Výzva k podání nabídky

25.07.2008 15:31

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Mikroregion Podkozákovsko jako zadavatel projektu „Vzhled obcí – naše priorita“ registrační číslo žádosti 07/002/3211a/451/000436

v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a z hlediska naplnění zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace (finanční nařízení Rady (ES,Euratom) č.1605/2002, ve znění pozdějších předpisů, dále čl.2 Smlouvy ES a čl.9 nařízení Rady (ES) č.1290/2005) a stanovení Mze, jako Řídícího orgánu EAFRD

oznamuje, že je prováděn výběr dodavatele na akci „Brána a oplocení hřbitova Líšný“

 1. Identifikace zadavatele:

Název subjektu : Mikroregoin Podkozákovsko IČO : 70229724 Sídlo : Obecní úřad Koberovy, Koberovy 102, 468 22 Železný Brod Telefon /fax : 483 389 346 Statutární zástupce : Jindřich Kvapil – předseda mikroregionu

 1. Vymezení plnění zakázky:

Cílem je obnovení původního drátěného oplocení hřbitova a svařované vstupní brány obce Líšný včetně sloupků tzv. „na klíč“. K tomu je třeba : • Zajistit přístup k místu demontáže a montáže (proklestění náletů) • Odstranění původního oplocení a sloupků • Výstavba nového oplocení (těsně vně umístění původního, část je ve svahu) • Odstranění původní vstupní brány včetně zděných sloupků • Výstavba nových sloupků včetně jejich prahového propojení a dodávka a instalace nové dvoukřídlé brány s otevíráním ven Technické parametry : • Délka oplocení cca 125m • Výška oplocení celkově min. 150 cm, výška podsady oplocení min 5cm • Šířka uzamykatelné brány cca 3m • Výška brány a sloupků min. 2m (u sloupků příprava na osvětlení chráničkou) • Životnost cca 20 let (zinkování+ komaxit, zinkování a kovářské namoření apod.) • Zabezpečení proti zcizení Estetické parametry : • Barva plotu a brány shodná – šedočerná, černá, tmavě vínová či zelená a pod. • Průměr prvků min. 5mm • Nelze použít prosté průmyslové plotové dílce bez rustikálních prvků (požaduje se ozdobení špicemi, ozdobami a pod., netrváme na náboženských motivech) • Vzhledem k pietě místa je nutno práce provádět s citem, bezpečně a tak, aby nedošlo k poškození hrobových míst ani okolí pohřebiště Informace • místo plnění je přístupné po místní komunikaci • místo plnění nemá zdroj elektrické energie • místo je zásobováno vodou

 1. Fakturace:

Mikroregion Podkozákovsko, se sídlem obecní úřad Koberovy, Koberovy 102, 468 22 Železný Brod

 1. Místo plnění zakázky:

Obec Líšný – obecní hřbitov

 1. Doba plnění zakázky:

Kompletní předání zakázky: do 15.10. 2008 Uchazeči navrhnou lhůtu dodání ve dnech od data uzavření kupní smlouvy. Dodací podmínky se všeobecně řídí ustanovením obchodního zákoníku. Případné spory bude řešit obchodní soud.

 1. Jednotný způsob zpracování nabídkové ceny včetně platebních podmínek

Celková nabídková cena musí být uvedena v členění bez DPH a nabídková cena včetně DPH. Celková nabídková cena bude uvedena v návrhu kupní smlouvy, která bude nedílnou součástí nabídky. Celková nabídková cena bude dále uvedena po jednotlivých položkách. Celková nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady na splnění zakázky. Uchazeč odpovídá za úplnost specifikace zakázky při jejím oceňování.

Platební podmínky, smluvní pokuty a záruka za dílo Platby budou probíhat výhradně v Kč. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč. Nebudou poskytovány zálohy.

Minimální požadavky uvedené v kupní smlouvě jsou stanoveny: • Daňové doklady budou vystaveny po protokolárním předání kompletní zakázky se splatností minimálně 30 dní. • V případě, že z viny dodavatele nebude dodržen termín předání zakázky, má objednatel právo účtovat 5.000,– Kč za každý den prodlení. • Zhotovitel poskytuje za dílo záruku nejméně v délce 24 měsíců ode dne předání zakázky.

 1. Povinný obsah nabídky

Nabídka uchazeče musí obsahovat minimálně:

 1. název a právní forma uchazeče, sídlo uchazeče, jména statutárních osob oprávněných jednat jménem uchazeče, nebo jména statutárních zástupců uchazeče o veřejnou zakázku, číslo telefonu, popř. faxu.
 2. Nabídkovou cenu veřejné zakázky malého rozsahu (v členění bez DPH, samostatně výši sazby DPH a s DPH).
 3. Oprávnění k podnikání, tj. splněná základní kvalifikace formou čestného prohlášení v rozsahu § 53 odst. 1. zákona č. 137/2006 Sb. a splnění profesní kvalifikace dle § 54 písm. a) a b) zák. č. 137/2006 Sb. (kopie dokladu).
 4. Oprávněnou osobou podepsaný návrh kupní smlouvy, který bude obsahovat návrh platebních podmínek, záruku za jednotlivé komponenty, smluvní pokutu za nedodržení termínu díla, platební podmínky.
 5. Vyobrazení navrhovaného oplocení a brány (prospekt).
 1. Způsob hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny dle vhodnosti v souladu s následujícími kritérii seřazenými v sestupném pořadí dle stupně významu, které jim zadavatel přisuzuje:

Dílčí kritérium: Váha: A. Dodací lhůta 10 % B. Životnost 15 % C. Estetika 25 % D. Výše nabídkové ceny bez DPH 50 %

Uchazeči jsou svou nabídkou vázáni do 30.10. 2008

 1. Způsob a lhůta pro podání nabídek

Zájemci o zakázku doručí svoji nabídku osobně nebo doporučeně poštou do 22.8. 2008 do 12.00 hod. na adresu zadavatele: MR Podkozákovsko, Koberovy 102 (budova OÚ), 468 22 Železný Brod. Doručení požadujeme v uzavřených obálkách, označených „Neotvírat“ a „Vzhled obcí – naše priorita“ registrační číslo žádosti 07/002/3211a/451/000436

 1. Další podmínky plnění zakázky

• Svou nabídkou jsou uchazeči vázáni ve vztahu k zakázce do 30.10. 2008. • Zadavatel si vyhrazuje právo zadávání zakázky kdykoli zrušit bez udání důvodu, případně odmítnout všechny předložené nabídky. • Uchazeč se účastní zakázky dobrovolně a na vlastní náklady. • Pokud předložené podklady umožňují dvojí výklad, bude při sporech a nejistotách pokládán za platný ten, který umožňuje hospodárnější splnění zakázky.

 1. Doplňující informace

Požadavek na doplňující informace lze zaslat na e-mailovou adresu: starosta (at) lisny.cz nebo na mobilu +420 725 076 509 (od 14.8. zahraniční dovolená).

………………………. Jindřich Kvapil předseda mikroregionu

Koberovy, dne čtvrtek, 24. července 2008

Vyvěšeno: Sejmuto:

Zpět