Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koberovy č. 10

11.09.2007 15:57

 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koberovy č. 10

Den : úterý 11.9.2007

Místo: Zasedací místnost Obce Koberovy

Zahájení: 19, 00 hodin

Ukončení: 20,45 hodin:

Ověřovatelé: Pavel Havlíček, Papež Miroslav

Jména omluvených členů ZO: -

Jména neomluvených členů ZO: -

Program:

1/ Změny č.1 rozpočtu 2007

2/ Řešení středu obce

3/ Vyhlášení půjček z FRB

4/ Různé

Průběh jednání:

Zápis z minulého ZO byl ověřen, usnesení vyvěšeno – bez připomínek.

Schválení programu. Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

1/ ZO Koberovy projednalo a schválilo rozpočtové změny č.1, rozpočtu r.2007 doporučené finančním výborem.

. Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

2/ ZO Koberovy projednalo řešení středu obce. Hrubá představa je travnatá plocha s asfaltovými okruhy pro koloběžky,kola atd., cestičky s odlišným povrchem pro maminky s kočárky u nichž bude možnost posezení, hrací hřiště pro děti- tzv.opičí dráha, dřevěná krytá kolonáda s místy k odpočinku. Prostor před školou je řešen zvlášť pro potřeby žáků, do budoucnosti bude pravděpodobně oplocen. ZO schválilo pověřit p.arch. Dudu vypracováním projektové dokumentace, po vytvoření pohledů bude v ZO projekt ještě zhodnocen, popřípadě poopraven , nežli se předloží ke stavebnímu řízení .

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

3/ ZO Koberovy projednalo a schválilo vyhlásit VII.kolo půjček z Fondu rozvoje bydlení s termínem ukončení do 30.10.2007. Občané Obce Koberovy mohou požádat o půjčku na konkrétní účel- např. Obnova střechy starší 10 let, Provedení úprav ve změně vytápění, Rozšíření ÚT, Zřízení malé čistírny odpadních vod, Obnova fasády(dům starší 15 let), Zateplení obvod.pláště ( dům starší 10let), Vybudování WC v bytě , kde dosud není, Rekonstrukce vodovod. a kanaliz. rozvodů v domě starším 15 let. Půjčky jsou úročeny 4% a musí být splaceny nejpozději do 8/2010.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

3/ P. starosta informoval ZO :

a/ P.Škoda ukončí činnost v klubu při KD dohodou do konce října t.r., poté budou provedeny nutné opravy a následně vyhlášeno výběrové řízení na pronájem tohoto zařízení.

b/ Výstavba vod.řadu do doleních Koberov zdárně pokračuje, každé úterý probíhá kontrolní den, vyprojektováno již 16 přípojek, což jsou mimo 2 všechny domy.

c/ O změně podmínek pro převod pozemků z Pozemkového fondu ČR, potřebujeme požádat o pozemky nacházející se pod budovou OÚ a část zahrady MŠ. ZO schválilo úplatný převod ppč. 3061/2 a3061/3, k.ú.Koberovy.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

d/ Na Vrátě u hřbitova se po dlouhé době podařila opravit vrátka – resp. klika se zámkem, práce provedl p. Dřevikovský. ZO projednalo ještě špatný přístup ke hřbitovu Vrát a schválilo vyasfaltovat prostory před vchodem a vjezdem.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

e/ O Memorandu vyhlášení společné iniciativy „ Greenways Jizera“, což je iniciativa za vytvoření multifunkčního koridoru Greenways Jizera a výzva ke spolupráci pro všechny partnery na území v oblasti toku řeky Jizery. Strategickými cíly projektu jsou mimo jiné vytvoření stezek, rozvoj šetrné turistiky, péče o vzhled a údržbu krajiny, spolupráce mezi obyvateli měst a vesnic, podnikateli , samosprávami i státní správou, vytvoření dopravní a turistické infrastruktury, marketingoví aktivity. ZO Koberovy schválilo , aby p. starosta Jindřich Kvapil signoval toto memorandum.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

f/ Územní řízení na přístavbu „Multifunkční sportovní haly“ v Koberovech již bylo vyvěšeno. Počítá se, že přístavbou vznikne nová budova o výšce cca 13 m s valbovou střechou , která bude navazovat na stávající KD z východní strany. Celá výstavba bude rozdělena do etap. 1. etapou v hodnotě cca 15 mil. Kč bude v podstatě proveden geologický průzkum, základy na pilotech, zastřešení , stavba opěrných zdí a přeložky inženýrských sítí. Výběrové řízení na dodavatele proběhne do 14 dnů, ještě je třeba dořešit námitky vlastníků domu čp.45, kterým se zdá, že hala bude stínit na jejich pozemky a obávají se i hluku. P. starosta byl pověřen osobním jednáním s nimi a to za spolupráce hl. projektanta. Do komise na výběrové řízení byli jmenováni členové ZO: p.Kvapil, p. Cvrčka p.Rutkovský. Jako náhradníci byli určeni p. Havlíček, p. Papež Miroslav, p. Plíhal .

g/ Změna č.5 územního plánu sídelního útvaru Koberovy. ZO projednalo návrh zadání se zapracovanými připomínkami, bylo velice rozhořčeno přístupem CHKO Český ráj. Přestože při vstupu obce do CHKO bylo zástupci této organizace garantováno, že nebudou zbytečně zasahovat do zástavby v obci, nyní naprosto nelogicky rozhodují, zdá se že od stolu tak, že zakazují zástavbu v místech, kde již zástavba existuje a je v intravilánu obce a naopak v exponovaných místech např. pod Suchými Skalami klidně zástavbu povolí. Také požadavek na tradiční podlouhlý tvar staveb s vchodem nikoliv ze štítové strany se jeví v naší obci jako nepotřebný, protože tradičních stavení v tomto stylu je zde méně než 1%. V komentáři u schválených lokalit se dočítáme, že umístěním RD dojde k doplnění proluky v ulicové zástavbě, u jiných neschválených lokalit je důvod nepovolení zástavby, že by se vytvořila ulicová zástavba, která do CHKO nepatří. Vyjádření „ pohledově exponované místo“je termín všeobecně zneužitelný, neboť jej lze použít prakticky kdekoliv. Dále nepovolování balkónů u novostaveb, při 80ti procentech stávajících domů s balkóny, se jeví jako nesmyslné.. atd. Zastupitelé vyjádřili názor, že rozhodování o zástavbě území v naší obci by nemělo v žádném případě být závislé na libovůli jednoho úředníka CHKO . K rozhodování by zastupitelé Obce Koberovy, jako znalci místních podmínek měli být přizváni, nebo alespoň by měli být požádáni o vyjádření . P. starosta byl pověřen pozvat zástupce CHKO na schůzku z občany, kterým nebylo vyhověno v jejich žádosti o změnu územního plánu, aby těmto lidem přímo vysvětlili důvody zamítnutí. Předložený návrh zadání změny č.5 ÚPSÚ Koberovy ZO Koberovy schválilo.

Zdrželi se: 1 zastupitel Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

h/ Změna ÚP č.4 by měla ke 4.10.2007 nabýt právní moci.

i/ Bytová komise, která rozhodne, zda se bude pronajímat uvolněný byt , zasedne cca do 14-ti dnů.

j/ TJ Sokol Koberovy podala žádost o uzavření smlouvy o nájmu nemovitostí na dobu neurčitou na garáž na rolbu – ppč. 3312/2, k.ú. Koberovy. Dále požádala o prodloužení smlouvy o nájmu na objekt lyžařského vleku, stpč. 742/1 a 742/2, k.ú. Koberovy. ZO Koberovy žádost projednalo a schválilo.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

k/ ZO Koberovy vzalo na vědomí usnesení Okresního soudu v Jablonci nad Nisou ze dne 24.4.2007 v právní věci žalobkyně Dr. Johanny Kammerlander. Dne 15.11.2004 usnesením OS v JBC č.j. 11C 152/2004–92–108 byla řízení ve věci žalobkyně proti žalovaným označeným v návrhu na zahájení řízení jako žalovaný č.1–18 vyloučena k samostatnému řízení. Z obsahu žaloby je patrno, že žalobkyně jí podává podle části páté o.s.ř. účinné od 1.1.2003, tedy podle § 244 a násl.o.s.ř. Proto tedy soud v souladu s § 112 odst. 1 o.s.ř. nyní všechny věci spojil ke společnému řízení, neboť jejich vyloučení k samostatnému projednání a rozhodnutí je v rozporu s účelem a smyslem celé nové části občanského soudního řádu.

l/ ZO Obce Koberovy projednalo a schválilo zveřejnit záměr prodeje ppč. 894/3, díl “a” a díl “b”, k.ú. Besedice a ppč. 2730, díl”c” a díl”d”, k.ú. Besedice. Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

m/ ZO Koberovy projednalo stížnosti občanů na změnu druhu vody ve veřejném vodovodu bez toho, aby lidé byli upozorněni a seznámeni s její kvalitou a parametry tvrdosti. SČVK v současné době má vodu na rozboru a v dohledné době bude občany informovat.

n/ Zastupitelé se opět vrátili k žhavému tématu nelogických zásahů CHKO do výstavby v obci Koberovy a na návrh jednoho z nich hlasovali o vystoupení z CHKO Český ráj. Toto vystoupení ZO schválilo.

Zdrželi se : 3 zastupitelé Hlasovalo pro: 8 zastupitelů

o/ P. Cvrček informoval ZO o možnostech přestavby hasičského vozu LIAZ, za cca 200 tis. Kč by byla možnost auto přebudovat pro místní potřeby. Vzhledem k tomu, že by se čerpadlo přemístilo z Avie do Liazky, bylo by možné uvažovat do budoucna o prodeji Avie, a nákupu menšího a kvalitnějšího transportního vozidla.

p/ P. Hoření informoval ZO o průběhu oslav na Vrátě- 110 let Hasičů a sjezdu rodáků.

q/ ZO Koberovy projednalo a vzalo na vědomí:

  • Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 29.6.2007
  • Zápis z jednání finančního výboru ze dne 11.9.2007
  • Nápravná opatření ke zjištěným chybám a nedostatkům v auditech u PO ZŠ a MŠ Koberovy, za r.2006.
  • Závěrečný účet DSO Mikroregion Podkozákovsko.
  • Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Obce Koberovy za r.2007 a přijatá opatření.
  • Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Podkozákovsko za r.2007.

Pavel Havlíček 1.ověřovatel

Miroslav Papež 2. ověřovatel

Jindřich Kvapil starosta obce

Zpět