Zápis ze shromáždění starostů 26.6.2008

30.06.2008 15:27

 

Zápis ze shromáždění starostů -členské schůze Mikroregionu Podkozákovsko, konané dne 26.6.2008 ve Frýdštejně

Přítomni: Kvapil, Müller, Bradáč, Mrázek, Vele, Mikeš, Havlíček, Nejedlo,Bílková

Program:

1) Závěrečný účet MP

2) Rozpočtové změny č.1

3) Různé

Schůzi zahájil a přítomné přivítal starosta P. Müller.

Zápis z minulého shromáždění starostů ze dne 4.12.2007 byl schválen bez připomínek Hlasovalo pro: 9 členů Proti : 0 Zdrželi se : 0

1)Sněm starostů projednal a schválil Závěrečný účet Mikroregionu Podkozákovsko za rok 2007 a celoroční hospodaření Mikroregionu Podkozákovsko včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření DSO s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato opatření: Zajistí kontrolu a odsouhlasení dat rozpočtu v účetnictví Mikroregionu oproti krajskému úřadu.

Hlasovalo pro: 9 členů Proti : 0 Zdrželi se : 0

2)Sněm starostů projednal a schválil změnu rozpočtu č.1. Příjmy se navýší o 2901 tis. Kč, výdaje se navýší o 3009 tis.Kč. Financování , tj. použití dotace z min. roku ve výši 108 tis..

Hlasovalo pro: 9 členů Proti : 0 Zdrželi se : 0

3)Směn vzal na vědomí zprávu revizní skupiny ze den 21.2.2008

Zapsal: Kvapil

Zpět