Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Koberovy č. 19

10.04.2009 10:08

 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koberovy

č. 19

Den : úterý 31.3.2009                                 

Místo: Zasedací místnost Obce Koberovy

Zahájení: 18, 00 hodin

Ukončení: 20,00 hodin:

Ověřovatelé: Vladimír Rutkovský, Eva Cvrčková

Omluvených členů ZO: Pavel Havlíček

Jména neomluvených členů ZO: -

Program:  1/ Zpráva o hospodaření obce v r.2008

                   2/ Návrh na rozdìlení hos.výsledku MŠ Koberovy

3/ Odpisový plán DHM 2009 pro MŠ i ZŠ Koberovy

                   4/ Schválení zmìny ÚP è.5

                   5/ Rùzné

                  

Průběh jednání:

    Zápis z minulého ZO byl ověřen, usnesení vyvěšeno – bez připomínek.                                               

Schválení programu.                                                                       Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

 

1/ Zastupitelstvo obce Koberovy projednalo a schválilo „Zprávu o hospodaření Obce Koberovy s komentářem za rok 2008“.

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                            Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

 

2/ a)ZO Obce Koberovy projednalo a schválilo výsledek hospodaření PO MŠ Koberovy a jeho rozdělení – zlepšený hospodářský výsledek bude použit na pokrytí ztráty z r.2005.

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                             Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

 

b) ZO Obce Koberovy projednalo a schválilo výsledek hospodaření PO ZŠ Koberovy .

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                             Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

3/ a) ZO Obce Koberovy projednalo a schválilo odpisový plán pro r.2009 PO MŠ Koberovy – příloha č.1 usnesení. č.19.

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                        Hlasovalo pro: 10 zastupitel

b) ZO Obce Koberovy projednalo a schválilo odpisový plán pro r.2009 PO ZŠ Koberovy – příloha č.2 usnesení č.19.

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                        Hlasovalo pro: 10 zastupitel

 

4/ ZO Obce Koberovy projednalo a neschválilo námitku č.Z5 1, podanou při veřejnoprávním projednání Změny č.5 ÚPNSÚ Koberovy. zasedání dne 12.3.2009 p. Fabiánem. Vyhodnocení výsledků veřejného projednání a rozhodnutí o námitkách je v příloze č.3 tohoto usnesení.

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 10 zastupitelů                      Hlasovalo pro: 0 zastupitelů

5/ ZO Obce Koberovy projednalo a neschválilo námitku č.Z5 2, podanou při veřejnoprávním projednání Změny č.5 ÚPNSÚ Koberovy. zasedání dne 12.3.2009 p. Šťastným. Vyhodnocení výsledků veřejného projednání a rozhodnutí o námitkách je v příloze č.3 tohoto usnesení.

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 10 zastupitelů                      Hlasovalo pro: 0 zastupitelů

6/ ZO Obce Koberovy projednalo a neschválilo námitku č.Z5 3, podanou při veřejnoprávním projednání Změny č.5 ÚPNSÚ Koberovy. zasedání dne 12.3.2009 p. Hudským. Vyhodnocení výsledků veřejného projednání a rozhodnutí o námitkách je v příloze č.3 tohoto usnesení.

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 10 zastupitelů                      Hlasovalo pro: 0 zastupitelů

 

7/ ZO Koberovy vzalo na vědomí Návrh na vydání Změny č. 5 ÚPNSÚ Koberovy, předložený pořizovatelem – úřadem územního plánování MěÚ Železný Brod a pověřeným zastupitelstvem, starostou obce panem Jindřichem Kvapilem ve smyslu §52 a §53 zákona č.183/2006 Sb., (stavebního zákona).

8/ Zastupitelstvo Obce Koberovy   v souladu s §6 odst.5, písm.c) a §54, odst.1 a 2 zákona č.183/2006 Sb., (stavebního zákona) projednalo a vydává Změnu č.5 ÚPNSÚ Koberovy.

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                        Hlasovalo pro: 10 zastupitel

 

9/ ZO Obce Koberovy projednalo žádost o úklid štěrku od pí Brunclíkové z Chloudova a rozhodnutí učiní až po získání více informací prostřednictvím místního šetření.

10 ZO Obce Koberovy projednalo  a schválilo prodloužení pronájmu parkoviště v Besedicích v p. Novákovi o 1 rok a zároveň i navýšení nájmu o 10%.

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                             Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

11/ ZO Obce Koberovy projednalo žádost o odprodej bývalé hasičské zbrojnice od p Hořeního z Vrátu , rozhodnutí zda bude vůbec tutu bývalou hasičskou zbrojnici prodávat   učiní až po získání více informací prostřednictvím místního šetření.

12/ ZO Koberovy projednalo malou vstřícnost p. Pileckého v jednáních o ukončení nájmu nebytových prostor v MŠ a vzalo na vědomí písemnou výzvu p. Pileckému k vyklizení objektu   v přízemí Mateřské školy Koberovy nejpozději k 30.6.2009, dle platné výpovědi ze dne 10.12. 2008, č.j. 199/2008 zpracovanou právníkem.

13/ ZO Obce Koberovy bylo seznámeno s pokračováním příprav na odkanalizování Hamštejna.

14/ ZO Obce Koberovy se seznámilo s problematikou , kterou představuje to, že by se obec mohla stát plátcem DPH – bude řešeno za pomocí účetního poradce.

15/ ZO Koberovy vzalo na vědomí převzetí daru z Ministerstva vnitra v hodnotě 44 250 Kč pro 5 členů zásahové jednotky SDH Koberovy – ochranné oděvy- boty, kabáty a kalhoty.

16/ ZO Koberovy vzalo na vědomí výměnu bojleru v KD za plynový ohřívač vody , dále bylo navrženo provést generální úklid v prostorách KD nejlépe prostřednictvím profesionální úklidové firmy.

17/ ZO Obce Koberovy projednalo a schválilo k 85.výročí vzniku Obce Koberovy nabídnout balíček - vstupní připojení ke kabelové televizi a internetu v období od 1.4. do 31.10.2009 za cenu 85,- Kč.

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                             Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

18/ Zastupitelé upozorňují na světla VO , která nesvítí u hřiště v Besedicích, a na Michovce u nádrže, na chybějící rozcestník na návsi v Besedicích směrem na Loučky a Michovku, a dále na propadlý kanálek pod Lufinkovými.

 

 

 

 

       Vladimír Rutkovský

1.ověřovatel

 

 

Eva Cvrčková                                                                                                Jindřich Kvapil

2. ověřovatel                                                                                                   starosta obce

 

Zpět