Zápis ze shromáždění starostů 19.2.2007

19.02.2007 15:54

Zápis ze shromáždění starostů

-členské schůze Mikroregionu Podkozákovsko ze dne 19.2.2007, konané na Malé Skále.

Přítomni: Kvapil,Nejedlo,Müller,Mikeš,Bílková,Vele

Omluveni: Havlíček,Bradáč,Mrázek

Hosté: poslanec Ježek, místostarosta Turnova Pekař, JENA Kvintusová, JENA Jeníček

Program: 1/ Konzultace s p. poslancem Ježkem

2/ Rozpočet 2007

3/ Volby do revizní komise

4/ Informace o dotacích a seminářích

5/ Různé

Starosta Nejedlo přivítal účastníky na Malé Skále a předal slovo předsedovi Kvapilovi.

Byl zkontrolován zápis z minulého shromáždění starostů ze dne 7.12.2006, byl schválen bez připomínek.

Hlasovalo pro : 6 členů Proti: 0 Zdrželi se : 0

Poslanec L.Ježek nabízí pomoc při jednání s Libereckým krajem, Povodím Labe a ČD. Nutno využít ! Bere si za úkol místostarosta Turnova Pekař.

Sněm MP schválil vyrovnaný rozpočet pro rok 2007. Příjmy ve výši 9200,– Kč a výdaje ve výši 9200,– Kč. Rozpočet je přílohou tohoto zápisu.

Hlasovalo pro : 6 členů Proti: 0 Zdrželi se : 0

Dotace a k nim nutné výdaje budou v rozpočtu zachyceny až bude známa přesně jejich výše. P.ing.Jeníček informoval o schůzce na tema Cyklotrasa Turnov – ŽB. Panuje obava ze zahrnutímoc velkého úseku na úkor operativního postupu činností. Doporučeno zaměřit se na úse-ky, které jsou již v určitém stadiu vypracovány. Např. Turnov – Líšný.

Zmíněna a připomenuta Petice o rozpočtovém určení daní. Ne všechny obce – členové, poslali.

Stavební zákon. Proběhla diskuse a přínosech a naopak. Převládnul názor, že se opět jedná o legislativní zmetek. /nesoulad zákonů, chaos atd/

Silnice R 35 – diskuse o možné průchozí variantě formou obchvatů.

Místostarosta Turnova Pekař informoval o možnosti požádat o datace MÚ Turnov. Platí pro spádové obce. Požádat může i MAS Turnovsko.

Poslanec Ježek informoval o situaci v poslanecké sněmovně.

MAS – pí Kvintusová informovala o akcích, seminářích…

Opakovaně jsou obce vyzvány k odsouhlasení působení MAS na území obce zastupitelstvem. Jinak není možno podávat projekty.

Diskuse o odpadech Nejedlo,Müller,Havlíček,Pekař.

Zajištění schůze i občerstvení, bylo, jak jinak, na vysoké úrovni. Laťka pro příští schůzi v Mírové je skutečně dosti vysoko.

Příští schůze bude v Mírové ve čtvrtek 5.4.2007 opět v 9.00.

Zapsal: J.Nejedlo

Zpět