Obecně závazná vyhláška Obce Koberovy č.1/2002 o chovu psů

22.06.2002 14:02

    Obecně závazná vyhláška

  Obce Koberovy č. 1/2002

O chovu psů

 

 

 

Zastupitelstvo obce Koberovy se usneslo vydat podle ustanovení § 84odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. O obcích, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku. Vyhláška byla zastupitelstvem obce schválena dne 20.6.2002.

 

 

 

 

Článek 1

Povinnosti chovatelů psů

 

1. Chov psů

- ve školách a domech, kde jsou dětská zařízení (jesle, mateřské školy, školní družiny apod.)

- v zařízeních veřejného stravování a potravinářské výroby, v obchodech a ubytovacích zařízeních

- ve zdravotnických zařízeních (i v bytech, které s těmito zařízeními souvisejí)

je zakázán.

 

2. Chovatel, případně jiná osoba, která se pohybuje se psem na veřejném prostranství, musí psa zajistit takovým způsobem, aby nemohl poškodit cizí majetek, nemohl obtěžovat a ohrožovat na zdraví jiné občany.

 

3. Výcvik psů je možné provádět jen v prostorách k tomu vyhrazených (areály kynologů, honební pozemky apod.)

 

4.

a) V místech zvýšené koncentrace obyvatel, zejména v centru obce nebo na jiných frekventovaných ulicích (plochách), v blízkosti prodejen, dětských hřišť a pískovišť nesmí být psi ponecháni bez dozoru a jejich pohyb musí být omezen vodítkem. Psi, kteří vykazují nebezpečné povahové vlastnosti, agresivitu, nervozitu, zhoršenou ovladatelnost, musí být chovatelem nebo osobou, která psy doprovází, opatřeni navíc i náhubkem.

 

b) Je zakázáno nechat znečišťovat veřejná prostranství, zejména ulice, travnaté plochy, hřbitovy, cesty, dětská hřiště, školní zahradu a záhony psími exkrementy. Dojde-li přesto ke znečištění těchto ploch, je chovatel, případně jiná osoba, která psa doprovází povinna tuto nečistotu neprodleně odstranit a uklidit.

 

c) Vodění psů do prodejen, na dětská hřiště, sportoviště, upravují zvláštní hygienické, veterinárně hygienické a provozní předpisy a může být dle rozhodnutí vlastníka, správce nebo provozovatele tohoto zařízení zakázáno.

 

5. Chovatel psa je povinen docházet se psem k povinnému očkování proti vzteklině a při onemocnění psa požádat o odbornou veterinární pomoc.

 

6. Na osoby - držitele průkazu ZTP-P, kteří používají psa jako doprovod (nevidomí), se vztahují zvláštní předpisy.

 

7. Za škodu způsobenou zvířetem odpovídá jeho chovatel podle občanského zákoníku.

 

8. Každý chovatel je povinen psa řádně přihlásit a dodržovat ustanovení platné vyhlášky o místních poplatcích. Při přihlašování psa a placení poplatků ze psů, je chovatel nebo osoba, která psa doprovází, povinna předložit platný očkovací průkaz o očkování psa proti vzteklině. V případě písemné přihlášky uvést datum posledního očkování proti vzteklině a kde bylo očkování provedeno.

 

9. Volné pobíhání psů a koček v honitbě ve smyslu zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb. je zakázáno. Porušením citovaného zákona je volný pohyb psů a koček v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího. Myslivecká stráž a myslivecký hospodář jsou oprávněni usmrcovat toulavé psy a kočky ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení.

 

 

Článek 2

Zaběhnutí psi

 

1. Psi, kteří budou volně bez dozoru pobíhat po veřejných prostranstvích, mohou být odchyceni pověřenou organizací.

 

2. Pokud nebudou psi v době zajištění v uvedené lhůtě (tj. 7 dnů) v pověřené organizaci vyzvednuti, bude s nimi nakládáno podle pokynů Okresní veterinární správy pro okresy Liberec a Jablonec nad Nisou.

 

3. Pokud dojde k odprodeji psů zaběhnutých a nevyzvednutých, výtěžek z prodeje bude použit na úhrady nákladů na dočasný pobyt psů v příslušných zařízeních a se zbytkem výtěžků bude naloženo podle § 135 odst. 1 občanského zákoníku.

 

 

 

Článek 3

Omezení chovu zvířat

 

1. Zákaz chovu psů a koček se týká nájemních domů, které nemají charakter rodinného domu.

 

 

 

Článek 4

Uhynutí zvířat

 

1. Chovatel je povinen zajistit neškodné odstranění uhynulých zvířat prostřednictvím odborné asanační organizace za úplatu a nebo jiným zákonným způsobem.

 

 

 

 

 

 

Článek 5

Závěrečná ustanovení

 

1. Porušování této vyhlášky může být stíháno jako přestupek dle § 46 dle § 48 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích a dle § 63 odst. 1 zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

 

 

Článek 6

Účinnost

 

1. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 5.7.2002.

 

 

 

 

 

 

 

Jaroslav Cvrček                                                                                               Jindřich Kvapil

místostarosta                                                                                                    starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Zákon č. 20/1966 Sb., o péči a zdraví lidu, (úplné znění zákona č. 86/1992 Sb.)

2) Zákon na ochranu zvířat proti týrání, č. 246/1992 Sb., § 13 odst. 3, ve znění pozdějších předpisů

3) Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon o veterinární péči č. 87/1987 Sb., (úplné znění zákon č. 215/1992 Sb., § 5 odst. 1 písm. a).

5) Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

6) Zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

7) Zákon č. 138/1973 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů.

8) Zákon o veterinární péči č. 87/1987 Sb., (úplné znění zákon č. 215/1992 Sb., § 5 odst. 1-3).

9) Zákon o veterinární péči č. 87/1987 Sb., (úplné znění zákon č. 215/1992 Sb. § 5 odst. 1 písm. b).

10) Rozhodnutí hl. hygienika ČSR zn. HEM-300-F-15. 1. 1986, ze dne 12. 2. 1986.

11) Zákon o veterinární péči č. 87/1987 Sb., (úplné znění zákon č. 215/1992 Sb., § 19, 20, 21.

 

Zpět