Usnesení č. 17

16.12.2008 13:27

 

U s n e s e n í   č.17

 Zastupitelstva obce Koberovy

 dne 9.12. 2008

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

1/ Zastupitelstvo obce Koberovy schválilo přípravu studie k územnímu řízení pro vybudování nové části kanalizace na Hamštejně.

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                             Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

 

2/ ZO Obce Koberovy schválilo rozpočet pro rok 2009 . Rozpočet byl schválen jako schodkový s využitím přebytku z předchozích let. Příjmy v objemu 11 272 tis.Kč a výdaje v objemu 11 864 tis. Kč. Financování bude činit 592 tis.Kč. Viz. Příloha č. 1 Závaznými ukazateli pro rozpočet obce, PO MŠ Koberovy a PO ZŠ Koberovy je celkový objem příjmů a celkový objem výdajů, stanovený tímto schváleným rozpočtem pro jednotlivé organizace.

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                             Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

 

3/ ZO Obce Koberovy schválilo rozpočtové změny č.3 pro r.2008. Celkové příjmy a výdaje se nezmění, dojde pouze k přesunům mezi položkami a paragrafy. Viz příloha č.2.

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                      Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

 

4/ ZO Obce Koberovy schválilo uzavření věcného břemene na ppč. 3418, k.ú. Koberovy – přípojka plyn- ve prospěch ppč. 513/1 a 515/1, k.ú. Loučky u Turnova.

Zdrželi se: 0 zastupitelů            Proti: 0 zastupitelů                        Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

 

5/ ZO Obce Koberovy schválilo nákup krbových kamen pro klub KD v Koberovech.

Zdrželi se: 3 zastupitelé               Proti: 0 zastupitelů                         Hlasovalo pro: 8 zastupitelů

 

6/ ZO Obce Koberovy schválilo záměr směny pozemků ppč. 663/2 ve vlastnictví p. Jaroslava Vovsa za část ppč. 3061/1, k.ú. Koberovy ve vlastnictví Obce Koberovy.

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                      Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

 

7/ ZO obce schválilo rozšíření nabídky Koberovské KT o nové programy TV Barrandov a TV NOVA-sport-bez navýšení poplatků od občanů.

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                        Hlasovalo pro: 11 zastupitelů           

 

8 / ZO Obce Koberovy schválilo výpověď k 30.6.2009 pro firmu p. Libora Pileckého z nebytových prostor v přízemí MŠ Koberovy- z důvodu potřeby navýšení kapacity MŠ.

Zdrželi se: 0 zastupitelé               Proti: 0 zastupitelů                      Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

 

9/ ZO Obce Koberovy schválilo podání žádosti o dotaci z GF LK na projekt „BEZPEČNÁ OBEC“ na umístění zrcadla na křižovatku u Rutkovských čp.82, a dále na 2 ks světelných radarů, měřících rychlost projíždějících aut z důvodu zajištění bezpečnosti zranitelných účastníků provozu.

Zdrželi se: 0 zastupitelé               Proti: 0 zastupitelů                       Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

 

10 / ZO Obce Koberovy schválilo úpravu obecních cest- Chloudov u čp. 1 a na Prosíčce pod čp. 17

Zdrželi se: 0 zastupitelé               Proti: 0 zastupitelů                       Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

 

11/ ZO Obce Koberovy schválilo podání žádosti z ROP na akci: Rekonstrukce KD Koberovy – přístavba víceúčelového sálu“

Zdrželi se: 0 zastupitelé               Proti: 0 zastupitelů                       Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

 

 

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

 

 

1/ ZO Koberovy vzalo na vědomí informace o pokračování projektu Greenway Jizera- cyklostezka údolím Jizery

 

 

2/ ZO Koberovy vzalo na vědomí cenovou nabídku firmy BONA VOX na umístění solárních panelů

na střechy budov ZŠ a MŠ

 

3/ ZO Koberovy vzalo na vědomí informace o navýšení cen pro r. 2009 za svoz a likvidaci komunálního odpadu od fa SKS,s.r.o., Marius Pedersen Group

 

4/ ZO Koberovy vzalo na vědomí kolaudaci přístavby k MŠ KOBEROVY , kde sídlí OÚ a knihovna.

 

5/ ZO Koberovy vzalo na vědomí 2 vyhlášky:

a)      Vyhlášku o změně BPEJ v k.ú. Besedice

b)      Vyhlášku, kterou jsou vyhlášeny komplexní pozemkové úpravy v katastru Besedice.

 

  

Jaroslav Cvrček                                                                                  Jindřich Kvapil

místostarosta                                                                                        starosta obce

 

Příloha č. 1: rozpočet 2009 - schválený.pdf (173 kB)

Zpět