Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koberovy č. 12

20.12.2007 15:44

 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koberovy č. 12

Den : čtvrtek 20.12.2007

Místo: Zasedací místnost Obce Koberovy

Zahájení: 18, 00 hodin

Ukončení: 20,30hodin:

Ověřovatelé: Eva Šírková, Zdeněk Hoření

Jména omluvených členů ZO: -

Jména neomluvených členů ZO: -

Program:

1/ Dopravní obslužnost 2008

2/ Výkon přenesené působnosti-přestupky

3/ Změny č.2 rozpočtu 2007

4/ Rozpočet r.2008

5/ Řešení středu obce

6/ Darovací smlouva na inž.sítě od ing.Morávka

7/ Různé

Průběh jednání:

Zápis z minulého ZO byl ověřen, usnesení vyvěšeno – bez připomínek.

Schválení programu.

Hlasovalo pro: 9 zastupitelů

1/ ZO Obce Koberovy projednalo a schválilo příspěvek na dopravní obslužnost v obci pro r.2008 ve výši 90,–Kč na občana .

Zdrželi se: 0 zastupitelů Proti: 0 zastupitelů Hlasovalo pro: 9 zastupitelů

2/ ZO Obce Koberovy projednalo a schválilo uzavření smlouvy přeneseného výkonu působnosti na úseku přestupků s městem Železný Brod do konce volebního období a poplatkem 500,– Kč za jedno řízení .

Zdrželi se: 0 zastupitelů Proti: 0 zastupitelů Hlasovalo pro: 9 zastupitelů

3/ ZO Obce Koberovy projednalo a schválilo změnu rozpočtu č.2 na r.2007. Příjmy byly sníženy o 145 tis.Kč a výdaje o 445 tis.Kč. Změna je přílohou č.1 usnesení č.12.

Zdrželi se: 0 zastupitelů Proti: 0 zastupitelů Hlasovalo pro:10 zastupitelů

4/ ZO Obce Koberovy projednalo a schválilo rozpočet na r.2008, se závaznými ukazateli – příjmy ve výši 10.800,48 tis.Kč a výdaji ve výši 9.830,48 tis.Kč. Rozpočet byl schválen jako přebytkový s úsporou 970 tis.Kč,a je přílohou č.2 usnesení č.12

Zdrželi se: 0 zastupitelů Proti: 0 zastupitelů Hlasovalo pro:11 zastupitelů

5/ ZO Obce Koberovy projednalo návrh řešení středu obce-zastavovací studii využití centra Obce Koberovy, vypracovanou studiem ARTIKL Liberec. Počítačově vytvořené nadhledové perspektivy pomohly ZO při rozhodování a bylo schváleno dopracování tohoto návrhu ke stavebnímu řízení.

Zdrželi se: 0 zastupitelů Proti: 0 zastupitelů Hlasovalo pro:11 zastupitelů

6/ ZO Obce Koberovy vzalo na vědomí zápisy jednání kontrolního výboru ze dne 29.6. ,4.12. a 12.12.2007.

7/ ZO Obce Koberovy projednalo a schválilo bezúplatný převod inženýrských sítí od p. ing. Daniela Morávka, ve prospěch Obce Koberovy. Jedná se o páteřní řady vodovodu-361bm o hodnotě 448918,–Kč a splaškové kanalizace-245 bm o hodnotě 593762,– Kč a zatrubnění příkopu-46bm o hodnotě 38650,–Kč, tj. infrastrukturu nově realizovaného obytného souboru 13-ti pasivních domů Český ráj-Koberovy.

Zdrželi se: 0 zastupitelů Proti: 0 zastupitelů Hlasovalo pro:11 zastupitelů

ZO Obce Koberovy projednalo a schválilo darovací smlouvu , kde dárcem je p. ing. Daniel Morávek, obdarovaným je Obec Koberovy. Darovaným majetkem je dešťová kanalizační síť na ppč.3118/11 a 3084 k.ú. Koberovy a v hodnotě 1.151.025,12Kč. Dále venkovní veřejné osvětlení v hodnotě 169.976,03 Kč a místní komunikace v hodnotě 2.227.577,66 Kč umístěné na ppč.3118/8, k.ú. Koberovy.

Zdrželi se: 0 zastupitelů Proti: 0 zastupitelů Hlasovalo pro:11 zastupitelů

8/ Zastupitelstvo Obce Koberovy projednalo dopis ze dne 6.12.2007, zaslaný ZO paní Brunclíkovou Hanou z Chloudova. V dopise žádá o to, aby p. Brožek v zimě nepluhoval obecní cestu a k příjezdu k nemovitostem – ovčí farmě používal horní soukromou cestu. Zastupitelé dali paní Brunclíkové prostor pro vlastní vyjádření, poté se ji jednotlivě snažili vysvětlit , že není v jejich pravomoci zakazovat občanům jezdit po obecní cestě a v zimě ji neudržovat sjízdnou. Také nelze komukoliv přikazovat , aby používal jinou cestu ( argumentace o možnosti využití soukromé horní cesty je zcela zcestná z důvodu, že nevede k ovčí farmě, ani jiným pozemkům p. Brožka). Zabránit občasnému shrnutí štěrku mimo vozovku rovněž dost dobře nelze. Z důvodu zachování smíru bylo pí Brunclíkové nabídnuto, že břehy okolo obecní cesty obec odkoupí i s tím, že ji bude písemně zaručena možnost využívat plně ovocné stromy zde již rostoucí. Toto ovšem paní Brunclíková rezolutně odmítla. Z toho ZO usoudilo, že paní Brunclíkové nejde o rozumné vyřešení situace, ale pouze o vyvolávání sporů a rozhodlo nikam nevedoucí diskusi ukončit.

9/ ZO Obce Koberovy projednalo a vzalo na vědomí konání „ Školy smyku“ dne 2.2.2008, pořádané AMK Malá Skála a povolení objížďky z důvodu uzavírky silnice III/282 15 Prosíčka –Líšný.

10/ P. starosta informoval ZO o možnosti naladění nových televizních programů prostřednictvím koberovské kabelové televize.

11/ P. starosta informoval ZO o průběhu oprav podlah v restauraci při KD Koberovy. Žádný nový zájemce o provozování restaurace se doposud nepřihlásil.

12/ ZO Obce Koberovy projednalo a schválilo konání RZ Rally Bohemia na silnici III.tř. 28215 v úseku Koberovy-Chloudov , ale pouze po splnění podmínky, tj položení nového koberce na výše uvedené komunikaci až po hranice okresu, tak jak již bylo přislíbeno v loňském roce. Do doby realizace nového povrchu ZO nebude s konáním Rally Bohemia po katastru Obce Koberovy souhlasit.

Zdrželi se: 0 zastupitelů Proti: 0 zastupitelů Hlasovalo pro:11 zastupitelů

13/ZO Obce Koberovy projednalo a schválilo břemeno pro SČE na umístění, zřízení a provozování vrchního NN a kabelového vedení NN do příkopu při komunikaci ppč. 2741/3 na dolních Zbirozích, za jednorázovou náhradu 500,– Kč, dle smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12–2001005/VB/2.

Zdrželi se: 0 zastupitelů Proti: 0 zastupitelů Hlasovalo pro:11 zastupitelů

14/ P. Sládek požádal o umístění výtlačného kanalizačního zařízení do obecní cesty u Fabiánů. ZO Obce Koberovy proto projednalo a schválilo břemeno pro umístění kanalizační přípojky v cestě ppč.3418, k.ú. Koberovy, pro ppč. 515/1 i sousední ppč. č.513/1.

Zdrželi se: 0 zastupitelů Proti: 0 zastupitelů Hlasovalo pro:11 zastupitelů

15/ ZO obdrželo informace o novém autobusovém spojení s obcí Malá Skála ( následně i s Jabloncem nad Nisou) v 6,40 hod., ve dnech školního vyučování, od 9.12.2007do 13.12.2008. ZO vzalo tuto změnu, která byla provedena z důvodu zajištění dopravy dětí z Koberov do školy na Malé Skále, na vědomí.

Eva Šírková 1.ověřovatel

Zdeněk Hoření 2. ověřovatel

Jindřich Kvapil starosta

Zpět