Obecně závazná vyhláška Obce Koberovy č. 3/2004 - požární řád

23.03.2009 14:05

 

 

 

 

Obecně závazná vyhláška  č. 3/2004

Obec Koberovy

 

 

Zastupitelstvo obce Koberovy se na svém zasedání dne 7.9.2004 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

 

požární řád obce

 

 

Čl. 1

 

Úvodní ustanovení

 

 

            Požární řád obce Koberovy upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

Určuje povinnosti právnických, fyzicky podnikajících osob vykonávajících podnikatelskou činnost a fyzických osob v oblasti požární ochrany na území obce Koberovy.

 

Čl. 2

 

Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

 

            Obec v samostatné působnosti a přenesené působnosti plní povinnosti vyplývající pro ni ze zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o PO) a vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a státního požárního dozoru (dále jen vyhláška o požární prevenci). Dále obec plní obdobně povinnosti uložené zákonem o PO právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám.

 

(1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) obce podle čl. 5 této vyhlášky.

 

Jednotka SDH:

a)      provádí požární zásah 

b)      provádí záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech

c)      podává neprodleně zprávu o svém výjezdu a zásahu územně příslušnému HZS kraje

 

Velitel jednotky SDH zajišťuje akceschopnost jednotky.

(2) Dále je zabezpečováním požární ochrany pověřena preventivní požární hlídka, která se zřizuje při akcích, kterých se účastní větší počet osob, viz. čl. 3 odst.3, má vymezenou tuto činnost:

a)      dohlížet na dodržování předpisů o PO

b)      v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob

c)      přivolat jednotku PO

d)     zúčastnit se likvidace požáru

 

Čl. 3

 

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

 

(1)         za činnost, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považují:

a)      ohňostroje při společenských akcích: požární bezpečnost při provozování této činnosti je řešena samostatnou vyhláškou obce

b)      pálení čarodějnic: požární bezpečnost při provozování této činnosti je řešena určením konkrétního místa, kde bude akce probíhat, zajištěním urovnání páleného materiálu pomocí mechanizace, zajištěním dozoru nad požářištěm členy jednotky SDH a přistavením požární techniky, následná likvidace spáleniště.

 

Povinnosti právnických osob a fyzicky podnikajících osob:

 

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby zajišťují, aby ve všech činnostech byly respektovány a dodržovány zásady požární ochrany stanovené obecně závaznými právními předpisy, zákonem o PO, vyhláškou o požární prevenci a dalšími předpisy mající vztah k PO.

 

Povinnosti fyzických osob:

 

Povinnosti fyzických osob v oblasti požární ochrany jsou dány zákonem o PO §§ 1,17,18,19,20,22 a vyhláškou o požární prevenci §§ 42, 43, 44 (příloha č. 1 požárního řádu obce)

 

(2)   za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje období nepříznivých klimatických podmínek, především delší období vysokých teplot a mimořádného sucha.

 

V období vysokých teplot a mimořádného sucha se stanovují tato preventivní opatření:

 

a)      zákaz kouření, rozdělávání a používání otevřeného ohně v prostorech a místech, kde může dojít k jeho rozšíření

b)      zákaz spalování hořlavých látek na volném prostranství, ustanovení zvláštního právního předpisu tím nejsou dotčena 1)

 

c)      zákaz vjezdu motorových vozidel na lesní a polní cesty, vyjma vozidel vlastníků lesů, kteří zabezpečují opatření pro dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů stanovené zvláštním právním předpisem o PO 2)  a dále motorových vozidel používaných k přepravě píce při sklizni a při žních; tato vozidla musí být při jízdě po poli nebo při práci v místech skladování vybavena lapači jisker nebo jiným obdobným zařízením

d)     zákaz táboření mimo vyhrazené prostory

e)      zákaz používání vody ze zdrojů pro hašení k jiným účelům; ustanovení zvláštního právního předpisu nejsou tímto dotčena 3)

f)       při zakládání volných skladů sena a slámy (stohů) musí být dodrženy předepsané vzdálenosti od vybraných druhů objektů, lesů a komunikací podle přílohy č. 1 vyhlášky o požární prevenci

 

---------------------------------------

1) § 5 odst.2 a § 17 odst. 3 písm. f) zákona o PO

2) § 7 odst. 2 zákona o PO

3) § 7 odst. 1 a § 29 odst. 1 písm k) zákona o PO

 

Počátek a konec účinnosti preventivních opatření platných po dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, jakož i území, kterých se tato opatření dotýkají, vyhlašuje obec svým nařízením, zveřejněným na úřední desce, rozhlasem, kabelovou televizí.

 

Za plnění podmínek k zabezpečení PO v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru odpovídají právnické osoby, fyzicky podnikající osoby, které provozují svoji činnost v obci a fyzické osoby.

 

(3)   za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:

§ kulturní dům Koberovy : požární bezpečnost v tomto objektu, kdy se při akcích zúčastňuje větší počet osob (více jak 200 osob), je zajištěna zřízením preventivní požární hlídky, která je seznámena s požárně bezpečnostními předpisy. Dále je požární bezpečnost objektu řešena samostatnou požární dokumentací požární ochrany vypracovanou samostatně pro tento objekt.

 

Čl. 4

 

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

(1)       Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 7

(2)               Trvalá pohotovost jednotek požární ochrany pro účely obce je zajištěna:

-          nepřetržitou pohotovostí jednotky HZS Libereckého kraje stanice Velké Hamry

 

 

 

 

Čl. 5

 

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

 

Obec Koberovy má zřízenou tuto jednotku SDH:

 

Část obce

Zařazení

Velikost jednotky

                     Vybavení

Požární technika

Věcné   prostředky

Koberovy

JPO –V/2

             13

CAS 25 RTHP

DA 12 A 30

2 ks PPS 12

 

Čl. 6

 

Přehled zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

 

Požární nádrže

Správce

Odběrní místa

Určení

Koberovy

 

 

 

Vrát

Obec Koberovy

 

 

 

Obec Koberovy

 

Koberovy

Hamštejn

Besedice

 

Vrát

Prosíčka

Michovka

Obec Koberovy

 

Michovka

Zbirohy

Besedice

 

Čl. 7

 

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

 

 

Část obce

Ohlašovna požárů

Číslo telefonu

Dosažitelnost

  

  

   Koberovy

Obecní úřad

Koberovy 140

 

     483 389 346

 

       Den

Jaroslav Cvrček

Koberovy 133

 

     483 389 869

 

       Den – noc

Jindřich Kvapil

Koberovy 158

 

      487 354 611

 

       Den - noc

 

Ohlašovna požáru je vybavena „Řádem ohlašovny požáru“ a plní tyto úkoly:

-          přebírá zprávu o požáru, mimořádné události nebo živelní pohromě, zjišťuje, kde k události došlo, o jakou událost se jedná, její rozsah, ohrožení, kde a odkud událost hlásí;

-          vyhlašuje požární poplach místní jednotce požární ochrany a postupuje podle poplachového plánu

-          oznamuje nahlášenou událost příslušnému operačnímu středisku HZS kraje

 

 

Čl. 8

 

Způsob vyhlášení požárního poplachu

 

 

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí buď

 

a)    signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón)

 

Umístění sirény:         Budova ZŠ Koberovy

 

b)      ORKÁN – bezpečnostní zařízení obce s napojením na členy jednotky SDH a sirénu

c)      místním rozhlasem

 

Čl. 9

 

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu

 

            V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru obce určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany.

            Požární jednotky jsou na místo povolávány prostřednictvím operačního střediska HZS Libereckého kraje – územní odbor Jablonec nad Nisou nebo na vyžádání velitele zásahu. Při vyhlašování vyššího stupně jsou povolávány automaticky postupně jednotky od nejnižšího stupně PP.

 

Pro Koberovy – Hamštejn, Chloudov, Koberovy

 

Stupeň poplachu

Jednotka PO

Kategorie JPO

 

              I

HZS Libereckého kraje, stanice Velké Hamry

JSDHO Koberovy    

JSDHO Železný Brod    

JSDHO Líšný                                              

             I

            V/2

             III

             III

 

              II

HZS Libereckého kraje, stanice Jablonec n.N.

JSDHO Malá Skála

JSDHO Držkov

JSDHO Jílové u Držkova

JSDHO Pěnčín – Huť

JSDHO Tanvald – Tanvald Šumburk

             I

             III

             III

             III

             III

             III

 

 

              III

JSDHO Skuhrov – Huntířov

JSDHO Železný Brod – Hrubá Horka

JSDHO Frýdštejn

JSDHO Turnov

HZS Libereckého kraje, stanice Turnov

            V/1 

            V/2                      

            V/2

            III

            I 

 

               Z

Jednotky povolané do III. stupně požárního poplachu a další jednotky PO kraje, ostatních krajů, nebo vybrané prostředky právnických osob, podnikajících fyzických osob, či fyzických osob

 

 

Pro Koberovy – Vrát-Prosíčka, Vrát

 

Stupeň poplachu

Jednotka PO

Kategorie JPO

 

              I

HZS Libereckého kraje, stanice Velké Hamry

JSDHO Koberovy   

JSDHO Železný Brod    

JSDHO Líšný                                              

             I

            V/2

             III

             III

 

              II

HZS Libereckého kraje, stanice Jablonec n.N.

JSDHO Malá Skála

JSDHO Držkov

JSDHO Jílové u Držkova

JSDHO Pěnčín – Huť

JSDHO Tanvald – Tanvald Šumburk

             I

             III

             III

             III

             III

             III

 

 

              III

JSDHO Skuhrov – Huntířov

JSDHO Železný Brod – Hrubá Horka

JSDHO Železný Brod - Těpeře

JSDHO Turnov

HZS Libereckého kraje, stanice Turnov

            V/1 

            V/2                      

            V/2

            III

            I 

 

               Z

Jednotky povolané do III. stupně požárního poplachu a další jednotky PO kraje, ostatních krajů, nebo vybrané prostředky právnických osob, podnikajících fyzických osob, či fyzických osob

 

Koberovy – Besedice – Besedice, Michovka, Zbirohy

 

Stupeň poplachu

Jednotka PO

Kategorie JPO

 

              I

HZS Libereckého kraje, stanice Velké Hamry

JSDHO Koberovy   

JSDHO Železný Brod    

JSDHO Malá Skála                                         

             I

            V/2

             III

             III

 

              II

HZS Libereckého kraje, stanice Jablonec n.N.

JSDHO Líšný

JSDHO Pěnčín – Huť

JSDHO Držkov

JSDHO Frýdštejn

JSDHO Železný Brod -Těpeře

             I

             III

             III

             III

             V/2

             V/2

 

 

              III

JSDHO Frýdštejn - Roudný

JSDHO Frýdštejn - Voděrady

JSDHO Jenišovice - Odolenovice

JSDHO Turnov

HZS Libereckého kraje, stanice Turnov

            V/1 

            V/1                    

            V/1

            III

            I 

 

               Z

Jednotky povolané do III. stupně požárního poplachu a další jednotky PO kraje, ostatních krajů, nebo vybrané prostředky právnických osob, podnikajících fyzických osob, či fyzických osob

 

 

 

 

Čl. 10

 

Závěrečná a zrušovací ustanovení

 

            Při porušení některého ustanovení této obecně závazné vyhlášky se bude postupovat podle zákona ČNR č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů

 

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší „Požární řád obce Koberovy z dubna 1999

 

 

 

Čl. 11

 

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 25.9.2004

 

 

 

 

 

 

………………………………….                                …………………………………….                          

           Eva Šírková                                                                          Jindřich Kvapil

           místostarosta                                                                               starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval: Staša Kobrlová – OOZ v PO čj: Z-737/97 dne 3.8.2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Zpět