U s n e s e n í č. 30

19.09.2006 09:11

 

U s n e s e n í č. 30

Zastupitelstva obce Koberovy

dne 19.9. 2006

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1/ Zastupitelstvo obce Koberovy schválilo odkup části pozemku ppč.1718/7, díl b, k.ú. Besedice, o výměře 400m2, od vlastníků zapsaných na LV18 u KÚLK, katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou. Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

2/ Zastupitelstvo obce Koberovy schválilo návrh na změny rozpočtu č.3 předložený finančním výborem. Příjmy + 1045420,–Kč a výdaje +890840,–Kč, financování –154580,–. Zpráva je přílohou č.1 tohoto usnesení.

Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

3/ Zastupitelstvo obce Koberovy schválilo zřízení věcného břemene na pozemkové parcele č.2916/1 ve vlastnictví Obce Koberovy ve prospěch vlastníků parcel ppč.2916/3, k.ú. Koberovy a stpč. 143, k.ú Koberovy , Kateřiny Řezníkové a Libora Kochánka i všech jejich dalších budoucích vlastníků . Jedná se o právo položení,údržby a oprav vodovodní přípojky a kanalizační přípojky a právo průchodu a průjezdu. Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

4/ Zastupitelstvo obce Koberovy schválilo rozšíření nabídky kabelové televize o nový program „FILM+“. Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

4/ Zastupitelstvo obce Koberovy schválilo příspěvek Českému svazu včelařů, ZO Železný Brod, včelařů ve výši 2000 Kč. Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

5/ Zastupitelstvo obce Koberovy schválilo poskytnutí finančního daru obcí podle zákona č.40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů pro pana starostu obce, a to ve výši jednoho jeho měsíčního platu a zároveň schvalují provedení příslušné rozpočtové změny.

Zdrželi se : 1 zastupitel Hlasovalo pro: 9 zastupitelů

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

1/Zastupitelstvo obce Koberovy projednalo a schválilo zprávu o hospodaření Obce Koberovy k 30.6.2006 Zpráva je přílohou č.2 tohoto usnesení.

2/ Zastupitelstvo obce Koberovy vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 14.7.2006 o kontrole výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků k 30.6.2006 – FIN 2–12M. Zpráva je přílohou č.3 tohoto usnesení.

3/ Zastupitelstvo obce Koberovy vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 7.8.2006 o kontrole placení místních poplatků. Zpráva je přílohou č.4 tohoto usnesení.

Eva Šírková Jindřich Kvapil místostarosta starosta

Zpět