Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o vytvoření a použití prostředků FRB

01.09.2003 14:14

 

O B E C   K O B E R O V Y

 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o vytvoření a použití účelových prostředků

„Fondu rozvoje bydlení obce Koberovy“ na zlepšení úrovně bydlení na území obce

 

Zastupitelstvo obce Koberovy svým usnesením číslo 8 ze dne 16.9.2003 rozhodlo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydat tuto obecně závaznou vyhlášku o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení obce Koberovy“ na zlepšení úrovně bydlení na území obce (dále jen „vyhláška“):

 

Článek I

Úvodní ustanovení

 

(1)      Obec Koberovy v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu obce zřídila „Fond rozvoje bydlení obce Koberovy“ (dále jen „Fond“). Fond slouží k poskytování půjček na zvelebení bytových a rodinných domů a bytů na území obce. Poskytování půjček se řídí pravidly a podmínkami stanovenými touto vyhláškou.

 

(2)      Fond byl zřízen na základě dohody obce Koberovy s Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky (dále jen „MMR ČR“ ) o jeho založení a poskytnutí státní půjčky ze státního rozpočtu k jeho založení (dále jen „dohody“).

 

(3)      Právo disponovat těmito prostředky je trvale podmíněno dodržováním uvedené dohody a ustanovení této vyhlášky, popřípadě jejich novel. 

                       

Článek II

Příjmy Fondu

(1)   Příjmy Fondu jsou:

·         dotace a případné výpomoci ze státního rozpočtu

 • prostředky z rozpočtu obce Koberovy
 • příjmy ze splátek půjček poskytnutých obcí vlastníkům bytových a rodinných domů a bytů a úrokové výnosy z nich
 • příjmy ze splátek půjček přijatých a použitých obcí pro vlastní bytový fond a úrokové výnosy z nich
 • dary a případné výpomoci z prostředků sponzorů (např. bank, podniků, firem apod.)
 • dotace apod. z rozpočtu Libereckého kraje
 • nejméně 50 % příjmů z  výnosů prodeje obytných domů a bytů z majetku obce v období

od roku následujícího po vydání obecně závazné přihlášky a všechna další léta do doby splacení státní půjčky. V případě, že výnos z prodeje obytných domů a bytů z majetku obce bude použit k financování nové bytové výstavby, není příjmem Fondu.

 

 

 

(2)   Případné přírůstky stavu fondu se nestávají výnosem (ziskem) obce Koberovy, ale musí být beze zbytku ponechány Fondu k použití podle jeho pravidel

 

Článek III

Použití (výdaje) Fondu

 

(1)   Prostředky Fondu je možno používat výhradně k poskytování půjček s úročením v rozmezí 3 % až 7% p.a. a lhůtě splatnosti od 3 do 8 let. Rok, v němž byla půjčka poskytnuta se do lhůt splatnosti nepočítá.

 

(2)   Výdaji fondu jsou též úhrady poskytované Komerční bance, a.s., exp. Železný Brod za zřízení a vedení účtu a náklady výběrového řízení dle článku IV.

 

(3)   Adresáty půjček z Fondu mohou být subjekty, tj. fyzické a právnické osoby, které vlastní bytové a rodinné domy a byty na území obce Koberovy, a které přijmou závazek poskytnutou půjčku podle stanovených a ve smlouvě uvedených pravidel ve prospěch těchto bytových a rodinných domů a bytů použít (dále jen „subjekty“).

 

(4)   Obec Koberovy je oprávněna použít až 80 % prostředků Fondu k úhradě nákladů na opravy a modernizaci bytového fondu v majetku obce s úročením 3 % p.a. , avšak pouze za podmínky, že tyto prostředky do Fondu vrátí ve lhůtě splatnosti 3 roky od čerpání finančních prostředků. Tyto prostředky lze čerpat kdykoli na základě schválení zastupitelstvem obce. Limit použití 80 % prostředků Fondu může obec překročit výjimečně v případě, že ostatní vlastníci bytových a rodinných domů a bytů o poskytnutí půjčky neprojevili zájem.

 

(5)   Z Fondu se poskytují tyto druhy půjček:

 

Kód

Účel

Lhůta splatnosti

Úrok p.a.

Horní hranice půjčky

01

Obnova střechy starší 10 let (krytina, konstrukce)

         4 roky

      4 %

max. 50 000 Kč

na jeden dům

(jedno čp.)

02

Provedení úprav ve změně vytápění - pl. topení nebo rekonstrukci komína

4 roky

      4 %

max. 30 000 Kč

na jeden byt nebo jeden rodinný dům

03

Rozšíření ÚT do nevytápěných místností

         4 roky

      4 %

max. 10 000 Kč

na jeden byt nebo jeden rodinný dům

04

Zřízení malé čistírny odpadních vod ke stávajícímu domu

4 roky

4 %

max. 30 000 Kč

na jeden dům

05

Dodatečná izolace domu proti spodní vodě u objektu staršího 10 let

         4 roky

4 %

max. 30 000 Kč

na jeden dům

06

Obnova fasády domu, včetně oplechování u objektu staršího 15 let

         4 roky

      4 %

max. 30 000 Kč

na jeden dům

07

Zateplení obvodového pláště objektu staršího 10 let

         4 roky

      4 %

max. 50 000 Kč

na jeden dům

08

Vybudování WC, soc. zařízení v bytě, kde dosud není

        4 roky

     4 %

max. 20 000 Kč

na jeden byt nebo jeden rodinný dům

09

Rekonstrukce vodovodních, kanalizačních a odpadových rozvodů v objektu starším 15 let

4 roky

4 %

max. 10 000 Kč

na jeden byt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednotlivé druhy půjček lze kumulovat s výhradou druhů půjček 06 – Obnova fasády a půjčky 07 – Zateplení obvod. pláště, které nemohou být poskytnuty na jeden objekt. Půjčku nelze získat opakovaně na jeden titul u jednoho domu či bytu. Půjčku lze čerpat jen do konce kalendářního roku, v němž byla poskytnuta (zřízen příslušný účet). Úroky se platí podle smlouvy o půjčce, jistina se splácí rovnoměrně měsíčními splátkami, počínaje měsícem lednem roku následujícím po roce, v němž byla půjčka poskytnuta. Dlužník si může zvláštní dohodou dohodnout rychlejší splácení půjčky.

 

(6) Z fondu lze dále poskytnout tyto půjčky

 

Kód

Účel

Lhůta splatnosti

Úrok p.a.

Horní hranice půjčky

51

Střešní nástavba bytů rušící ploché střechy

       8 let

    5 %

max. 100 000 Kč

 na jeden byt

52

Půdní   ve    stavba    bytu a rozšíření stávající bytové jednotky

       8 let

    5 %

max. 100 000 Kč

 na jeden byt

 

Článek IV

Výběrové řízení

(1)     Subjekty mohou získat půjčku z fondu výhradně na základě výběrového řízení. Výběrové řízení organizuje obec Koberovy pro každý kalendářní rok samostatně. Probíhá zásadně jen 1x v kalendářním roce a o všech žádostech musí být rozhodnuto najednou, a to v takovém termínu, aby smlouvy s vybranými žadateli mohly být uzavřeny nejpozději do konce dubna příslušného kalendářního roku.

(2)      Podmínky výběrového řízení včetně vzoru žádosti (tiskopisu) se zveřejní vyvěšením na úřední desce obecního úřadu a dále v kabelové televizi.

(3)     Lhůta pro podání žádosti k účasti na výběrovém řízení je 30 dnů ode dne zveřejnění podmínek tohoto výběrového řízení.

(4)     Žádost musí být předložena na předepsaném tiskopise, který musí být k dispozici na obecním úřadě ode dne vyhlášení výběrového řízení, a musí vždy obsahovat:

 

 1. Jméno (název) žadatele (případně jméno statutárního zástupce)
 2. Adresu trvalého pobytu fyzické osoby nebo sídlo právnické osoby
 3. Přesné označení bytového domu, rodinného domu nebo bytu, a to

a) adresu, číslo popisné (je-li již vydáno), číslo parcely

      b) výpis z listu vlastnictví z katastru nemovitostí na bytový dům, rodinný dům nebo byt, ne     starší tří měsíců, nebo čestné prohlášení o vlastnictví

      c) stavební povolení či jiný doklad o přípustnosti akce, na níž či v jejím rámci je o půjčku žádáno

      d) příslušnou projektovou dokumentaci

 1. Přesný popis účelu, na který je půjčka požadována, při kumulaci druhů je třeba popis provést odděleně
 2. Předpokládaná lhůta dokončení předmětné akce
 3. Požadovaná částka úvěru podle tabulek článku III a způsob jejího výpočtu
 4. Návrh na stanovení záruky za poskytovanou půjčku ve výši 100 % předpokládané výše půjčky (v případě ručení nemovitostí výpis z listu vlastnictví, ne starší tří měsíců)
 5. Sdělení, zda v minulosti byla poskytnuta půjčka z Fondu

 

(5)     Žádosti, které nesplňují náležitosti dle odst. 4, budou žadatelům vráceny k doplnění. Žádosti   se žadatelům nevracejí po uplynutí dne stanoveného jako poslední k podání žádosti o půjčku.

 

(6)     Výběrové řízení vyhlašuje, o podmínkách výběru a ukončení výběrového řízení (výsledku) rozhoduje zastupitelstvo obce, včetně složení výběrové komise (jmenování předsedy a členů výběrové komise).

 

(7)     Výběrová komise vyhodnotí předložené žádosti o půjčky a zastupitelstvu obce předloží konkrétní návrh na ukončení výběrového řízení. Výběrové řízení je ukončeno nabídkami uzavření smluv o půjčkách. Na poskytnutí půjčky není právní nárok, proto se nelze proti rozhodnutí o výsledku výběrového řízení odvolat.

 

(8)     O výsledku výběrového řízení jsou všichni žadatelé písemně vyrozuměni v termínu nejpozději do jednoho měsíce po schválení konkrétního výsledku výběrového řízení zastupitelstvem obce Koberovy. Žadatelé vybraní na základě výběrového řízení budou vyzváni k uzavření smlouvy o půjčce. Právo na uzavření smlouvy zaniká, pokud se žadatel nedostaví k uzavření smlouvy do 30 dnů od doručení vyrozumění o výsledku výběrového řízení.

 

Článek V

Smlouva o půjčce

 

(1)   S žadateli vybranými na základě výběrového řízení uzavře obec Koberovy smlouvu o půjčce.

 

(2)   Smlouva musí obsahovat alespoň tyto údaje:

 

1.      Přesná identifikace smluvních stran

2.      Celková částka půjčky, v případě více titulů také skladba

3.      Přesná identifikace půjčky (v souladu s článkem III)

4.      Lhůta splatnosti půjčky

5.      Režim splácení půjčky (úroky, jistina), včetně konkrétního dne v příslušném měsíci

6.      Způsob splácení (trvalý příkaz z účtu, složenka, apod.)

7.      Závazek žadatele k užití půjčky k dohodnutému účelu

8.      Smluvní pokuta za porušení účelovosti půjčky (okamžité vrácení + 30 % z čerpané částky)

9.      Záruka za půjčku

10. Dohodu o otevření účtu u peněžního ústavu - Komerční banka, a.s., exp. Železný Brod

 

(3) Neprodleně po podpisu bude dohodnutý počet stejnopisů smlouvy předán peněžnímu ústavu Komerční bance, a.s., exp. Železný Brod s výzvou k otevření účtu a převodu prostředků z Fondu na tento účet.

 

Článek VI

Režim čerpání prostředků fondu

 

O způsobu a lhůtách převodu prostředků mezi fondem a účty žadatelů a o správě všech pohledávek fondu uzavře obec Koberovy zvláštní smlouvu s Komerční bankou, a.s., exp. Železný Brod.

 

Článek VII

Závěrečná ustanovení

 

(1)       Jestliže se při poskytnutí půjček kumulují u jednoho žadatele půjčky s rozdílnou dobou splatnosti u téhož bytového domu, rodinného domu nebo bytu, použijí se při uzavírání smlouvy o půjčce lhůty splatnosti pro jednotlivé půjčky uvedené v článku III.

 

(2)       Skutečnost, že splácení jistiny může být ve stanovených případech zahájeno později než od ledna roku následujícího po roce poskytnutí půjčky, nemá prodlužující vliv na celkovou dobu splácení poskytnuté půjčky.

 

(3)       Systém poskytování půjček dle této vyhlášky podléhá kontrole zastupitelstva obce a MMR ČR – dodržování účelovosti poskytnutých prostředků.

 

(4)       Obecní úřad Koberovy je povinen souběžně s návrhem na vyhlášení dalšího výběrového řízení předložit zastupitelstvu obce vyhodnocení hospodaření fondu i dosažení věcných efektů za předchozí rok.

 

(5)       Obec podá MMR ČR do 31. ledna každého roku informaci o způsobu Fondu a zkušenostech s využíváním této formy pomoci.

 

 

Článek VIII

Účinnost

 

(1)   Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 16.9.2003. 

 

(2)       Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje vyhláška č. 2/2000 o vytvoření a použití         účelových prostředků „ FONDU NA ZLEPŠENÍ ÚROVNĚ BYDLENÍ“ na území obce Koberovy ze dne 12.6.2000.

 

 

 

 

 

 

 

      ………………………….                                                         ………………………...

Eva Šírková, místostarostka                                                         Jindřich Kvapil, starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desku dne: 1. 9. 2003                                                    Sejmuto dne: 15. 9. 2003.

Zpět