U s n e s e n í č. 7

24.04.2007 09:03

 

U s n e s e n í č. 7

Zastupitelstva obce Koberovy
dne 17.4.2007

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1/ ZO obce schválilo návrh studie multifunkční haly a souhlas s vypracováním projektové dokumentace k územnímu řízení

Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

2/ ZO obce Koberovy schválilo smlouvu o smlouvě budoucí s pí Miloslavou Fajxovou a p. Jaroslavem Fajxem. Předmětem smlouvy je odkup části ppč. 3027/1, k.ú. Koberovy o velikosti cca 100m2, za smluvní cenu 500Kč/m2

Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

3/ ZO obce Koberovy rozhodlo odložit rozhodnutí o „ žádosti o příspěvek na opravu opěrné zdi u obecní cesty“ na příští schůzi ZO.

Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

4/ ZO schválilo příspěvek „Sdružení postižených v Železném Brodě“ ve výši 2000 Kč.

Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

1/ Studie řešení středu obce, předložené studiem Artikl, p. ing.arch. Dudou ve třech variantách.

2/ Zprávu České školní inspekce ze ZŠ Koberovy.

3/ Zprávu o stavu výjezdové jednotky SDH Obce Koberovy .

Jaroslav Cvrček místostarosta

JIndřich Kvapil starosta

Zpět