osoby mohou užívat obecní, městský znak jen se souhlasem Zastupitelstva obce.

3. Svolení k užívání obecního znaku vydává na základě odůvodněné žádosti obsahující barevný nákres a způsob umístění znaku Obecní úřad po předchozím souhlasu Zastupitelstva obce.

4. Obecního znaku lze užívat zpravidla :

a) v záhlaví významných listin a písemných dokumentů

b) k vnějšímu označení budov (místností), pokud není předepsáno užívání státního znaku

c) na orientačních a propagačních tabulích

d) na některých předmětech a jiném majetku obce, města nebo organizací jím založených, řízených nebo spravovaných

e) na propagačních tiscích a publikacích obecního, městského charakteru

f) na upomínkových předmětech

 

 

čl. 3

Užívání praporu města

1. Pokud není předepsáno užívání státní vlajky, prapor obce užívá obec, jeho orgány a organizace.

2. Pro užívání praporu obce jinými právnickými a fyzickými osobami platí obdobně ustanovení čl. 2, odst. 2.3.

3. Praporu města lze užívat zejména při slavnostních příležitostech, významných jednáních a setkáních s mezinárodní účastí a významných událostech regionálního a obecního, městského charakteru.

 

čl. 4

Úplata za užívání znaku

         Souhlas s užíváním znaku se poskytuje za úplatu, pokud se Zastupitelstvo obce neusnese jinak. Výše úplaty se stanoví podle zvláštního předpisu.1)

 

čl. 5

Sankce

1. Užívání znaku a praporu lze zakázat těm uživatelům, kteří nedodržují stanovené podmínky nebo je užívají nevhodným způsobem.

2. Porušení povinností stanovených touto vyhláškou se postihuje podle obecně závazných předpisů. 2)

 

čl. 6

Tato vyhláška byla schválena ZO Koberovy dne 17.2.2004 a nabývá účinnosti dne 1. 3. 2004.

 

 

 

 

 

 

Jindřich Kvapil                                                                                           Eva Šírková

starosta obce                                                                                               místostarosta

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------

1) Zákon č. 526/ 1990 Sb., o cenách

2) § 48 a 42 odst.. 1 písm. a) zákona ČNR č. 200/ 1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, § 50 zák. ČNR č. 367/ 1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v úplném znění 410/ 92 Sb.

 

 

 

 

 

        

Zpět