U s n e s e n í č. 2

14.11.2006 09:11

 

U s n e s e n í č. 2

Zastupitelstva obce Koberovy
dne 14.11.2006

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1/ ZO obce Koberovy byl zvolen předseda finančního výboru: Pan Jiří Plíhal, nar. 16.6.1959, bytem Koberovy 111,468 22 Železný Brod.

Zdrželi se: 1 zastupitel Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

2/ ZO obce Koberovy byl zvolen předseda kontrolního výboru: Paní Eva Šírková, nar. 8.11.1966, bytem Koberovy 111, 468 22 Železný Brod. Zdrželi se: 1 zastupitel Hlasovalo pro: 10 zastupitel

3/ Byli zvoleni členové finančního výboru :

p.Rutkovský Vladimír, pí Hartlová Iva, p.Papež Michal, p. Havlíček Pavel.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

4/ Byli zvoleni členové kontrolního výboru :

p. Hoření Zdeněk, pí Cvrčková.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

5/ ZO schválilo odměny neuvolněným členům ZO:

a/ Členové komisí 150Kč/měsíc.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

b/ Předsedové komisí 600Kč/měsíc .

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

c/ Neuvolněný místostarosta 4000 Kč/měsíc.

Zdrželi se: 1 zastupitel Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

6/ ZO schválilo výši příspěvku na dopravní obslužnost Lib.kraji ve výši 88290,–Kč/rok, placeno čtvrtletně.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

7a/ ZO schválilo zrušení obecně závazné vyhlášky „ O hřbitovech č.2/2002“, v souladu s metodickým pokynem pracovníka Ministerstva vnitra, Judr. Štefana Varadiho.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

7b/ ZO schválilo zrušení veřejné vyhlášky č.3/2002 „ Řád veřejného pohřebiště“.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

7c/ ZO schválilo „ Řád veřejného pohřebiště“.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

8/ ZO schválilo nákup pozemku dle GP č.356–9/2005, odsouhlaseného KÚ pro Lib.kraj pod č.367/05 ze dne 14.4.2005:

a/ ppč.3360/1, díl b, 13 m2, od pí Milady Šichové, Olešnice 53, 51101 Turnov, LV 644, za smluvní cenu 25Kč/m2.

b/ ppč.3361, díl a, 17 m2, od pí Milady Šichové, Olešnice 53, 51101 Turnov, LV 644, za smluvní cenu 25Kč/m2.

c/ ppč.3387, díl c, 17 m2, od Pozemkového fondu ČR, Husinecká11a, čp.1024, Žižkov, Praha 13000, LV 10002, za cenu stanovenou PFČR.

d/ ppč.3388, díl d, 14 m2, od Pozemkového fondu ČR, Husinecká11a, čp.1024, Žižkov, Praha 13000, LV 10002, za cenu stanovenou PFČR.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

9/ ZO schválilo vzájemné zrušení věcných břemen:

1/ Braní vody a odvádění vody ze studánky na ppč.686/1 a 686/2 – oprávnění pro ppč.685/1, vše k.ú.Vrát.

2/ Postavení žebříku a vstup na ppč.685/1 – oprávnění pro 686/1 a 686/2,vše k.ú. Vrát. Ppč. 685/1, k.ú. Vrát, je ve vlastnictví Obce Koberovy. Zrušení bude plně hrazeno žadatelem.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

10/ ZO schválilo rozšíření pronájmu příjmové linky pro internet od fa LIDOS Klatovy z 8 Mb na 12Mb a rozdělení internetového vedení na 2 nezávislé větve.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

11/ ZO schválilo nového člena školské rady –zástupce ZO – pí Evu Cvrčkovou.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

Zastupitelstvo obce neschvaluje:

1/ ZO neschválilo žádost pí Brunclíkové, Chloudov 8 o zúžení cesty ppč.1764/2,k.ú Koberovy.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

1/ ZO projednalo a vzalo na vědomí podpisové vzory pracovníků oprávněných k nařizování, schvalování a přezkušování hospodářských operací ve smyslu zákona o účetnictví.

Jaroslav Cvrček místostarosta

JIndřich Kvapil starosta

Zpět