U s n e s e n í č. 9

28.06.2007 09:02

 

U s n e s e n í č. 9

Zastupitelstva obce Koberovy dne 26.6.2007

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1/Zastupitelstvo Obce Koberovy projednalo a schválilo závěrečný účet Obce Koberovy za rok 2006, společně se zprávou o výsledcích hospodaření s výhradou a přijal následující opatření k odstranění vytýkaných nedostatků:

  1. Kontrolní komise prověří aktuálnost používaných vnitřních účetních předpisů Obce Koberovy a doporučí případné přepracování.
  2. Z výpisu z katastru vyplývající existence věcných břemen (vpočtu2) bude podrobeno inventarizaci v r. 2007 a dále si obec vyžádá potvrzení eminenta cenných papírů o vlastnictví obce k datu účetní uzávěrky

    Hlasovalo pro: 9 zastupitelů

2/ Zastupitelstvo projednalo nabídku přijetí darů od Ing. Daniela Morávka, Bedřichov č. evid. 1674, 468 12 Bedřichov, a to

a/ pozemku – poz. parc. č. 3118/8 – ostat. pl. o vým. 1.841 m2 v kat. úz. Koberovy, jak jest nově zaměřen v GP č. 363 – 061/2005,

b/ zpevněných komunikací a parkoviště v areálu nové výstavby 13-ti RD situovaných na shora uvedeném pozemku

Zastupitelstvo přijetí darů schválilo a přijme tyto dary. Pokud jde o dar pod písm. b), ten příjme po přísl. kolaudaci.

Hlasovalo pro: 9 zastupitelů

3/ Zastupitelstvo projednalo nabídku přijetí daru od firmy ATREA s.r.o , V Aleji 20, 466 01 Jablonec nad Nisou a to inženýrských sítí v areálu nové výstavby 13-ti RD a to dešťové kanalizace ( veřejná část) a veřejné osvětlení. ZO obce přijetí daru schválilo a přijme tento dar po zkolaudování těchto sítí. Hlasovalo pro: 9 zastupitelů

4/ Zastupitelstvo projednalo situaci okolo svého objektu na Prosíčce, který je podmáčen. P. starosta předložil nabídku firmy p. Hubáčka ze Železného Brodu na podříznutí objektu a jeho odvodnění. Zastupitelstvo schválilo zadání těchto prací. Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

5/ ZO projednalo nabídku na prezentaci obce v turistickém průvodci č. 2 – Český Ráj – Turnovsko, který vydá nakladatelství Soukup – David v postupném nákladu 10.000 výtisků. ZO odsouhlasilo prezentaci obce v barevné příloze publikace Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

1/ Postup prací na zateplení MŠ Koberovy – výměna oken a dveří. 2/ Informaci o jednání s dodavatelem prací na akci „Vodovod dolní Koberovy“ – Firma Zikuda zahájí práce počátkem srpna.

Jaroslav Cvrček místostarosta

Jindřich Kvapil starosta

Zpět