Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koberovy č. 18

08.02.2005 16:18

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koberovy č. 18

Den : úterý 8.2. 2005

Místo: Zasedací místnost při OÚ Koberovy

Zahájení: 18,00 hodin

Ukončení: 20,00hodin

Jména ověřovatelů : Zdeněk Hoření, Jan Holub

Jména omluvených členů ZO: -

Jména neomluvených členů ZO:

Program:

1/ Návrh rozpočtu 2005

2/ Nákup pozemku

3/ Různé

Průběh jednání

Schválení programu. Hlasovalo pro: 11 zastupitelů Zápis z minulého ZO byl ověřen, usnesení vyvěšeno – bez připomínek.

1/ Zastupitelstvo obce Koberovy schválilo rozpočet obce Koberovy na rok 2005. Rozpočtované příjmy jsou 9660027,60-Kč a výdaje 8515027,60 Kč. Rozpočet byl schválen jako přebytkový.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

2/ Zastupitelstvo obce Koberovy projednalo a schválilo kupní smlouvu na odkup pozemku ppč.3532, k.ú. Koberovy, o výměře 100m2, za cenu 1,– Kč od pana Radima Poláka.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

3/ Zastupitelstvo obce Koberovy projednalo a schválilo smlouvu o spolupráci s Libereckým krajem a příspěvek na základní dopravní obslužnost v roce 2005 ve výši 90 Kč na občana. Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

4/ Zastupitelstvo obce Koberovy schválilo rozpočet DSO Mikroregion Podkozákovsko na r.2005.Rozpočtované příjmy jsou 15150,–Kč a výdaje 15150,– Kč. Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný. Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

5/ Zastupitelstvo obce Koberovy vzalo na vědomí informace o situaci v ZŠ Koberovy. P. starosta informoval ZO o výpovědi pana ředitele Mgr.Tyrychtra ke dni 14.1.2005 a jmenování jeho prozatímní zástupkyně pí Mgr. Olgy Makrlíkové z Hamštejna. Dále vzalo na vědomí nástup nové paní učitelky pí Loffelmannové z Jablonce nad Nisou, která zastoupí dosavadní pí učitelku Heligarovou. Změny vyučujících v ZŠ Koberovy by měly vést ke zkvalitnění výuky a pracovních návyků dětí se zaměřením na bezproblémový přechod do 6. ročníku v ZŠ Železný Brod. Připravuje se vypsání konkurzu na nového ředitele naší školy.

6/ V ZŠ Koberovy proběhne v 4/2005 konkurz na ředitele školy, přihlášky se přijímají do 12.4.2005. Součástí je i nabídka bytu 3+1 novému řediteli. Z tohoto důvodu proto ZO rozhodlo neprodloužit nájemní smlouvu v obecním bytě v čp. 102 manželům Tyrychtrovým na další období. Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

7/ ZO rozhodlo neprodloužit nájemní smlouvu v obecním bytě také pí Heligarové v čp.140 v Koberovech . Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

8/ P . starosta stanovil termín otvírání obálek ve výběrovém řízení na Rozšíření internetu v obci Koberovy. Výběr proběhne 16.2.2005 od 17.hodin a byli jmenováni členové výběrové komise.

9/ P. starosta informoval ZO o získání grantu pro pobyt dětí ve Wleni. Uskutečnění tohoto letního pobytu dětí bude záviset na rozhodnutí rodičů.

10/ P. starosta informoval Zastupitelstvo obce Koberovy o výsledku výběrového řízení na zhotovení vodovodu na Hamštejn. Zvítězila fa Evosa, s. s r.o., Frýdštejn, která nabídla zhotovení celé trasy za 1,5 mil. Kč a nabídla v případě potřeby zafinancovat stavbu až do 11/2006. Celá stavba hlavně závisí na vybudování akumulačním nádrže majitelem stávajícího vodovodu, tj. SVS.a.s., na Michovce, která již zadala vypracování projektu.

11/ Zastupitelstvo obce Koberovy projednalo upřesnění některých podmínek ve statutu pro provoz KD Koberovy. Zastupitelé navrhují 5000 Kč kauci před předáním KD. Do příště budou všechny připomínky zapracovány a předloženy ZO ke schválení.

12/ P. starosta informoval ZO o možnosti pronajmout internetovou linku s větší rychlostí přenosu. ZO souhlasí s pronájmem 3MG linky . Pro zájemce, kteří budou ochotni připlatit za navýšení rychlosti 200 Kč, bude znamenat možnost rychlosti připojení 640Kb/s.

13/ Zastupitelstvo obce Koberovy projednalo a schválilo příspěvek na provoz letních turistických autobusů ve výši 12500,– Kč. Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

14/ Zastupitelstvo obce Koberovy projednalo a schválilo příspěvek Sdružení zdravotně postižených v Železném Brodě ve výši 2000 Kč. Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

15/ P.starosta byl dále pověřen zjistit možnost osazení označení směrovek na křižovatce v Besedicích – směr Loučky a směr Michovka.

Jindřich Kvapil, starosta obce

Hoření Zdeněk, 1.ověřovatel

Holub Jan, 2. ověřovatel

Zpět