Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koberovy č. 14

06.05.2008 15:46

 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koberovy č. 14

Den : úterý 6.5.2008

Místo: Zasedací místnost Obce Koberovy

Zahájení: 19, 00 hodin

Ukončení: 21,00 hodin

Ověřovatelé: Pavel Havlíček, Miroslav Papež

Jména omluvených členů ZO: Zdeněk Hoření

Jména neomluvených členů ZO: -

Program: 1/ Zpráva o hospodaření obce za r.2007

2/ Prodej pozemku dle vyhl.č.2/2007

3/ Rùzné

Průběh jednání:

Zápis z minulého ZO byl ověřen, usnesení vyvěšeno – bez připomínek.

Schválení programu. Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

1/ Zastupitelstvo obce Koberovy projednalo a schválilo zprávu o hospodaření Obce Koberovy za rok 2007 s komentářem.

Zdrželi se: 0 zastupitelů Proti: 0 zastupitelů Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

2/ ZO Obce Koberovy projednalo a schválilo prodej části ppč. 894/3, díl a), k.ú. Besedice, o výměře 125 m2, ostatní plocha a část ppč 2730/5, díl c), k.ú. Besedice, 85m2, ostatní plocha , vlastníku domu čp. 7 na Michovce, kterým je p.Miroslav Habr, bytem Michovka 7. Dále ZO schválilo prodej části ppč. 894/3, díl b), k.ú. Besedice, o výměře 165 m2 , ostatní plocha a části ppč. 2730/5, díl d), k.ú. Besedice, 72 m2, ostatní plocha, vlastníku domu čp. 18 na Michovce, kterým je p. Pavel Hlubuček, bytem Besedice 30. Pozemky byly odděleny GP a díly a) a c) se jím slučují do ppč. 894/4 . Díly d) a b) se slučují do ppč. 894/5. Kupci uhradí cenu za odhad, GP a vklad do KN + kupní cenu , kterou určí dodatečně finanční výbor.

Zdrželi se: 0 zastupitelů Proti: 0 zastupitelů Hlasovalo pro:10 zastupitelů

3/ ZO Koberovy projednalo a vzalo na vědomí opakovanou žádost pí Brunclíkové o odstranění štěrku ze břehů okolo obecní cesty na Chloudově. Své stanovisko, zformulované právníkem a sdělené pí Brunclíkové v dopise dne 19.2.2008, rozhodlo nezměnit. ZO pověřilo p. starostu, aby v tomto smyslu pí Brunclíkové písemně odpověděl.

4/ ZO Koberovy projednalo a vzalo na vědomí žalobu Dr.Johanna Kammerlander, bytem Jacguingasse 55/1, A-1030 Vídeň „ O vydání nemovitostí dle zák.243/92 Sb.“ Seznam nemovitostí je přílohou žaloby. V Koberovech se jedná o lesní a další pozemky –často cesty či ostatní plochy v katastru Besedice, Vrát a něco málo i v katastru Koberovy.

5/ P. starosta informoval ZO o průběhu prací na silnici mezi Hamštejnem a Smrčí – nyní byla dokončena I. etapa s dotací cca 120 tis. Kč a ještě letos proběhne II.etapa , společně s obcí Mírová p.K. , obce mají přislíbenu dotaci cca 450 tis. Kč. Zastupitelé doporučují zvážit možnost vyasfaltování ještě v letošním roce a to z důvodu, že se silnice nachází v kopcovitém terénu a přívalové deště by mohly na pouze uválcovaném povrchu napáchat velké škody. Doporučení ZO: U silnice na Hamštejně by bylo dobré umístit odkaz na parkoviště u vleku, aby nebyla zhoršována průjezdnost komunikace.

6/ ZO Obce Koberovy projednalo a schválilo navýšení příspěvku pro PO MŠ Koberovy o 110 tis. Kč. Jedná se o navýšení nákladů na konvektomat ve školní jídelně, náklady na bezodkladnou opravu záchodků a na výměnu zastaralých spacích lehátek v MŠ.

Zdrželi se: 0 zastupitelů Proti: 0 zastupitelů Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

7/ P. starosta informoval ZO o dopisu od p. Fotra ze Zbiroh, ve kterém žádá o zřízení přípojky vody ke svému domu evid..č. 248. P. Papež, coby pracovník SČVaK , informuje ZO, že p. Fotr jako vlastník nemovitosti, si musí provést přípojky vody na své náklady. Podmínky napojení stanoví přímo SČVaK , závod Vratislavice n./N., Obec Koberovy se nebude podílet na hrazení vodovodních přípojek k nemovitostem, jelikož zákon tuto povinnost ukládá jejich majitelům.

8/ ZO Obce Koberovy projednalo a schválilo provedení úprav bývalé požární nádrže v Besedicích, které se nabídl udělat p. ing. Novák, majitel čp. 54 v Besedicích a sousedního pozemku, na vlastní náklady. Zároveň ZO dává pro něho souhlas se vstupem na pozemek obce ppč.1857/1, k.ú. Besedice.

Zdrželi se: 0 zastupitelů Proti: 0 zastupitelů Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

9/ ZO obce bylo informováno o akci „ Besedický klobouk“ pořádanou p. Dudou. Bude se jednat o vystoupení hudebních skupin v občerstvení u parkoviště v Besedicích. Hudba by měla lidem zpříjemnit posezení o letních nedělích. Viz. : (www.besedickyklobouk.wz.cz) Dále byly vzneseny připomínky na zábor komunikace u domu čp.18 –např. odkládáním kol, p. starosta byl pověřen zkontrolovat dodržování průjezdnosti této místní komunikace, dále zkontrolovat dodržování zákazu vjezdu směrem k areálu Kalich a zvážit umístění zákazových značek, tak aby při volné kapacitě parkoviště nebyla auta zaparkována po všech příkopech nebo v ještě horším případě bránila průjezdnosti komunikací.

10/ ZO Koberovy projednalo žádost p. Dudy o zpevnění obecní cesty ppč.2767 z důvodu příjezdu ke svému domu v Besedicích. ZO konstatovalo, že p. Duda sice má přístup ke své nemovitosti po asfaltové komunikaci dokonce ze dvou stran, nicméně nemá námitek, aby si p. Duda zpevnil výše uvedenou komunikaci na vlastní náklady. Umístění zákazové značky na tuto komunikaci by bylo nadbytečné, protože do míst kde se nachází, již zákaz vjezdu existuje od hlavní besedické silnice.

11/ ZO obce opakovaně projednalo a schválilo hospodářský výsledek ZŠ Koberovy –zisk ve výši 5228,54 Kč a jeho použití na úhradu ztráty r.2005. ZO obce projednalo a schválilo hospodářský výsledek MŠ Koberovy –zisk ve výši 9427,59 Kč a jeho použití na úhradu ztráty r.2005 a to z důvodu , že v minulém usnesení nebylo toto zaznamenáno.

Zdrželi se: 0 zastupitelů Proti: 0 zastupitelů Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

12/ ZO Obce Koberovy projednalo a schválilo příspěvek pro Český svaz včelařů, ZO Železný Brod ve výši 2000,– Kč.

Zdrželi se: 0 zastupitelů Proti: 0 zastupitelů Hlasovalo pro:10 zastupitelů

13/ ZO Obce Koberovy projednalo a schválilo aktualizované znění směrnic pro Obec Koberovy :

č. 19)- Směrnice o používání sociálního fondu obce,

č. 30) –Směrnice k závodnímu stravování ,

č.33) – Účinnost směrnic.

Zdrželi se: 0 zastupitelů Proti: 0 zastupitelů Hlasovalo pro:10 zastupitelů

14/ ZO Obce Koberovy projednalo problematiku neutěšeného stavu areálu Kalich, p. Papež Michal byl pověřen přichystat podklady ke schválení potřebných prostředků. Kritizován byl i nebezpečný stav na stavbě pod areálem , nezabezpečená stavba se může stát pastí např. pro děti turistů . Bude nutno povolat státní stavební dohled.

15/ ZO obce projednalo a schválilo prodloužení lhůty čerpání půjčky z Fondu na zlepšení úrovně bydlení, č. půjčky 1/2007 , doba prodloužení do června 2008, pro p. Hlubučka, K75.

Zdrželi se: 0 zastupitelů Proti: 0 zastupitelů Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

16/ ZO Obce Koberovy informoval p. starosta o zvýšené podpoře hasičů a to jednak z fondu krajského úřadu –dotace 400 tis. Kč na vybavení hasičů ( radiostanice,dýchací přístroje, elektrocentrála) a na rekonstrukci zásahového vozidla. Další podpora přijde od vlády , jak přislíbil p. Langr, naši hasiči obdrží 5× zásahové boty +oděv. Nová podzemní požární nádrž bude umístěna za autobusovou zastávkou v Koberovech – projektová dokumentace se připravuje, bylo požádáno o dotaci ve výši 232 tis. Kč.

17/ ZO Obce Koberovy informoval p. starosta, že již máme stavební povolení na přístavbu sportovní haly u KD Koberovy a připravují se žádosti o dotace na zamýšlenou stavbu. Jednak z Regionálního operačního programu – opatření 2.3 a z Česko-Polského programu na léta 2007–2013. Starosta za tím účelem navštíví obec Wleń v Polsku a prověří možnost partnerství na tomto projektu.

18/ ZO obce projednalo a schválilo nákup nového žacího traktůrku v ceně do 150 tis. Kč, dle výběru p. starosty.

Zdrželi se: 0 zastupitelů Proti: 0 zastupitel Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

19/ ZO Koberovy vzalo na vědomí zahájení projektu „S Krakonošem u počítače“. Jedná se o jedinečný projekt financovaný prostřednictvím EU, kdy je občanům naší obce nabízeno další vzdělání v různých oborech – počítačová gramotnost, jazyky, odborné práce. Stačí jen , aby se občané v dostatečném počtu přihlásili prostřednictvím průzkumných letáčků nejpozději do 20.5.2008 . V případě dostatečného zájmu se již na podzim budou moci rozběhnout první kurzy.

20/ ZO Koberovy vzalo na vědomí žádost o 1 pracovníka z úřadu práce na výpomoc při údržbě obce. Mzda toho pracovníka bude refundována ÚP ve výši 8000 + náklady na odvody zaměstnavatele.

21/ P. Cvrček upozorňuje na nutnost úklidu prostor v suterénu ZŠ Koberovy využívané pro potřeby obce – pracoviště Ivo Hlubůčka.. Starosta obce projedná s SKS Jablonec n./N. možnosti vývozu tříděného odpadu (PET, papír) v letních měsících.

Pavel Havlíček 1.ověřovatel

Miroslav Papež 2. ověřovatel

Jindřich Kvapil starosta obce

Zpět