Obecně závazná vyhláška Obce Koberovy č. 2/2003 - o používání zábavné pyrotechniky

01.06.2003 14:41

 

Obecně závazná vyhláška Obce Koberovy č. 2/2003

O používání zábavné pyrotechniky

 

Zastupitelstvo obce Koberovy dle zákona č.128/2000 Sb. O obcích, §10 písm.b) a § 84 odst.1 písm.i), vydává k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku tuto svou obecně závaznou vyhlášku:

 

  1. Odpalování výrobků zábavné pyrotechniky ( tedy zejména světlice, petardy, dělbuchy)    je věcí narušující veřejný pořádek v obci Koberovy. Cílem této vyhlášky je vymezit, kdy a kde lze či není možné zábavnou pyrotechniku použít. Porušením této obecně závazné vyhlášky by došlo ke spáchání přestupku proti pořádku ve věcech územní samosprávy podle § 46 odst.2 zákona č. 200/1990 Sb. O přestupcích.

 

  1. Výrobky zábavné pyrotechniky je trvale zakázáno odpalovat na těchto veřejně přístupných místech v Koberovech.

 

    • Místní veřejná pohřebiště v Koberovech a Vrátě

·         V okruhu menším než 20 m od domů Základní školy a Mateřské školy v Koberovech

 

3.      V jiných místech než uvedených v bodě 2 je při dodržování všech protipožárních a bezpečnostních pravidel oprávněno odpalování výrobků zábavné pyrotechniky pouze dne 30. dubna, v den pořádání slavnostního pálení ohně (čarodějnic), dne 31. prosince a dne 1. ledna. Mimo tyto povolené termíny může dojít k odpalování výrobků zábavné pyrotechniky na veřejném prostranství i na základě individuálního povolení ze strany města Koberovy, při pořádání soukromých oslav. Povolení se vydává na základě písemné žádosti, podané nejméně jeden den před akcí. Žadatelem může být jen osoba starší 18 let, která zároveň potvrdí, že přebírá odpovědnost za případné škody a zaváže se zajistit neprodlený úklid veřejného prostranství od zbytků zábavné pyrotechniky. V žádosti žadatel uvede své jméno, příjmení a bydliště, místo a čas použití zábavné pyrotechniky.

 

  1. I při povoleném odpalování výrobků zábavné pyrotechniky si nelze počínat tak, aby docházelo k ohrožení majetku občanů a zdraví osob či zvířat.

 

 

  1. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.7.2003

 

 

 

 

 

…………………………                                                      ……………………………..

Eva Šírková                                                                             Jindřich Kvapil                                     

 místostarosta obce                                                                            starosta obce

       Koberovy                                                                                      Koberovy

 

 

 

Vyvěšeno:     1.6.2003

 

Sejmuto:   17.6.2003

Zpět