Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koberovy č. 1

31.10.2006 16:15

 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koberovy č. 1

Den : úterý 31.10.2006

Místo: Zasedací místnost při OÚ Koberovy

Zahájení: 19,00 hodin

Ukončení: 19,45hodin

Jména ověřovatelů : Vladimír Rutkovský, Pavel Havlíček

Jména omluvených členů ZO: -

Jména neomluvených členů ZO: -

Program: 1/ Složení slibu zastupitelstva obce

2/ Určení ověřovatelů zápisu

3/ Schválení jednacího řádu obecního zastupitelstva

4/ Volba starosty, místostarosty

5/ Diskuse

6/ Závěr

Průběh jednání

1. ZO schválilo program .

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

2. Pan starosta přivítal nově zvolené zastupitele Obce Koberovy, předal jim osvědčení o zvolení a seznámil je se “Zápisem o výsledku voleb do zastupitelstva obce“ :

Zastupitelstvo obce Koberovy na svém ustavujícím zasedání ( v souladu s § 69,odst.1, zákona č. 128/2000Sb. , ve znění pozdějších předpisů)
vzalo na vědomí zprávu registračního úřadu v Železném Brodě a ČSÚ o výsledku voleb členů Zastupitelstva obce Koberovy,
ověřilo platnost volby členů obecního zastupitelstva a konstatovalo , že z 11 členů zastupitelstva obce složilo slib ( v souladu s ust. § 69, odst.2 zá-kona č.128/2002Sb. O obcích, ve znění pozdějších předpisů ) celkem 11 členů ZO. ZO Koberovy schválilo jednací řád OZ spolu s organizačním řádem obce.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

  1. ZO zvolilo volební komisi ve složení : p. Plíhal, pí Cvrčková a pí Hartlová.

    Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

  1. ZO rozhodlo o tom , že funkci starosty bude vykonávat uvolněný člen ZO.

    Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

5. ZO rozhodlo o tom, že funkci místostarosty bude vykonávat neuvolněný člen ZO.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

  1. Jediným kandidátem na funkci starosty byl navržen p. Jindřich Kvapil. Zastupitelstvem obce Koberovy byl zvolen v tajném hlasování starosta obce , jako uvolněný člen ZO:

pan J I N D Ř I CH K V A P I L, dat.narození: 19.4.1960,

bydliště: Koberovy 158, 468 22 Železný Brod

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

  1. Na funkci místostarosty byli navrženi 2 kandidáti – p. Jaroslav Cvrček a paní Eva Šírková. V tajném hlasování byl zastupitelstvem obce Koberovy zvolen místostarosta obce , jako neuvolněný člen ZO:

Pan JAROSLAV CVRČEK, dat.narození: 16.9. 1972, bydliště: Koberovy 133, 468 22 Železný Brod

Pro p.Jaroslava Cvrčka hlasovalo 6 zastupitelů.

Pro pí Evu Šírkovou hlasovalo 5 zastupitelů.

Vladimír Rutkovský 1.ověřovatel

Pavel Havlíček 2. ověřovatel

Jindřich Kvapil

starosta obce

Zpět