Opatření obecné povahy o změně č. 4 ÚPNSÚ KOberovy

25.02.2008 14:30

 

OBEC KOBEROVY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O ZMĚNĚ Č. 4 ÚPNSÚ KOBEROVY

Zastupitelstvo obce Koberovy příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, §13 a přílohy č.7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona

VYDÁVÁ

tuto Změnu č. 4, ÚPNSÚ Koberovy schváleného usnesením Zastupitelstva obce č. 20 dne 11.6.1997 , jehož závazná část byla vydána Obecně závaznou vyhláškou č.1/1997, dne 12.6.1997 s účinností od 28.6.1997 a změněného Změnou 1, 2, 3 ÚPNSÚ Koberovy, jejíž závazná část byla schválena 17.6.2003 usnesením č.7 a vydána Obecně závaznou vyhláškou č.1 obce Koberovy dne 18.6.2003. Změna č.1 byla schválena usnesením zastupitelstva č. 26 dne 16.7.1998 Změna č.2 byla schválena usnesením zastupitelstva č.6 dne 5.8. 1999 Změna č.3 byla schválena usnesením zastupitelstva č.7 dne 17. 6. 2003

Závazná část územně plánovací dokumentace

se mění takto:

 1. Nově se vymezují tyto funkční plochy a jejich funkční využití

Plocha VDJ 1 – vodojem Zbirohy

Plocha VDJ 2 – vodojem Zbirohy

Plocha místní komunikace, která je součástí řešeného území změny je vymezená ve schváleném územním plánu.

Změna č.4 ÚPNSÚ Koberovy navrhuje plochy pro dva zemní vodojemy o objemech 50m3 vymezené v Hlavním výkrese jako plochy technických služeb s indexem konkrétní funkce VDJ 1,2. V ploše je zahrnuta vlastní stavba, násypy, odstavná plocha

 1. Pro funkční plochy vymezené v bodě 1 platí regulativy uvedené v Obecně závazné vyhlášce obce č. 1/1997 a změnách 1, 2, 3 ÚPNSÚ Koberovy

Plochy technických služeb s indexem konkrétní funkce:

Hlavní využití území je pro technické vybavení s konkrétní funkcí:

 1. čerpací stanice vodovodní
 2. vodojem
 3. čistírna odpadních vod
 4. trafostanice
 5. stavby vodních zdrojů

Přípustné využití území:

 1. odstavování vozidel na vlastním pozemku
 2. podnikatelská činnost zabezpečující provoz a navazující svým charakterem na konkrétní technické vybavení

Nepřípustné využití území

 1. jiná než hlavní činnost v území

Pravidla pro uspořádání území budou stanovena dle konkrétního zařízení

 1. Funkční plochy vymezené v bodě 1 se zařazují do zastavitelných ploch

Nově vymezené plochy VDJ1, VDJ2 se zařazují do zastavitelných ploch Plocha místní komunikace, která je součástí řešeného území změny je vymezená ve schváleném územním plánu.

 1. Součástí Změny č. 4 ÚPNSÚ Koberovy jsou tyto výkresy

a. Výkres základního členění území č.1, 1:5000 b. Hlavní výkres č.2, 1:5000 c. Koncepce technické infrastruktury č.3, 1:5000 d. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření, asanací č.4, 1:5000

 1. Ode dne účinnosti této změny (§173 odst. 1 správního řádu) se rozšiřuje„Příloha 2 Seznam veřejně prospěšných staveb“ vyhlášky č. 1/1997 obce Koberovy ze dne 12.6.1997, část II. Stavby technického vybavení a Příloha 3 Obecně závazné vyhlášky č.1 ze dne 18.6.2003 obce Koberovy, část třetí, a to o plochy veřejně prospěšné stavby pro VDJ 1,2(A,B) a plochu komunikace( C) vyznačené a upřesněné v grafické a textové části Změny č. 4 ÚPNSÚ Koberovy (viz textová a grafická příloha změny).

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚPNSÚ KOBEROVY Odůvodnění Změny č.4 ÚPNSÚ Koberovy obsahuje textovou a grafickou část

 1. Textová část
 1. Postup při pořízení Změny č.4 ÚPNSÚ Koberovy

Vzhledem k zlepšení obslužnosti části obce Zbirohy pitnou vodou obec Koberovy požadovala vymezit funkční plochy pro vodovod vedený v místní komunikaci a dva vodojemy o objemech 50m3 v katastrálním území Besedice, stavbu navrhla zařadit do veřejně prospěšných staveb. Na základě tohoto požadavku zastupitelstvo obce schválilo požadavek na pořízení Změny č.4 ÚPNSÚ Koberovy . Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem zpracoval Zadání Změny č.4 ÚPNSÚ Koberovy. Zadání Změny č.4 ÚPNSÚ schválilo zastupitelstvo obce usnesením č.8, bod 1, dne 4.6.2007.

Na základě schváleného Zadání Změny č.4 projektant zpracoval Návrh Změny č. 4 ÚPNSÚ Koberovy. Návrh Změny č.4 byl projednán dne 4.10. 2007 v zasedací místnosti MěÚ Železný Brod, byl posouzen a schválen KÚLK. Dne 12.2. 2008 proběhlo veřejné projednání Změny č.4 ÚPNSÚ Koberovy. Projednání proběhlo na Obecním úřadě v Koberovech.

Během řízení o Změně č.4 ÚPNSÚ Koberovy a při veřejném projednání nepodal nikdo z vlastníků pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, zastavitelných ploch ani zástupce veřejnosti námitku ve smyslu §52 odst.2 a 3 zákona č.183/2006Sb.

 1. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů

Návrh Změny č. 4 ÚPNSÚ Koberovy je v souladu s nadřazenou ÚPD, ÚPP a PÚR ČR.Změna v řešené ploše navržených lokalit nemá negativní vliv z hlediska širších vztahů v území.

 1. Vyhodnocení s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území

Návrh Změny č.4 ÚPNSÚ Koberovy je zpracován v souladu s požadavky § 18 a §19 zákona č. 183/2006 Sb.

 1. Vyhodnocení souladu s požadavky zákona č.183/2006 Sb., a jeho prováděcích právních předpisů

Návrh Změny č.4 je v souladu s požadavky vyplývajícími ze zákona č. 183/2006 Sb.a jeho prováděcích předpisů

 1. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů

Návrh Změny č.4 je v souladu s výše uvedenými požadavky dotčených orgánů.

 1. Vyhodnocení splnění zadání

Zadání bylo ve všech bodech splněno. Změna č.4 ÚPNSÚ Koberovy je zpracován dle SZ č. 183/2006 Sb., a vyhlášek č. 500 a 501/2006 Sb.

 1. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení

Platný územní plán byl zpracován v souladu s potřebami obce a zároveň tak, aby byly chráněny hlavní složky životního prostředí a nedošlo k narušení přírodních i urbanistických hodnot řešeného území. Byly stanoveny zásady využívání území zejména prostřednictvím regulativů funkčního využití. Požadavky vyplývající ze Změny č.4 nejsou v rozporu se základní koncepcí rozvoje obce schválené v ÚPNSÚ Koberovy. Změna č. 4 ÚPNSÚ Koberovy řeší zlepšení obslužnosti části obce Zbirohy pitnou vodou. Změna navrhuje vymezit plochy pro veřejně prospěšnou stavbu v k.ú. Besedice. Podle výkresu č.4 vymezuje pro tyto účely plochu A , B. Využití těchto ploch je pro stavbu vodojemu, násypu, odstavné a manipulační plochy, u plochy B včetně hydrantu. Plocha C (místní komunikace) je určena pro stavbu vodovodního řadu(přiváděcí potrubí, odpadní potrubí, zásobní řad, hydrant).

 1. Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj a informace, jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí

Rozbor udržitelného rozvoje nebyl zpracován – změna se dotýká pouze vymezení technické infrastruktury. Změna č.4 zkvalitní obslužnost území pitnou vodou . Krajský úřad nepožadoval zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí, SCHKO vyloučila vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti dle §45i zákona č.114/1992 Sb. Zájmy ochrany životního prostředí a veřejného zdraví lze prosadit standardními postupy.

 1. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa.

Vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení na ZPF a PUPFL:

 1. Vyhodnocení tvoří samostatná grafická příloha v měřítku 1:5000, textový komentář a tabulkový přehled, který je součástí textu. Vyhodnocení je zpracováno tak, že umožňuje posoudit urbanistické řešení z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu.
 1. V grafické příloze, která je součástí Návrhu Změny č.4 ÚPNSÚ Koberovy je vyznačena hranice zastavěného území.
 1. V textovém komentáři jsou charakterizovány hlavní náležitosti, požadované v prováděcí vyhlášce. V tabulce je uveden přehled lokalit návrhového období z hlediska dotčených druhů pozemku. Dále funkční využití.
 1. Urbanistické řešení zabírá celkem 0,06 ha zemědělské půdy a 0,06 ha lesa.
 1. Urbanistický rozvoj není navržen na plochy vymezeného ÚSES. To dokumentuje hlavní výkres č.2 (součástí návrhu změny), ve kterém je zakreslena urbanistická koncepce.

Lokalita 1

Navržené využití plocha technických služeb s indexem konkrétní funkce (vodojem, násyp, odstavná a manipulační plocha)

Kód BPEJ -

Plocha v ha 0,06 ha

kultura záboru les

Lokalita 2

Navržené využití plocha technických služeb s indexem konkrétní funkce (vodojem, násyp, odstavná a manipulační plocha)

Kód BPEJ -

Plocha v ha 0,06 ha, z toho zemědělská půda 0,06 ha

Kultura záboru louka

 1. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

Dne 12.2. 2008 proběhlo veřejné projednání Změny č.4 ÚPNSÚ Koberovy. Projednání proběhlo na Obecním úřadě v Koberovech. Během řízení o změně a při veřejném projednání nepodal nikdo z vlastníků pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, zastavitelných ploch ani zástupce veřejnosti námitku ve smyslu §52 odst.2 a 3 zákona č.183/2006Sb. Nebyly podány ani žádné připomínky.

 1. Vyhodnocení připomínek

Během řízení o změně ani při veřejném projednání nikdo neuplatnil své připomínky ani námitky. Pouze po projednání s dotčenými orgány byla doplněna identifikace pozemků, kterých se dotkne veřejně prospěšná stavba. Ty byly doplněny do Návrhu Změny č. 4 ÚPNSÚ Koberovy.

 1. Grafická část

Grafickou část tvoří výkresy

a. Koordinační výkres č.5,

b. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu č.6 v měřítku 1:5000

POUČENÍ :

Proti Změně č. 4 ÚPNSÚ Koberovy vydané formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

Jaroslav Cvrček Místostarosta obce

Jindřich Kvapil Starosta obce

Příloha: kompletní dokumentace Změny č.4 ÚPNSÚ Koberovy

Zpět