Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koberovy č. 15

24.06.2008 15:46

 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koberovy č. 15

Den : úterý 24.6.2008

Místo: Zasedací místnost Obce Koberovy

Zahájení: 19, 00 hodin

Ukončení: 20,30 hodin:

Ověřovatelé:Eva Šírková, Eva Cvrčková

Omluvených členů ZO: 3

Jména neomluvených členů ZO: -

Program:

1/ Závěrečný účet Obce Koberovy r.2007

2/ Změny rozpočtu č.1/2008

3/ Různé

Průběh jednání:

Zápis z minulého ZO byl ověřen, usnesení vyvěšeno – bez připomínek.

Schválení programu. Hlasovalo pro: 9 zastupitelů

1/ Zastupitelstvo obce Koberovy projednalo a schválilo „Závěrečný účet Obce Koberovy“ společně se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření s výhradou a přijalo následující opatření k odstranění vytýkaných nedostatků: Obec Koberovy zajistí jako zřizovatel PO ZŠ a MŠ Koberovy stanovení závazných ukazatelů pro jejich hospodaření v písemné podobě. (příloha č.1 usnesení č.15)

Zdrželi se: 0 zastupitelů Proti: 0 zastupitelů Hlasovalo pro: 9 zastupitelů

2/ ZO Obce Koberovy projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č.1 , navýšení příjmů i výdajů o 350000,– Kč a dodatečně i navýšení výdajů o 281 000,– na asfaltování.(příloha č.2 usnesení č.15)

Zdrželi se: 0 zastupitelů Proti: 0 zastupitelů Hlasovalo pro: 9 zastupitelů

3/ Různé:

a/ Hostem zasedání ZO byla pí Iva Rutkovská- ředitelka MŠ Koberovy. Seznámila ZO se situací v MŠ v současné době a do budoucna. Upozornila na skutečnost , že přestává stačit kapacita MŠ současné jednotřídní MŠ –27 dětí . Již nyní je 7 dětí v převisu a vše nasvědčuje tomu, že tento počet bude v příštích několika letech ještě narůstat. ZO pověřilo p. starostu jednáním s p. Pileckým o případném uvolnění 2.třídy MŠ, kde je fa Evatex mnoho let v pronájmu a v jakém termínu by to bylo realizovatelné.

b/ Zastupitelstvo obce Koberovy projednalo a schválilo stanovování závazných limitů pro PO ZŠ a MŠ Koberovy. Příspěvkové organizace budou hospodařit podle svého předloženého rozpočtu a omezujícím limitem jim bude pouze celý objem poskytnutých prostředků. Výše poskytnutých prostředků bude dána výší schváleného rozpočtu Obce Koberovy a v průběhu roku bude možno je na základě zdůvodňující žádosti a po schválení ZO navýšit.

Zdrželi se: 0 zastupitelů Proti: 0 zastupitelů Hlasovalo pro: 9 zastupitelů

c/ ZO Obce Koberovy projednalo a schválilo převod cesty , ppč. 2974, k.ú. Koberovy z majetku Pozemkového fondu ČR do majetku Obce Koberovy.

Zdrželi se: 0 zastupitelů Proti: 0 zastupitelů Hlasovalo pro: 9 zastupitelů

d/ Zastupitelé upozorňují na potřebu nenechat zničit nový asfalt na cestě okolo Plíhalů a směřovat těžké náklaďáky a mixy , jezdící k rozestavěným domům, směrem od Busírny.

e/ ZO Obce Koberovy projednalo a schválilo provedení asfaltového povrchu u nově zbudované komunikace Hamštejn-Smrčí za cca 281000,–Kč. Zároveň schválilo i příslušnou změnu rozpočtu, financováno bude z úspor minulých let.

Zdrželi se: 0 zastupitelů Proti: 0 zastupitelů Hlasovalo pro: 9 zastupitelů

f/ Zastupitelé vzali na vědomí žádosti o opravy místních komunikací , technický stav těchto komunikací bude prověřen a poté se rozhodne o případné opravě.

g/ ZO obce projednalo a schválilo provést strhnutí drnu a zpevnění obecní cesty, která je jediným přístupem k domu čp.36 v Koberovech. Toto bude realizováno až po vydání povolení sjezdu na tuto obecní cestu z pozemků majitele čp.36 – zajistí si vlastník.

Zdrželi se: 0 zastupitelů Proti: 0 zastupitelů Hlasovalo pro: 9 zastupitelů

h/ Zastupitelé vzali na vědomí změnu způsobu likvidace tříděného odpadu- třídění již nebude probíhat za pomoci pracovníků obce, ale občané sami vše roztřídí do připravených nádob nebo zdarma poskytnutých pytlů a SKS Jablonec n.N. bude odpad pravidelně vyvážet.

ch/ Výstavba vodovodu na Zbirohy byla opět pozdržena- pí Karmazínová podala odvolání ve kterém se obává o vodu ve svých studnách.

i/ ZO Obce Koberovy projednalo a schválilo zrušení poptávkového řízení na vybudování podzemní hasičské nádrže v Koberovech a pověřilo starostu dalším jednáním s firmami, které předložily nabídku, a jednání směrovat ke snížení ceny.

Zdrželi se: 1 zastupitelů Proti: 0 zastupitelů Hlasovalo pro: 8 zastupitelů

j/ ZO projednalo stížnosti občanů na motokros za Buriánkovi, provozovaný na soukromém pozemku. Motorkáři velmi ruší okolí především hlukem.

k/ ZO souhlasí s provedením oprav WC v KD Koberovy.

l/ Zastupitelé připomínkovali potřebu vyžínat vysazené lesní porosty i přesto, že již od výsadby uběhlo více let. Nálety tuto výsadbu přerůstají a hrozí její úhyn.

m/ p. Papež seznámil ZO s náklady potřebnými na opravu parketu v Areálu u Kalicha. ZO souhlasí s opravami v uvedeném rozsahu a zařadí tyto práce v objemu cca 250 tis.Kč do rozpočtu příštího roku.

Eva Cvrčková 1.ověřovatel

Eva Šírková 2. ověřovatel

Jindřich Kvapil

starosta

Zpět