Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koberovy č. 19

08.03.2005 16:18

 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koberovy č. 19

Den : úterý 8.3. 2005

Místo: Zasedací místnost při OÚ Koberovy

Zahájení: 18,00 hodin

Ukončení: 20,00 hodin

Jména ověřovatelů : Jiří Plíhal, Jaroslav Cvrček

Jména omluvených členů ZO: Věra Velíková, Vladimír Rutkovský, Tomáš Hušek

Jména neomluvených členů ZO: -

Program:

1/ Cyklotrasa Jizera

2/ Financování projektu SROP

3/ Statut KD

4/ Různé

Průběh jednání

Schválení programu. Hlasovalo pro: 8 zastupitelů Zápis z minulého ZO byl ověřen, usnesení vyvěšeno – bez připomínek.

1/ Zastupitelstvo obce Koberovy projednalo a schválilo poskytnutí příspěvku Městu Turnov ve výši 500,– Kč , jako finanční příspěvek na Vyhledávací studii pro “ Cyklotrasu Jizera” . Hlasovalo pro: 8 zastupitelů

2/ Práce na akci “Vysokorychlostní internet” budou brzy zahájeny, pilotní projekt v programu SROP uspěl. Obec Koberovy ovšem obdrží dotační peníze až po dokončení a zhodnocení realizace celého projektu. Proto ZO Koberovy odsouhlasilo profinancování této akce z rozpočtu Obce Koberovy ve výši 1 983 135,– Kč. V konečné fázi by náklady obce neměly překročit 300000,– Kč.

Hlasovalo pro: 8 zastupitelů

3/ Zastupitelstvo obce Koberovy projednalo a schválilo novou podobu pro “Statut o provozu a pronájmu kulturních, společenských a sportovních zařízení obce Koberovy”, č.j. 40/2005. Došlo k upřesnění provozních pravidel a byla stanovena mimo jiné vratná kauce ve výši 5000,– Kč, při zapůjčení Kulturního domu.

Hlasovalo pro: 8 zastupitelů

4/ P. starosta informoval ZO o přípravách konkurzu na nového ředitele Základní školy v Koberovech. Byla jmenována 6-ti členná konkurzní komise, která bude po 12.4.2004 vybírat z předložených nabídek.

5/ Vodovod Hamštejn je stále ve fázi příprav. Došlo k I. změně projektu, kdy nádrž pod Hamštejnem bude nadzemní místo podzemní a tím dojde i k finanční úspoře.

6/ P. starosta dojednal na jaro schůzku s p. JUDr. Nehodou, Vrát ,z důvodu projednání oprav cesty k autobusové zastávce u sokolovny na Vrátě.

7/ Firma BONA VOX, s. s r.o. z Liberce přišla s novou nabídkou na provoz IP telefonů.

VoIP( Voice over Internet Protocol) je moderní technologie, která dovoluje přenos zvuku prostřednictvím internetového spojení. Byly vyřešeny dřívější problémy IP telefonie a firma na místě převedla bezproblémový provoz. Nová generace VoIP je TalkPro a má několik předností oproti běžným telefonům:

Vedení hovoru s dalším uživatelem TalkPro je úplně zdarma, neplatíte žádné poplatky za hovor a přitom nezáleží na tom, je-li Váš partner na druhém konci světa Tatifní poplatky jsou ve většině případů mnohonásobně nižší , než u tradičních telefonů ( např. místní a meziměstské hovory za 0,63Kč, na mobil 4,93Kč, cizina 0,63 Kč)

V síti TalkPro je hovor tarifikován v 6-ti sekundových intervalech a za spojení do 6 sekund dokonce neplatíte vůbec nic. Případní zájemci ovšem musí počítat se zvýšenou počáteční investicí na pořízení speciálního telefonu v cenách cca od 3 do 7,5 tis.Kč 8/ Zastupitelstvo Obce Koberovy projednalo žádost o přidělení bytu pí Tyrychtrové. Nevyřešená situace v učitelském sboru naší základní školy prozatím neumožňuje ZO cokoliv pí Tyrychtrové závazně přislíbit. Zastupitelé ovšem vyjádřili pro situaci rodiny Tyrychtrových pochopení a pokud to vývoj situace dovolí, rádi žádosti o byt vyhoví.

9/ P. starosta upozornil ZO na zákon 96/2005Sb., kterým se mění zákon o střetu zájmů tak, že se některá ustanovení nově týkají i uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstev kraje či měst. V části třetí tohoto zákona došlo ke změně zákona o volbách do zastupitelstev obcí, v §5 se vkládá nový odstavec 5, který stanovuje neslučitelnost funkce člena zastupitelstva s funkcí statutárního orgánu příspěvkové organizace( kterou ZO samo zřídilo).

10/ P. starosta informoval Zastupitelstvo obce Koberovy o účasti v akci “Projekt inventarizace knihoven (PIK). Při kladném vyřízení získá naše knihovna internetové připojení s garant.rychlostí připojení 64 kbps a Ministerstvo informatiky ČR dále zajistí technickou připravenost místa instalace a vybavení knihovny nezbytnou výpočetní technikou a software, tj. PC se síťovou kartou, včetně antivirové ochrany.

11/ P. starosta informoval ZO a Zastupitelstvo obce Koberovy vzalo na vědomí jednání o spolupráci mezi Mikroregionem Podkozákovsko a Mikroregionem Jizera s cílem přípravy projektů rozvoje území pro případnou možnost čerpání dotací z EU.

12/ P. starosta přečetl e-mailový dopis pana ředitele školy ve Wleni, kterým gratuluje nové paní ředitelce pí Mgr. Olze Makrlíkové ke jmenování ředitelkou ZŠ Koberovy. Dále zde zdůrazňuje svoje přesvědčení, že dosavadní již dlouhodobá vzájemná spolupráce obou škol bude plynule pokračovat.

13/ Zastupitelstvo obce Koberovy projednalo žádost o finanční podporu pro vlastivědný sborník

” Od Ještěda k Troskám” v r. 2005. Obec Koberovy podpoří tento projekt tak jako doposud odběrem 2 výtisků tohoto sborníku.

Jindřich Kvapil, starosta obce

Plíhal Jiří, 1.ověřovatel

Cvrček Jaroslav, 2. ověřovatel

Zpět