U s n e s e n í č.11

20.11.2007 09:01

 

U s n e s e n í č.11

Zastupitelstva obce Koberovy
dne 13.11. 2007

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1/ ZO Obce Koberovy schválilo pověřit p. starostu jednáním s Českou pojišťovnou o rozšíření pojištění obecního majetku a navýšení pojistného na reálné hodnoty, s podmínkou vyjednání množstevní slevy na pojistném.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

2/ ZO Obce Koberovy schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na břemeno na ppč.3418, k.ú. Koberovy pro plynovou přípojku k novostavbě domu , ppč. 515/1 v k.ú. Loučky u Turnova.

Zdrželi se: 1 zastupitel Hlasovalo pro:10 zastupitelů

3/ ZO Obce Koberovy schválilo pověřit p. starostu aby neustálé stížnosti pí Brunclíkové z Chloudova k používání obecní cesty vyřešil dopisem, ve kterém bude upozorněna,že svým chováním nemůže omezovat zákonná práva ostatních občanů.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

4/ ZO Obce Koberovy schválilo navýšení ceny rozšířené nabídky kabelové televize ze 100,– na 130,– Kč/měsíc.

Zdrželi se: 1 zastupitel Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

5/ ZO Obce Koberovy schválilo příspěvek PO MŠ Koberovy ve výši 32 tis.Kč na nákup nového nábytku a zařízení herny.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

Zastupitelstvo obce neschvaluje:

1/ ZO Obce Koberovy neschválilo úplatné zveřejnění informací o Obci Koberovy v brožuře
„ Severní Čechy-východ“

Hlasovalo proti: 11 zastupitelů

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

1/ Informace zástupce CHKO Český ráj- p. ing. J. Mocka

2/ Zprávu ČŠI , uskutečněné dne 2.-3.10.2007 v PO MŠ Koberovy, zaměřené na BOZ v MŠ.

3/ Zprávu ČŠI, uskutečněné dne 2.,3.a 9.10.2007 v PO ZŠ Koberovy na základě podnětu a zaměřené na komplexní podmínky realizace školního vzdělávacího programu.

4/ Zprávu z 10.ročníku ekologické brigády “Podzimní úklid Českého ráje“12.-14.10.2007 pořád. agenturou Outdoor discovery

5/ Zprávu o plánovaném započetí pozemkových úprav na k.ú. Besedice.

6/ Opravu havárie mostku přes potok v doleních Koberovech- obecní cesta.

7/ Technické přípravy pro umožnění příjmu připravovaného digitální televizního vysílání

Jaroslav Cvrček místostarosta

Jindřich Kvapil starosta

Zpět