U s n e s e n í č. 28

04.05.2006 09:13

 

U s n e s e n í č. 28
Zastupitelstva obce Koberovy
dne 4.5. 2006

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1/ Zastupitelstvo obce Koberovy schválilo rozpočtové opatření č.1 a v něm navýšení rozpočtu ve výdajích o 3508 tis.Kč, v příjmech o1626 tis.Kč a navýšení financování o 1882 tis.Kč. Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

2/ Zastupitelstvo obce Koberovy schválilo souhlas se zřízením věcného břemene na umístění nových zemních kabelů VN na pozemcích 2820/2, 2823, 2764/2 a 2766/2, k.ú. Besedice zapsaných na LV 10001 pro Obec Koberovy. Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

Zastupitelstvo obce neschvaluje:

1/ Zastupitelstvo obce Koberovy neschválilo žádost p. Dudy na odprodej části obecní cesty v Besedicích ppč.2767 , k.ú. Besedice. Zdrželi se: 1 zastupitel Hlasovalo proti: 9 zastupitelů

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

1/ Zastupitelstvo obce Koberovy vzalo na vědomí zprávu o svahové deformaci v části obce Prosíčka, kde se dalo samovolně do pohybu cca 45 tis. m3 zeminy.

2/ Zastupitelstvo obce Koberovy vzalo na vědomí příslib pí ředitelky CHKO Turnov vést jednání ohledně ochrany přírody na území naší obce. Cílem je provést odpis zásob ložiska vápence. Jednání proběhne 17.5.2006 na MÚ Železný Brod.

3/ Zastupitelstvo obce Koberovy vzalo na vědomí, že budou zahájeny práce na rekonstrukci ZŠ Koberovy, na kterou byla získána dotace 3 mil.Kč. Provádějící firmou bude fa Profes stavby, Turnov,s.r.o., vybraná ve výběrovém řízení.

4/ Zastupitelstvo obce Koberovy vzalo na vědomí zprávu Úřadu práce o výši nezaměstnanosti v Obci Koberovy, která k 31.12.2005 činila 4,3% (22 občanů).

Eva Šírková místostarosta

Jindřich Kvapil starosta

Zpět