U s n e s e n í č.13

28.02.2008 13:00

 

U s n e s e n í č.13

Zastupitelstva obce Koberovy

dne 21.2.2008

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1/ Zastupitelstvo obce Koberovy schválilo vydání Změny č.4 ÚPNSÚ Koberovy podle návrhu na vydání změny č.4 ÚPNSÚ Koberovy, předloženého pořizovatelem – úřadem územního plánu MěÚ Železný Brod a pověřeným zastupitelstvem, starostou obce Koberovy panem Jindřichem Kvapilem ve smyslu §52 a 53 zákona č.183/2006Sb.,(stavebního zákona). Ve smyslu §6 odst.5, písm.c) a § 54,odst. 1 a 2 zákona č.183/2006Sb.,(stavebního zákona) zastupitelstvo obce Koberovy vydává Změnu č.4 ÚPNSÚ Koberovy formou opatření obecné povahy tak, jak byl návrh na vydání zastupitelstvu k vydání předložen. Vydání Změny č.4 ÚPNSÚ Koberovy jako opatření obecné povahy bude zveřejněno na úřední desce úřadu dne 22.2.2008 nejméně po dobu 15 dnů.

Zdrželi se: 0 zastupitelů Proti: 0 zastupitelů Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

2/ ZO Obce Koberovy schválilo pronájem parkoviště v Besedicích p. Janu Novákovi, a to na dobu určitou1 roku.

Zdrželi se: 0 zastupitelů Proti: 0 zastupitelů Hlasovalo pro:11 zastupitelů

3/ ZO Obce Koberovy schválilo kupní smlouvu na nákup parcely č.3027/6, zahrada, k.ú. Koberovy , která vznikla oddělením GP a výměra činí 99m2, od manželů Fajxových.

Zdrželi se: 0 zastupitelů Proti: 0 zastupitelů Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

4/ ZO Obce Koberovy schválilo kupní a směnnou smlouvu , kterou bude najednou proveden nákup parcely č.1248/5,orná půda,k.ú.Vrát,vzniklé GP, o výměře58 m2, od pí Hoření, a nákup parcely č.1248/4,orná půda, k.ú.Vrát, vzniklé GP , o výměře 297 m2 od pí Večerníkové p.Večerníka a pí Nawalkowské a dále směna pozemku 1254/2, vzniklého GP , orná půda, k.ú.Vrát o výměře 390m2 ve vlastnictví pí Třešňákové a p. Třešňáka za ppč.964/1,trvalý travní porost, k.ú.Vrát o výměře 325m2 v majetku Obce Koberovy.

Zdrželi se: 0 zastupitelů Proti: 0 zastupitelů Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

5/ ZO Obce Koberovy schválilo podání „ Žádostí o poskytnutí příspěvku z fondu PO Libereckého kraje na r. 2008“: 1) investiční – na Přestavbu vozidla Škoda 706 CAS RTHP v celkové výši 539,2 tis. Kč a vlastní podíl 216,2 tis. Kč a 2) neinvestiční – na Vybavení zásahové jednotky JSDH Koberovy v celkové výši 128,5 tis. Kč, vlastní podíl 51,5 tis. Kč a zároveň schválilo navýšení rozpočtu v oddíle 55– požární ochrana o vlastní podíl na akci ve výši 267,7 tis.Kč, financováno bude z letošního přebytku rozpočtu.

Zdrželi se: 0 zastupitelů Proti: 0 zastupitelů Hlasovalo pro:11 zastupitelů

6/ ZO Obce Koberovy schválilo pověřit p. starostu jednáním s vlastníky ppč. 3005, k.ú. Koberovy, o odkupu tohoto pozemku.

Zdrželi se: 0 zastupitelů Proti: 0 zastupitelů Hlasovalo pro:11 zastupitelů

7/ ZO Obce Koberovy schválilo vstoupit do jednání s pozemkovým fondem ČR o bezúplatném převodu ppč. 3061/3, k.ú. Koberovy.

Zdrželi se: 0 zastupitelů Proti: 0 zastupitelů Hlasovalo pro:11 zastupitelů

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

1/ ZO Koberovy vzalo na vědomí 2 dopisy – stížnosti pí Brunclíkové z Chloudova na užívání obecní cesty a odpověď, která byla vypracována právníkem.

Jaroslav Cvrček místostarosta

Jindřich Kvapil starosta obce

Zpět