U s n e s e n í č. 5

13.03.2007 09:04

 

U s n e s e n í č. 5

Zastupitelstva obce Koberovy
dne 6.3.2007

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1/ ZO obce schválilo rozpočet pro r.2007, příjmy ve výši 8968 tis.Kč, výdaje ve výši 10908 tis.Kč., k financování bude použit zůstatek z min.roku ve výši 1940 tis.Kč. Rozpočet byl schválen jako schodkový a je přílohou č.1 tohoto usnesení.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

2/ Zastupitelstvo obce Koberovy projednalo hospodaření Obce Koberovy za r.2006 a schválilo „Závěrku s komentářem k 31.12.2006“. Závěrka je přílohou č.2 tohoto usnesení.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

3/ ZO schválilo nákup pozemku ppč.2875/1 o výměře 501 m2, který spoluvlastní pan Jaroslav Kováře a paní Iva Vodhánělová – každý z ½, za smluvní cenu 25000,–Kč, z důvodu zajištění přístupu k vrtaným studnám pod Čertím kopečkem.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

4/ ZO obce Koberovy provedlo revokaci svého usnesení ze dne 30.1.2007. Rozhodlo tak povolit konání akce Rallye Bohemia – rychlostní zkoušku z Líšného na Dlouhý v červnu r.2007.

Hlasovalo pro: 9 zastupitelů Zdrželi se: 1 zastupitel Hlasovalo proti: 1 zastupitel

5/ ZO schválilo aktualizaci „ Programu obnovy venkova“ .

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

6/ ZO schválilo půjčku z FRB pro p. Hlubučka , bytem Koberovy čp. 75 ve výši 30000,– Kč. Půjčka bude splacena do 9/2010.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

7/ ZO schválilo půjčku z FRB pro p. Rutkovského,bytem Koberovy čp. 82 ve výši 30000,– Kč. Půjčka bude splacena do 9/2010.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

8/ ZO schválilo doplnění „ Statutu kulturního domu v Koberovech“ o poplatek za pronájem malého sálu na akce výdělečného charakteru – 200Kč/ 1 hodinu.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

1/ Zprávu finančního výboru ze dne 1.3.2007.

Jaroslav Cvrček

místostarosta

Jindřich Kvapil

starosta

Zpět