Usnesení č. 22

02.10.2009 12:42

 

U s n e s e n í   č.22

 Zastupitelstva obce Koberovy

 dne 22.9. 2009

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

1/ Zastupitelstvo obce Koberovy schválilo Rozpočtové opatření č.2/2009. Příjmy se zvýšily o 310 tis. Kč, výdaje snížily o 346 tis., financování bude sníženo o částku 656 tis.Kč. Upravený rozpočet byl schválen jako vyrovnaný s příjmy a výdaji ve stejné výši 11291 tis.Kč.     Příloha č. 1 tohoto usnesení.

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                            Hlasovalo pro: 9 zastupitelů

2/ZO Obce Koberovy schválilo Dodatek č.1 ke Změně zřizovací listiny Mateřská škola Koberovy, okres Jablonec nad Nisou, PO, ve kterém došlo k vymezení majetkových práv a povinností PO v souvislosti se změnou zákona 250/2000Sb.                                                  Příloha č. 2 tohoto usnesení.

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                             Hlasovalo pro: 9 zastupitelů

3/ZO Obce Koberovy schválilo Dodatek č.1 ke Změně zřizovací listiny Základní škola Koberovy, okres Jablonec nad Nisou, PO, ve kterém došlo k vymezení majetkových práv a povinností PO v souvislosti se změnou zákona 250/2000Sb.                                                  Příloha č. 3 tohoto usnesení.

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                             Hlasovalo pro: 9 zastupitelů

4/ ZO Obce Koberovy schválilo podání žádosti o bezúplatný převod pozemků od Pozemkového fondu ČR pro Obec Koberovy: v k.ú. Koberovy -2905/1, 2905/3, 2962, 2965/1, 2965/2, 3139, 3321/1-část, 3147/1 a v k.ú. Vrát 816/4, 946/2, 1022/1, 1755/1, 1755/9 .

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                             Hlasovalo pro: 9 zastupitelů

5/ ZO Obce Koberovy schválilo zveřejnit nový záměr prodeje ppč.964/9, k.ú. Vrát včetně bývalé hasičské zbrojnice dle nově pořízeného GP ( po odstranění nesrovnalostí v katastru nemovitostí).

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                       Hlasovalo pro: 9 zastupitelů

6/ ZO Obce Koberovy schválilo uzavřít kupní smlouvu mezi Obcí Koberovy a SVS, IČO 49099469 a.s.Teplice na „vodní dílo" Koberovy-Hamštejn-vodovod, sestávající se z vodovodu o délce 844 m, ČS-1ks, přípojka NN-212m, tlaková stanice Hydrovar-1ks, čerpadlo -2ks - za cenu 117600 Kč.

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                        Hlasovalo pro: 9 zastupitelů

7/ ZO Obce Koberovy schválilo řešit dopravní situaci v Besedicích ve spolupráci s policií ČR vhodným novým dopravním značením.

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                        Hlasovalo pro: 9 zastupitelů

8/ ZO Obce Koberovy schválilo poskytnutí příspěvku Českému svazu včelařů, ZO Železný Brod ve výši 2000,- Kč .

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                        Hlasovalo pro: 9 zastupitelů

9/ ZO Obce Koberovy revokovalo na základě nových informací bod 5g svého usnesení č.9/2007 ze dne 26.6.2007,   a rozhodlo , že proti prodeji části nepoužívané obecní cesty ppč.337/6 k.ú. Rakousy nemá námitek.

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                        Hlasovalo pro: 9 zastupitelů

10/ ZO Obce Koberovy schválilo podmínky Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace na typový projekt-CzechPOINT-Kontaktní místo(Upgrade).

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                        Hlasovalo pro: 9 zastupitelů

11/ ZO Obce Koberovy schválilo nové členy školské rady, jimiž budou paní Mudr. Monika Slámová a pan Michal Papež .

Zdrželi se: 1 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                        Hlasovalo pro: 8 zastupitelů

 

 

Zastupitelstvo obce neschvaluje:

1/ Zastupitelstvo Obce Koberovy   neschválilo zveřejnění záměru prodeje pozemků pč.1365, 1362/2, 1362/3, 1364/1 a stpč.152, k.ú. Koberovy.

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                             Hlasovalo pro: 9 zastupitelů

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

 

1/ ZO Koberovy vzalo na vědomí informace o opravách čp.47 v Besedicích, projektovou přípravu pro stavební povolení kanalizace Hamštejn a dvou chodníků v Koberovech, zadání studijního projektu pro přístavbu hasičské zbrojnice k budově OÚ Koberovy, odbagrování bahna z vodoteče od Louček v rámci proti povodňových opatření.

 

2/ ZO Koberovy vzalo na vědomí informace o rekonstrukci 2.třídy MŠ Koberovy

 

3/ ZO Koberovy vzalo na vědomí otevření Besedického geoparku, který je součástí evropského

geoparku UNESCO Český ráj.

 

 

Jaroslav Cvrček                                                                                  Jindřich Kvapil

místostarosta                                                                                        starosta obce

 

Příloha č. 1: Schválené rozpočtové změny č 2 rozpočtu r 2009.pdf (1,8 MB)

Zpět