Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Koberovy č. 18

27.02.2009 10:06

 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koberovy

č. 18

Den : čtvrtek 19.2. 2009                                 

Místo: Zasedací místnost Obce Koberovy

Zahájení: 19, 00 hodin

Ukončení: 20,15 hodin:

Ověřovatelé: Plíhal Jiří, Eva Šírková

Omluvených členů ZO: Papež Michal

Jména neomluvených členů ZO: -

Program: 1/ Záměr výstavby DPS na Vrátě

                   2/ POV 2009

                   3/ Žádost o poskytnutí daru –rozvoz pečiva

                   4/ Rozšíøení Czech Point

                   5/ Rùzné 

 

Průběh jednání:

    Zápis z minulého ZO byl ověřen, usnesení vyvěšeno – bez připomínek.                                               

Schválení programu.                                                                       Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

 

1/ P. Šmíd a p. Lhota představili ZO záměr výstavby Domu z pečovatelskou službou v areálu bývalého JZD Vrát. Jednalo by se o dům z kapacitou cca 100 lidí s veškerým zázemím. Přepokládané náklady jsou 90-100 mil. Kč. Zamýšlená akce by přinesla do obce nové pracovní příležitosti. Zastupitelstvo Obce Koberovy záměr projednalo a schválilo návrh na zahájení změny územního plánu Obce Koberovy č.6- změna územního využití ze zemědělského území na občanskou vybavenost – dům s pečovatelskou službou Vrát.

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 1 zastupitelů                        Hlasovalo pro: 9 zastupitelů

 

2/ ZO Obce Koberovy projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova na opravu přírodního areálu Kalich v Besedicích. Obec má již vyčleněny vlastní prostředky na tuto akci ve schváleném  rozpočtu na r.2009.

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                    Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

3/ ZO Obce Koberovy projednalo žádost Pekařství Bohemia, s.r.o. o sponzorský dar, který by měl částečně pokrýt náklady na zajištění pojízdné prodejny pro Vrát, s rozvozem Po, Stř., Pá. Podle zjištění jsou občané s pojízdnou prodejnou spokojeni – ještě bude zjištěno , zda by o tyto služby neměli zájem lidé v Besedicích či na Michovce, kde byly, tak jako na Vrátě , původní prodejny zrušeny.

4/ ZO Obce Koberovy projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci na upgrade stanice Czech Point na úřadu Obce Koberovy. Jedná se přísně účelovou dotaci použitelnou pouze na jmenovitě určené výdaje související s poskytováním nové služby pro občany – CzechPoint.

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                      Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

 

5/ ZO Koberovy vzalo na vědomí informace o přípravách oslav – 85 let Obce Koberovy, 90 let TJ Sokol a 115 let sboru Hasičů. Oslavy proběhnou v sobotu odpoledne 30.5.2009 na hřišti za kulturním domem, za nepříznivého počasí v KD. Zahraje skupina Rudy Múllera a vystoupí i Laďa Kerndl. K vidění bude přehlídka hasičské techniky, vystoupení žáků ZŠ a MŠ Koberovy, výstava o obci v přísálí KD Koberovy, a jiné. Všichni občané, rodáci a příznivci naší obce jsou srdečně zváni.

 

6/ ZO Koberovy vzalo na vědomí projektovou přípravu chodníků Koberovy-střed a Koberovy-ke hřbitovu.

7/  Žádosti o dotaci na přístavbu sportovní haly při KD Koberovy byla podána, nyní se čeká zda budeme úspěšní.

8/ ZO Koberovy vzalo na vědomí změnu zhodnocování volných finančních prostředků obce z týdenního termínovaného vkladu u KB na týdenní depozitní směnku KB.

9/ P. Hoření upozorňuje na potřebu vyčištění profilu silnice na Vrát a na   Prosíčku. Silnice je zarostlá stromy a to ji činí velmi nepřehlednou a tudíž i nebezpečnou.

10/Volba nových členů školské rady byla prozatím odložena .

 

 

 

 

 

 

 

 

       Jiří Plíhal

1.ověřovatel

 

 

Eva Šírková                                                                                                   Jindřich Kvapil

2. ověřovatel                                                                                                   starosta obce

 

Zpět