Usnesení č. 3

19.12.2006 13:35

 

U s n e s e n í   č. 3

 

 Zastupitelstva obce Koberovy

 dne 12.12.2006

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1/ ZO obce Koberovy    Rozpočtové změny č.4 r.2006“.   V příjmech byl rozpočet navýšen o 2152 tis.Kč, ve výdajích došlo pouze k přesunům mezi paragrafy, celkový objem výdajů zůstal nezměněn.Viz.příloha č.1

                                                                                                  Hlasovalo pro: 11 zastupitelů                                                       
 2/ ZO obce Koberovy schválilo „ Rozpočtové provizorium na r.2007“, viz příloha č.2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

3/ ZO schválilo nákup pozemku dle GP č.372-661/2006, odsouhlaseného KÚ pro Lib.kraj pod č.546/06 dne 17.7.2006. Jedná se o část lesního pozemku 3301/1, část a), o výměře 7m2, která bude přičleněna k stpč 715, LV 10001. Pozemek bude zakoupen od pí Vondrové Mileny za celkovou cenu 700Kč.

 

                                                                                                      Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

4/ ZO schválilo nákup pozemku ppč. 3142/3, o výměře 239m2, který je ve spoluvlastnictví Úradu pro zastupování státu a p. Aleše Šťastného , z důvodu zajištění přístupu k vrtaným studnám obce pod Čertím kopečkem.

                                                                                                      Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

 

5/ ZO schválilo navýšení nájemného v obecních bytech od ledna 2007 o 10%.

                                                                                                    Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

 

                                                                                                       

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

 

1/ Zadání návrhu studie řešení veřejného prostranství ve středu obce Koberovy firmě Atelier Liberec, ing. arch. Duda.

 

2/ ZO vzalo na vědomí plánované podání žádosti o dotaci z  POV (Program obnovy venkova) na výměnu oken v MŠ Koberovy.                                                                                        

 

                                                                                                       

3/ ZO vzalo na vědomí stížnost na dopravní situaci v obci a předalo ji k vyřízení p. starostovi.                                                                                        

 

 

 

 

 

 

Jaroslav Cvrček                                                                                  Jindřich Kvapil

místostarosta                                                                                        starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpět