Usnesení č. 17 ze dne 9.12.2008

19.12.2008 14:50

 

U s n e s e n í č.17

Zastupitelstva obce Koberovy
dne 9.12. 2008

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1/ Zastupitelstvo obce Koberovy schválilo přípravu studie k územnímu řízení pro vybudování nové části kanalizace na Hamštejně.

Zdrželi se: 0 zastupitelů Proti: 0 zastupitelů Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

2/ ZO Obce Koberovy schválilo rozpočet pro rok 2009 . Rozpočet byl schválen jako schodkový s využitím přebytku z předchozích let. Příjmy v objemu 11 272 tis.Kč a výdaje v objemu 13 304 tis. Kč. Financování bude činit 2032 tis.Kč. Viz. Příloha č. 1 Závaznými ukazateli pro rozpočet obce, PO MŠ Koberovy a PO ZŠ Koberovy je celkový objem příjmů a celkový objem výdajů, stanovený tímto schváleným rozpočtem pro jednotlivé organizace.

Zdrželi se: 0 zastupitelů Proti: 0 zastupitelů Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

3/ ZO Obce Koberovy schválilo rozpočtové změny č.3 pro r.2008. Celkové příjmy a výdaje se nezmění, dojde pouze k přesunům mezi položkami a paragrafy. Viz příloha č.2.

Zdrželi se: 0 zastupitelů Proti: 0 zastupitelů Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

4/ ZO Obce Koberovy schválilo uzavření věcného břemene na ppč. 3418, k.ú. Koberovy – přípojka plyn- ve prospěch ppč. 513/1 a 515/1, k.ú. Loučky u Turnova.

Zdrželi se: 0 zastupitelů Proti: 0 zastupitelů Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

5/ ZO Obce Koberovy schválilo nákup krbových kamen pro klub KD v Koberovech.

Zdrželi se: 3 zastupitelé Proti: 0 zastupitelů Hlasovalo pro: 8 zastupitelů

6/ ZO Obce Koberovy schválilo záměr směny pozemků ppč. 663/2 ve vlastnictví p. Jaroslava Vovsa za část ppč. 3061/1, k.ú. Koberovy ve vlastnictví Obce Koberovy.

Zdrželi se: 0 zastupitelů Proti: 0 zastupitelů Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

7/ ZO obce schválilo rozšíření nabídky Koberovské KT o nové programy TV Barrandov a TV NOVA-sport-bez navýšení poplatků od občanů.

Zdrželi se: 0 zastupitelů Proti: 0 zastupitelů Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

8 / ZO Obce Koberovy schválilo výpověď k 30.6.2009 pro firmu p. Libora Pileckého z nebytových prostor v přízemí MŠ Koberovy- z důvodu potřeby navýšení kapacity MŠ.

Zdrželi se: 0 zastupitelé Proti: 0 zastupitelů Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

9/ ZO Obce Koberovy schválilo umístění zrcadla na křižovatku u Rutkovských čp.82, z důvodu zajištění bezpečnosti.

Zdrželi se: 0 zastupitelé Proti: 0 zastupitelů Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

10 / ZO Obce Koberovy schválilo úpravu obecních cest- Chloudov u čp. 1 a na Prosíčce pod čp. 17

Zdrželi se: 0 zastupitelé Proti: 0 zastupitelů Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

11/ ZO Obce Koberovy schválilo podání žádosti z ROP na akci: Rekonstrukce KD Koberovy – přístavba víceúčelového sálu“

Zdrželi se: 0 zastupitelé Proti: 0 zastupitelů Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

1/ ZO Koberovy vzalo na vědomí informace o pokračování projektu Greenway Jizera- cyklostezka údolím Jizery

2/ ZO Koberovy vzalo na vědomí podání žádosti o dotaci přes Mikroregion Podkozákovsko na světelný radar, měřící rychlost projíždějících aut.

3/ ZO Koberovy vzalo na vědomí cenovou nabídku firmy BONA VOX na umístění solárních panelů na střechy budov ZŠ a MŠ

4/ ZO Koberovy vzalo na vědomí informace o navýšení cen pro r. 2009 za svoz a likvidaci komunálního odpadu od fa SKS,s.r.o., Marius Pedersen Group

5/ ZO Koberovy vzalo na vědomí kolaudaci přístavby k MŠ KOBEROVY , kde sídlí OÚ a knihovna.

6/ ZO Koberovy vzalo na vědomí 2 vyhlášky:

a/ Vyhlášku o změně BPEJ v k.ú. Besedice

b/ Vyhlášku, kterou jsou vyhlášeny komplexní pozemkové úpravy v katastru Besedice.

Jaroslav Cvrček místostarosta

Jindřich Kvapil starosta obce

 

Zpět