Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Změny č. 4 ÚPNSÚ Koberovy

25.02.2008 14:31

 

Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Změny č. 4 ÚPNSÚ Koberovy

OBEC KOBEROVY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o vydání Změny č. 4 ÚPNSÚ Koberovy formou opatření obecné povahy

Zastupitelstvo obce Koberovy příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití §20, § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, §13 a přílohy č.7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona vydává

ZMĚNU Č. 4 ÚPNSÚ KOBEROVY

schválenou usnesením č.13 bod.č.1, dne 21. února 2008 zastupitelstvem obce Koberovy, formou opatření obecné povahy.

Dle § 173 odst. 1 správního řádu nabývá opatření obecné povahy účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Dle § 165 odst. 1 stavebního zákona je dokumentace Změny č. 4 ÚPNSÚ Koberovy, včetně dokladů o pořízení, uložena na Obecním úřadě Koberovy. Dokumentace opatřená záznamem o účinnosti je rovněž na Stavebním úřadě MěÚ Železný Brod, Úřadě územního plánování MěÚ Železný Brod a na Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje a na internetových stránkách obce Koberovy.

Poučení:

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek

Jaroslav Cvrček místostarosta obce

Jindřich Kvapil starosta obce

Zpět