U s n e s e n í č. 29

20.06.2006 09:12

 

U s n e s e n í č. 29
Zastupitelstva obce Koberovy dne 20.6. 2006

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1/ Zastupitelstvo obce Koberovy projednalo „Závěrečný účet obce“ a schvaluje celoroční hospodaření Obce Koberovy. Souhlas s hospodařením obce je dán s výhradami, na jejichž základě přijímá obec opatření č.j.91/2006 (viz. Bod 2 tohoto usnesení) potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků. Obci nebyla způsobena žádná škoda, ani případná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření obce v budoucnu, nejsou žádná. Hlasovalo pro: 9 zastupitelů

2/ Zastupitelstvo obce Koberovy schválilo opatření č.j.91/2006: 1/ ZO Koberovy pověřuje předsedu kontrolního výboru, aby zajistil: A/ Provádění kontroly plnění rozpočtu způsobem a v rozsahu stanoveném v zákoně 250/200Sb. B/ Kontrolu sestavování výkazu Fin2–12M. C/ Prověření potřeby odčerpávat prostředky z investičních fondů PO.

Hlasovalo pro: 9 zastupitelů

3/ Zastupitelstvo obce Koberovy stanovilo, že počet členů zastupitelstva, který má být zvolen v podzimních komunálních volbách, bude činit 11 členů, tak jako doposud. Hlasovalo pro: 9 zastupitelů

4/ Zastupitelstvo obce Koberovy schválilo obecně závaznou vyhlášku obce Koberovy č.1/2006 „ O zónách s omezením provozu zdrojů znečišťování ovzduší“. Hlasovalo pro: 9 zastupitelů

5/ Zastupitelstvo obce Koberovy schválilo půjčku z FRB pro p. Matušku bytem Koberovy čp. 149 ve výši 20000,– Kč. Hlasovalo pro: 9 zastupitelů

6/ Zastupitelstvo obce Koberovy schválilo žádost o prodloužení nájemní smlouvy s pí Brožovou, na byt v Koberovech čp. 102 a to do do 31.12.2006. Hlasovalo pro: 9 zastupitelů

7/ Zastupitelstvo obce Koberovy schválilo navýšení rozpočtu na vybavení ZŠ novým nábytkem a výpočetní technikou o 250 tis.Kč . Financováno bude z reserv minulého roku. Hlasovalo pro: 9 zastupitelů

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

1/ Zastupitelstvo obce Koberovy vzalo na vědomí zprávu o výsledku veřejnosprávní kontroly čerpání finančních prostředků poskytovaných dle § 161, odst.6, písm.b zákona č.561/2004Sb. v ZŠ Koberovy.

2/ Zastupitelstvo obce Koberovy vzalo na vědomí zprávu o výsledku veřejnosprávní kontroly čerpání finančních prostředků poskytovaných dle § 161, odst.6, písm.b zákona č.561/2004Sb. v MŠ Koberovy.

3/ Zastupitelstvo obce Koberovy vzalo na vědomí, jednání CHKO o možnosti stanovit na území obce „ Přírodní chráněnou památku“

Eva Šírková místostarosta

Jindřich Kvapil starosta

Zpět