Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koberovy č. 11

13.11.2007 15:57

 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koberovy č. 11

Den : úterý 13.11.2007

Místo: Zasedací místnost Obce Koberovy

Zahájení: 18, 00 hodin

Ukončení: 21,30hodin

Ověřovatelé: Iva Hartlová, Papež Michal

Jména omluvených členů ZO: -

Jména neomluvených členů ZO: -

Program:

1/ Informace CHKO Český ráj – host vedení správy CHKO – ing. Jan Mocek

2/ Pojistná smlouva s Českou pojišťovnou, a.s.

3/ Věcné břemeno na plyn.přípojku

4/ Různé

Průběh jednání:

Zápis z minulého ZO byl ověřen, usnesení vyvěšeno – bez připomínek.

Schválení programu.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

1/ ZO Koberovy vyslechlo pana ing. Jiřího Mocka, který mimo jiné uvedl, že by rád více komunikoval s obcemi, aby snaha chránit přírodu byla snahou společnou. Uvedl, že CHKO může přinést občanům nejen určitá omezení při územním plánování nebo výstavbě na území obce, ale je i přínosem. Byly např. objeveny velmi zajímavé lokality na Fialníku, , CHKO je schopno spolupracovat při ekologické výchově, zprostředkovat dotace na péči o krajinu, pomoci i při investičních akcích ( obnova rybníků, vod.toků). Plán péče o krajinu CHKO Český ráj, schválený na období 2004–2013, se v naší lokalitě snaží zdůraznit potřebu převýšení významu ochrany krajiny nad ochranou výhradního ložiska vápence na území Obce Koberovy. Tato snaha by měla vyústit ve vyhlášení předmětného území přírodní rezervací. To si vyžádá ještě hodně práce, diskusí i odborné argumentace a také jednání s vlastníky příslušných pozemků, a CHKO Český ráj bude jedním z hlavních iniciátorů.Také zastupitelé projevili přání spolupracovat na ochraně přírody s podmínkou zlepšení komunikace s CHKO tak, že již nebude rozhodováno od stolu úředníka CHKO , ale přímo na konkrétním místě. Jen tak lze zabránit narůstající nespokojenosti občanů s neadekvátními požadavky při výstavbě nových objektů nebo při posuzování vhodnosti výstavby při změnách územního plánu obce. Činnost CHKO Český ráj a např. i orientační doporučení k architektonickému ztvárnění objektů , týkající se domů pro bydlení lze nalézt na internetových stránkách www.ceskyraj.ochranaprirody.cz.

2/ ZO Obce Koberovy projednalo předběžnou nabídku pojištění majetku obce , vypracovanou sl. ing. Koníčkovou z České pojišťovny a schválilo pověřit p. starostu jednáním s Českou pojišťovnou o rozšíření pojištění obecního majetku a navýšení pojistného na reálné hodnoty, s podmínkou vyjednání množstevní slevy na pojistném.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

3/ ZO Obce Koberovy schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na břemeno na ppč.3418, k.ú. Koberovy pro plynovou přípojku k novostavbě domu , ppč. 515/1 v k.ú. Loučky u Turnova. Zdrželi se : 1 zastupitel

Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

4/ Různé:

P. starosta informoval ZO :

a/ ZO bylo seznámeno s protokolem z kontrolní činnosti České školní inspekce uskutečněné v MŠ Koberovy dne 2.10–3.10.2007, zaměřené na BOZ. Inspekcí bylo zjištěno porušení právního předpisu v tom, že nebyla vedena kniha úrazů v souladu s ustanoveními §1,odst.1 a §1 odst.2, písm.a)-g) vyhlášky o evidenci úrazů,č.64/2005Sb. ve znění pozdějších předpisů. Byl veden pouze sešit úrazů.

b/ ZO se seznámilo také s protokolem z inspekční činnosti , konané dne 2.,3. a 9.10.2007 v ZŠ Koberovy. Inspekční činnost byla uskutečněna na základě podnětu. Jejím cílem bylo zjištění a hodnocení podmínek školy nutných k efektivní realizaci Školního vzdělávacího programu( ŠVP), dále organizační podmínky vzdělávání a dodržování učebních plánů ŠVP. Závěrečné hodnocení konstatovalo, že při poskytování vzdělávání postupuje naše ZŠ Koberovy v souladu s právními předpisy a schválenými učebními dokumenty. Rizika jsou ojedinělá a lze je překonat.

c/ ZO se seznámilo se zprávou o výsledku 10. ročníku podzimní brigády “Podzimní úklid Českého ráje“, kterou pořádala sportovní a volnočasová agentura Outdoor Discovery. V naší obci posbírali u cesty na Loučky 23 pytlů hrnců,skla,plastů, pytlíků od mléka, spreje lybar, plechovky od barev Spolana atd. a v údolí vrátského potoka 3 automobilové přívěsy skla, hrnců,bojlerů,bot,kočárků, plastů aj.

d/ ZO se seznámilo s plněním standartu veřejných knihovnických a informačních služeb. Z uvedených tabulek vyplývá, že se v některých ukazatelích nedaří naší knihovně standart naplňovat. Jedná se o provozní dobu pro veřejnost, výdaje na nákup knihovního fondu, roční přírůstek knih, studijní čtenářská místa. ZO konstatovalo, že při přípravě rozpočtu na příští rok by bylo vhodné na to pamatovat.

e/ ZO projednalo nabídku vydavatele „Česká turistika,s.r.o.“ o zařazení do edičního plánu v produktu „ Severní Čechy- východ“ .

Hlasovalo proti: 11 zastupitelů

f/ Na počátku roku 2008 by mělo započít zpracování pozemkových úprav na katastru Besedice. Význam pozemkových úprav spočívá především v upřesnění vlastnictví pozemků co do výměry i polohy, dle možnosti scelení pozemků, popř. jejich vytyčení v terénu, úprava tvaru pozemků , možnost rozdělení spoluvlastnictví, zpřístupnění pozemků vytvořením sítě polních cest, lepší využití pozemků, zjednodušení územního plánování, vznik digitální katastrální mapy a promítnutí skutečného stavu do katastru nemovitostí.

g/ ZO projednalo žádost pí Brunclíkové ze dne 6.11.2007 a rozhodlo , aby p. starosta zaslal písemnou odpověď, že již nadále obec nebude vycházet vstříc opakujícím se požadavkům , na které nemá nárok, a ve kterých ji bylo v minulosti z dobré vůle vyhověno. Obecní cesta je přístupná všem, zaručuje přístup všem vlastníkům nemovitostí v jejím dosahu a problémy na které si pí Brunclíková opakovaně stěžuje ( např.zimní pluhování, kamení na březích) nijak nepřekračují meze běžného užívání této komunikace. Přistoupením na požadavky pí Brunclíkové by se mohl vytvořil nebezpečný precedent, kdy by totéž (sekání břehů, sběr kamenů, nepluhování cesty) vyžadovali i ostatní občané-vlastníci nemovitostí které sousedí s místními komunikacemi. Výsadba mladých stromků v blízkosti komunikace tak, aby bylo znemožněno pluhování a později průjezd širších vozidel je nepřípustná.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

h/ V rámci projektu“Bezpečně po regionu“ prostřednictvím DSO Mikroregionu Podkozákovsko obdrží Obec Koberovy dotaci ve výši 120.000,– Kč na opravu cesty z Hamštejna do Smrčí ( opravována bude ve spolupráci s Obcí Mírová p. K., které část˝ této cesty patří). Celkové náklady I. etapy budou 175.000,– Kč, termín dokončení 05/2008.

i/ Sdružení zdravotně postižených Železnobrodska poděkovalo za sponzorský příspěvek na r.2007 ve výši 2.000,– Kč, o použití daru budou podrobně informovat.

j/ Dne 20.11.2007 proběhne kolaudace nově zbudovaného vodovodního řadu do doleních Koberov. ZO vzalo na vědomí potřebu opravit havarijní stav mostku – obecní cesta v doleních Koberovech.

k/ P. starosta informoval ZO o potřebě příprav naší kabelové televize na digitalizaci. To si vyžádá některé technické změny a tím i zvýšení investic. Aby občané nemuseli investovat do nových digitálních televizí nebo set-top-boxů bude naše obecní televize vysílat zároveň dvěma způsoby: 1.způsob: Každý multiplex ( balík 4–5 programů) bude převeden do analogového vysílání a divák si je naladí jako dosud na svoji stávající analogovou televizi. 2. způsob: Každý multipex bude poslán bez úprav k divákovi- ten bude určen pro ty ,kteří již budou mít digitální televizi vybavenou digitálním turnerem či set-top-boxem. Tento divák bude moci používat nabízené interaktivní služby daného programu. Nemalé náklady rozhodlo ZO řešit navýšením ceny u rozšířené nabídky programů ze 100,– na 130,–Kč/měsíc od 1.1.2008, což bude částečně kompenzováno rozšířením nabídky o další programy-Minimax, Discovery chanel, Viasat Explorer, SPICE, STV1,STV2, NOVA CINEMA. Tyto nové programy by měly být spuštěny zkušebně již během prosince 2007. Základní nabídka, kde účastník zaplatí jako dosud 60,–Kč/měsíc zůstane zachována v nezměněném rozsahu- ČT1, ČT2, NOVA, Prima, Óčko, info kanál plus anologové německy mluvící stanice, které však budou postupně s digitalizací vypínány bez náhrady. Dále bude proveden průzkum na zájem o speciální nabídku za 230,– Kč/měsíc navíc, kterou půjde přiřadit k základní či rozšířené nabídce, tzn. platbu 60+230 nebo 130+230. Půjde o rozšíření o HBO,HBO2, HBO COMEDY, BBC World a Private Blue.

Zdrželi se: 1 zastupitel Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

l/ PO MŠ Koberovy požádala o navýšení příspěvku na činnost – na nákup nábytku a vybavení herny ve výši 32 tis. Kč.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

m/ P. starosta informoval o razantních změnách, které připravuje vláda k zajištění většího třídění odpadu. Poplatky , které bude možno od občanů za tímto účelem vybírat se pravděpodobně zvýší – od 500,– do 960,– Kč /osobu a rok.

n/ Sněhová kalamita na začátku listopadu v naší obce velmi překvapila, některé plánované práce budou muset být odloženy, stromy na Zbirozích padají pod tíhou sněhu- bude třeba řešit.

o/ ZO pověřilo starostu, aby požádal stavební úřad v Železném Brodě o provedení státního stavebního dohledu na stavbu čp.5 Besedice u Kalicha a stavbu čp.100 v Koberovech- z důvodu několik let trvajícího nebezpečí pro děti a ostudného vzhledu .

p/ Restaurace při KD bude nabídnuta formou vyhlášky k pronájmu pravděpodobně od 1.2.2008.

r/ P. starosta byl opětovně pověřen upozornit na příslušných místech na katastrofální stav signálu mobilních operátorů O2 a T-mobil v naší obci, který místo spíše zhoršuje nežli zlepšuje.

s/ Zastupitelé vzali na vědomí na potřebu jejich pomoci při inventurách k 31.12.2007.

Iva Hartlová 1.ověřovatel

Michal Papež 2. ověřovatel

Jindřich Kvapil starosta obce

Zpět