Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koberovy č. 16

18.09.2008 09:54

 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koberovy

č. 16

Den : čtvrtek 11.9. 2008                                 

Místo: Zasedací místnost Obce Koberovy

Zahájení: 19, 00 hodin

Ukončení: 20,10 hodin:

Ověřovatelé: Michal Papež, Eva Cvrčková

Omluvených členů ZO: 3

Jména neomluvených členů ZO: -

Program: 1/ Zmìny rozpoètu è.2/2008

                  2/ Schválení vìcného bøemene

                  3/ Pùjèky z FRB

                  4/ Rùzné

Průběh jednání:

    Zápis z minulého ZO byl ověřen, usnesení vyvěšeno – bez připomínek.                                               

Schválení programu.                                                                       Hlasovalo pro: 8 zastupitelů

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1/ Zastupitelstvo obce Koberovy projednalo a schválilo rozpočtové opatření č.2, příjmy i výdaje byly navýšeny o 1550500 Kč. Toto opatření je přílohou č.1 Usnesení č.16

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                            Hlasovalo pro: 8 zastupitelů

 

2/ ZO Obce Koberovy projednalo a schválilo povolení umístění vod.řadu a kanalizační přípojky do obecní cesty ppč. 3418, k.ú. Koberovy pro vedení vody k ppč. 515/1 a 513/1, oba k.ú. Loučky o které požádal p.Sládek.

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                            Hlasovalo pro: 8 zastupitelů

3/ ZO Obce Koberovy projednalo a schválilo půjčku z FRB pro p. Jaroslava Maryšku, na změnu druhu topení z uhlí na plyn v čp.60 Koberovy.

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                        Hlasovalo pro: 8 zastupitelů

4/ ZO Obce Koberovy projednalo a schválilo pověření pro p. starostu svolat místní šetření k posouzení potřeby opravy obecní cesty na Chloudově před čp. 1, o kterou požádal p. Samek. Podle výsledku z tohoto šetření bude sepsán zápis a na jeho základě budou realizovány případné potřebné opravy.

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                        Hlasovalo pro: 8 zastupitelů

5/ ZO Obce Koberovy projednalo a schválilo pověření pro p. starostu svolat místní šetření k posouzení potřeby opravy obecní cesty na Prosíčce (pod pí Kurfiřtovou) a dle zápisu z tohoto šetření realizovat případné potřebné opravy. Místní chataři žádají o poskytnutí materiálu- štěrk a účka proti jeho splavení.

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                        Hlasovalo pro: 8 zastupitelů

6/ ZO Obce Koberovy projednalo a schválilo speciální nabídku od Komerční banky - bezplatné zapůjčení platebního terminálu pro přijímáni platebních karet pro Obec Koberovy.

Zdrželi se: 1 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                       Hlasovalo pro: 7 zastupitelů

7/ P. starosta informoval ZO Koberovy o plánovaném zřízení stanice CZECH POINT na obecním úřadě v Koberovech . Tato stanice umožní našim občanům získávat ověřené výstupy z obchod.rejstříků, katastru nemovitostí, rejstříku trestů, živnostenského rejstříku atd., proškolen bude 1 pracovník OÚ.

 

8/ P. starosta informoval ZO Koberovy o nepravomocném rozhodnutí soudu č.j. 11C152/2004-228 , kde soud nepřipouští změnu žaloby a žalobu Dr. Johany Kammerlander o vydání pozemků na katastrech Obce Koberovy zamítá.

 

9/ P. starosta informoval ZO Koberovy o dokončovacích pracích na asfaltce Hamštejn, nyní byla osazena značkami – 3,5 T a 30km/h. Platbu za vyasfaltování se podařilo odložit na r.2009.

10/  P. starosta informoval ZO Koberovy o probíhajících opravách na víceúčelovém hřišti v Koberovech. Opravy a osazovaní travními dlaždicemi je prováděno v rámci reklamace.

11/ P. starosta informoval ZO Koberovy o tom, že výběrové řízení na zhotovení podzemní požární nádrže bylo zrušeno a následně byla pro zhotovení vybrána místní firma Švarný. Práce na ní zdárně pokračují – nyní před dokončením Zbylou hlínou se nebude zavážet stará nádrž, ale odveze se na jiné vhodné místo dle výběru p. starosty.

12/ P. starosta informoval ZO Koberovy o dokončení oprav požárního auta za cenu cca 539 tis.Kč, z toho činila 323 tis. Dotace od LB kraje.

13/ P. starosta informoval ZO Koberovy o době konání voleb do zastupitelstev krajů, které proběhnou ve dnech 17.-18.10.2008.

14/ P. starosta informoval ZO Koberovy o tom, že proběhlo 1.kolo výběrového na pronájem restaurace při KD. Prozatím se nepřihlásil žádný zájemce.

15/ P. starosta informoval ZO Koberovy o úvaze p. Pileckého o přestěhování firmy z prostor MŠ, ale prozatím není nic jistého.

16/ P. starosta informoval ZO Koberovy o realizaci schváleného nákupu konvenktomatu do ŠJ a nových spacích lůžek pro MŠ.

17/ P. starosta informoval ZO Koberovy o problémech v ZŠ Koberovy. Přestože bylo zapsáno 42 žáků, dostavilo se 1. září pouze žáků 41. Rozdíl 1 žáka ovšem znamená nepochopitelně rozdíl v přidělených prostředcích na platy učitelů stovky tis.Kč. Velice to zkomplikovalo celou připravenou koncepci výuky a také učitelům bylo nutno snížit pracovní úvazky.

18/ P. starosta informoval ZO Koberovy   přípravě žádosti o dotaci na přístavbu KD z progr.ROP, žádost zpracovává fa Jena Turnov. Také KB přislíbila možnost úvěru na tuto akci.

19/ ZO obce projednalo a schválilo navýšení konektivity pro obecní internet z 20 Mbit na 30Mbit. Instalaci potřebné techniky provede LIDOS Klatovy. Problémy s anténou- nepůjde umístit na stávajícím stožáru u domečku na Mikušovci. Parabola o průměru cca 120 cm bude umístěna na osvětlovací stožár na sjezdovce Hamštejn + bude třeba pořídit ještě jednu malinkou parabolu o průměru 30cm.. Do budoucna tak bude možno navýšit konektivitu až na 80 mbitu bez výměny antén.

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                        Hlasovalo pro: 8 zastupitelů 

20/ P. Papež žádá o vyhloubení drenážní jámy v polích pod Michovkou, tak aby obecní cesta nebyla zamokřována. P. starosta prošetří na místě.

 

 

 

       Michal Papež

1.ověřovatel

 

 

Eva Cvrčková                                                                                                Jindřich Kvapil

2. ověřovatel                                                                                                   starosta obce

 

Zpět