Usnesení č. 21

14.07.2009 11:02

 

U s n e s e n í   č.21

 Zastupitelstva obce Koberovy

 dne 23.6. 2009

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

1/ Zastupitelstvo obce Koberovy schválilo Rozpočtové opatření č.1/2009. Příjmy se snížily o 291 tis. Kč, výdaje o 227 tis., financováno bude zvýšeno o částku 64 tis.Kč. Příloha č. 1 tohoto usnesení.

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                            Hlasovalo pro: 9 zastupitelů

 

2/)ZO Obce Koberovy schválilo celoroční hospodaření Obce Koberovy a závěrečný účet včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Koberovy bez výhrad. Příloha č. 2 tohoto usnesení.

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                             Hlasovalo pro: 9 zastupitelů

 

3/ ZO Obce Koberovy schválilo Rozpočtový výhled Obce Koberovy na období 2010-2014 . Příloha č. 3tohoto usnesení.

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                             Hlasovalo pro: 9 zastupitelů

 

4/ a) ZO Obce Koberovy schválilo uzavřít kupní smlouvu mezi Obcí Koberovy a SVS, a.s.Teplice na „vodní dílo“ sestávající se z vodovodu o délce 1423 m, VDJ –50m3, odpad z VDJ o délce 212 m, oplocení o délce 63m a přípojka NN o délce 300m- za cenu 897tisíc Kč. ( Posílení vodovodní sítě v Koberovech – již uhrazeno)

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                          Hlasovalo pro: 9 zastupitel

b) ZO Obce Koberovy schválilo uzavřít kupní smlouvu mezi Obcí Koberovy a SVS, a.s.Teplice na „vodní dílo“ sestávající se z vodovodu o délce 353 m a kanalizace 267 m. ( Koberovy-vodovod a kanalizace pro 12 RD) - za cenu 378tisíc Kč.

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                          Hlasovalo pro: 9 zastupitel

c) ZO Obce Koberovy schválilo uzavřít kupní smlouvu mezi Obcí Koberovy a SVS, a.s.Teplice na „vodní dílo“ sestávající se z vodovodu o délce 682 m ( Koberovy-dolení Koberovy -vodovod - za cenu 432tisíc Kč.

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                          Hlasovalo pro: 9 zastupitel

d) ZO Obce Koberovy schválilo uzavřít kupní smlouvu mezi Obcí Koberovy a SVS, a.s.Teplice na „vodní dílo“ sestávající se z vodovodu o délce 4 m , přepad z vrtu 8m, jímací vrt 1 ks, přípojka Nno délce 8m ( Koberovy-Michovka-jímací vrt- KH3) - za cenu 1tisíc Kč.

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                         Hlasovalo pro: 9 zastupitel

 

5/ ZO Obce Koberovy schválilo zadat vypracování projektové dokumentace k vybudování vodovodní přípojky k čp. 50 v Koberovech.

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                      Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

6/ ZO Obce Koberovy schválilo zadat vypracování projektové dokumentace k vybudování vodovodní přípojky ke hřišti v Zahájčí v Koberovech.

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                      Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

7/ ZO Obce Koberovy schválilo „Návrh zadání změny Č.6 ÚPNSÚ Koberovy“ , předložený pořizovatelem – úřadem územního plánování MěÚ Železný Brod , ze dne 8.6.2009.

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                     Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

8/ Zastupitelstvo Obce Koberovy   schválilo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2008 Obce Koberovy, které vykonal kontrolor p. Ing. Milan Třešňák, s výrokem „ Nebyly zjištěny chyby a nedostatky“.

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                        Hlasovalo pro: 10 zastupitel

 

 

9/ ZO Obce Koberovy schválilo finanční příspěvek na sanaci krovu a obnovu střešního pláště věže kostela sv.Antonína v Loučkách ve výši 50000,- Kč.

Zdrželi se: 2 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                             Hlasovalo pro: 8 zastupitelů

10/ ZO Obce Koberovy schválilo zveřejnit záměr prodeje ppč.964/9, k.ú. Vrát včetně stavby bývalé hasičské zbrojnice na Vrátě.

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                             Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

 

11/ ZO Obce Koberovy schválilo zadat architektonické zpracování školní zahrady, jako I.etapu řešení středu Obce Koberovy.

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                             Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

 

 

Zastupitelstvo obce neschvaluje:

1/ Zastupitelstvo Obce Koberovy   neschválilo žádost o povolení umístění reklamní tabule pro restauraci pod Kalichem na sloup na parkovišti v Besedicích – parkoviště je již pronajato p. Novákovi.

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 10 zastupitelů                           Hlasovalo pro: 0 zastupitelů

 

2/ Zastupitelstvo Obce Koberovy   neschválilo žádost o finanční příspěvek Mysliveckému spolku Mírová p. Kozákovem.

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 10 zastupitelů                           Hlasovalo pro: 0 zastupitelů

 

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

 

1/ Zastupitelstvo Obce Koberovy   vzalo na vědomí Závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2008 Mirkoregionu Podkozákovsko. Přezkum hospodaření  vykonal kontrolor p. Ing. Milan Třešňák, s výrokem „ Nebyly zjištěny chyby a nedostatky“.

 

2/ ZO Koberovy vzalo na vědomí potřebu výměny vodovodní přípojky na hřbitov Vrát

 

3/ ZO Koberovy vzalo na vědomí zvýšení cen Severočeských komunálních služeb , Jablonec n.N.

za odvoz tříděného odpadu.

 

  

Jaroslav Cvrček                                                                                  Jindřich Kvapil

místostarosta                                                                                        starosta obce

 

Příloha č. 1: Schválené rozpočtové změny č 1 rozpočtu r 2009 (2).pdf (399,7 kB)

Zpět