Usnesení č. 12

27.12.2007 13:23

 

U s n e s e n í   č.12

 Zastupitelstva obce Koberovy

 dne 20.12. 2007

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1/ ZO Obce Koberovy schválilo příspěvek na dopravní obslužnost v obci pro r.2008 ve výši 90,-Kč na občana .

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                        Hlasovalo pro: 9 zastupitelů

2/ ZO Obce Koberovy schválilo uzavření smlouvy přeneseného výkonu působnosti na úseku přestupků s městem Železný Brod do konce volebního období a poplatkem 500,- Kč za jedno řízení .                      

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                  Hlasovalo pro: 9 zastupitelů 3/ ZO Obce Koberovy schválilo změnu rozpočtu č.2 na r.2007. Příjmy byly sníženy o 145 tis.Kč a výdaje o 445 tis.Kč. Změna je přílohou č.1 tohoto usnesení.

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                      Hlasovalo pro:10 zastupitelů

4/ ZO Obce Koberovy schválilo rozpočet na r.2008, se závaznými ukazateli - příjmy ve výši 10.800,48 tis.Kč a výdaji ve výši 9.830,48 tis.Kč. Rozpočet byl schválen jako přebytkový s úsporou 970 tis.Kč. a je přílohou č.2 tohoto usnesení.

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                      Hlasovalo pro:11 zastupitelů

5/ ZO Obce Koberovy schválilo  návrh řešení středu obce-zastavovací studii, vypracovanou studiem ARTIKL Liberec a doporučili dopracování ke stavebnímu řízení.

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                      Hlasovalo pro:11 zastupitelů

6/ ZO Obce Koberovy schválilo  bezúplatný převod inženýrských sítí od p. ing. Daniela Morávka, ve prospěch Obce Koberovy. Jedná se o páteřní řady vodovodu-361bm o hodnotě 448918,-Kč a splaškové kanalizace-245 bm o hodnotě 593762,- Kč a zatrubnění příkopu-46bm o hodnotě 38650,-Kč, tj. infrastrukturu nově realizovaného obytného souboru 13-ti pasivních domů Český ráj-Koberovy.

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                      Hlasovalo pro:11 zastupitelů

7/ ZO Obce Koberovy schválilo  darovací smlouvu , kde dárcem je p. ing. Daniel Morávek, obdarovaným je Obec Koberovy. Darovaným majetkem je dešťová kanalizační síť na ppč.3118/11 a 3084 k.ú. Koberovy a v hodnotě 1.151.025,12Kč. Dále venkovní veřejné osvětlení v hodnotě 169.976,03 Kč a místní komunikace v hodnotě 2.227.577,66 Kč umístěné na ppč.3118/8, k.ú. Koberovy.

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                      Hlasovalo pro:11 zastupitelů

8/ ZO Obce Koberovy rozhodlo tak, že souhlasí  s konáním RZ Rally Bohemia pouze za podmínky položení nového asfaltového koberce na silnici III.tř. 28215 v úseku Koberovy-Chloudov po hranice okresu, tak jak bylo přislíbeno již v loňském roce. 

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                      Hlasovalo pro:11 zastupitelů

9/ ZO Obce Koberovy schválilo  břemeno pro SČE na umístění, zřízení a provozování vrchního NN a kabelového vedení NN do příkopu při komunikaci ppč. 2741/3 na dolních Zbirozích, za jednorázovou náhradu 500,- Kč, dle smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-2001005/VB/2.

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                      Hlasovalo pro:11 zastupitelů

10/ ZO Obce Koberovy schválilo  břemeno pro umístění kanalizační přípojky v cestě ppč.3418, k.ú. Koberovy, pro ppč. 515/1 i sousední ppč. č.513/1.

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                      Hlasovalo pro:11 zastupitelů

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

 1/ Konání „ Školy smyku“ dne 2.2.2008, pořádané AMK Malá Skála a povolení objížďky z důvodu uzavírky silnice III/282 15 Prosíčka –Líšný.

2/ Nové autobusové spojení s obcí Malá Skála ( následně i s Jabloncem nad Nisou) v 6,40 hod., ve dnech školního vyučování, od 9.12.2007do 13.12.2008.

Jaroslav Cvrček                                                                                  Jindřich Kvapil

místostarosta                                                                                        starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpět