U s n e s e n í č. 3

12.12.2006 09:08

 

U s n e s e n í č. 3

Zastupitelstva obce Koberovy
dne 12.12.2006

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1/ ZO obce Koberovy schválilo „Rozpočtové změny č.4 r.2006“. V příjmech byl rozpočet navýšen o 2152 tis.Kč, ve výdajích došlo pouze k přesunům mezi paragrafy, celkový objem výdajů zůstal nezměněn.Viz.příloha č.1 tohoto usnesení.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

2/ ZO obce Koberovy schválilo „ Rozpočtové provizorium na r.2007“, viz příloha č.2 tohoto usnesení.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

3/ ZO schválilo nákup pozemku dle GP č.372–661/2006, odsouhlaseného KÚ pro Lib.kraj pod č.546/06 dne 17.7.2006. Jedná se o část lesního pozemku 3301/1, část a), o výměře 7m2, která bude přičleněna k stpč 715, LV 10001.. Pozemek bude zakoupen od pí Vondrové Mileny za celkovou cenu 700Kč.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

4/ ZO schválilo nákup pozemku ppč. 3142/3, o výměře 239 m2, který je ve spoluvlastnictví
½ Úradu pro zastupování státu a ½ manželé Lidmila a Zdeněk Štastný, Koberovy 3 , z důvodu zajištění přístupu k vrtaným studnám obce pod Čertím kopečkem.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

5/ ZO schválilo navýšení nájemného v obecních bytech od ledna 2007 o 10%.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

6/ ZO schválilo opětovné uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Železný Brod na projednávání přestupků.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

1/ Zadání návrhu studie řešení veřejného prostranství ve středu obce Koberovy firmě Atelier Liberec, ing. arch. Duda.

2/ ZO vzalo na vědomí plánované podání žádosti o dotaci z POV (Program obnovy venkova) na výměnu oken v MŠ Koberovy.

Jaroslav Cvrček místostarosta

Jindřich Kvapil starosta

navrh_na_zmenu_rozpoctu_c.4,_r.2006.xls (18 kB)

Zpět