Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koberovy č. 2

14.11.2006 16:15

 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koberovy č. 2

Den : úterý 14.11. 2006

Místo: Zasedací místnost při OÚ Koberovy

Zahájení: 18,00 hodin

Ukončení: 20,15 hodin

Jména ověřovatelů : Jiří Plíhal, Zdeněk Hoření

Jména omluvených členů ZO: -

Jména neomluvených členů ZO: -

Program:

1/ Volba kontrolního a finančního výboru

2/ Smlouva o dopravní obslužnosti

3/ Různé

Průběh jednání

Schválení programu.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

1/ ZO obce Koberovy projednalo a zvolilo předsedu finančního výboru: Pan Jiří Plíhal, nar. 16.6.1959, bytem Koberovy 111,468 22 Železný Brod.

Zdrželi se: 1 zastupitel Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

2/ ZO obce Koberovy projednalo a zvolilo předsedu kontrolního výboru: Paní Eva Šírková, nar. 8.11.1966, bytem Koberovy 111, 468 22 Železný Brod.

Zdrželi se: 1 zastupitel Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

3/ ZO obce Koberovy projednalo a zvolilo členy finančního výboru:

p.Rutkovský Vladimír, pí Hartlová Iva, p.Papež Michal, p. Havlíček Pavel.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

4/ ZO obce Koberovy projednalo a zvolilo členy kontrolního výboru:

p. Hoření Zdeněk, pí Cvrčková.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

5/ ZO projednalo a schválilo odměny neuvolněným členům ZO:

a/ Členové komisí 150Kč/měsíc.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

b/ Předsedové komisí 600Kč/měsíc

. Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

c/ Neuvolněný místostarosta 4000 Kč/měsíc.

Zdrželi se: 1 zastupitel Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

6/ ZO pojednalo a schválilo výši příspěvku na dopravní obslužnost Libereckému kraji ve výši 88290,–Kč/rok, placeno čtvrtletně.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

8/ ZO projednalo a vzalo na vědomí podpisové vzory pracovníků oprávněných k nařizování, schvalování a přezkušování hospodářských operací ve smyslu zákona o účetnictví.

9/ Po kontrole provedené pracovníkem Ministerstva vnitra p. JUDr. Štefanem Varadi v oblasti vyhlášek , a v souladu s jeho metodickým pokynem ZO projednalo a:

a/ ZO schválilo zrušení obecně závazné vyhlášky „ O hřbitovech č.2/2002“.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

b/ ZO schválilo zrušení veřejné vyhlášky č.3/2002 „ Řád veřejného pohřebiště“.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

c/ ZO schválilo „ Řád veřejného pohřebiště“.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

10/ P. starosta informoval ZO:

a/ o pravděpodobném schválení dotace krajským zastupitelstvem na zkapacitnění ČOV Koberovy.

b/ o průběhu příprav na vybudování nového vodovodního řadu do Doleních Koberov.

c/ o zkušebním vrtu pro získání nového zdroje pitné vody v Koberovech u Čertího kopečku. Rozbory vody byla prokázána vysoká kvalita nalezené vody a zaručená vydatnost vrtu 2litry/vteřinu by měla být postačující. Ještě bude třeba zjistit, zda půjde tento zdroj mísit se zdrojem vody z Michovky, či zda bude třeba jej akumulovat samostatně např. ve vodojemu na Hamštejně.

11/ Pro potřebu narovnání vlastnických vztahů u stavební parcely pod zázemím lyžařského vleku na Hamštejně ZO schválilo nákup pozemku dle GP č.356–9/2005, odsouhlaseného KÚ pro Lib.kraj pod č.367/05 ze dne 14.4.2005:

a/ ppč.3360/1, díl b, 13 m2, od pí Milady Šichové, Olešnice 53, 51101 Turnov, LV 644, za smluvní cenu 25Kč/m2.

b/ ppč.3361, díl a, 17 m2, od pí Milady Šichové, Olešnice 53, 51101 Turnov, LV 644, za smluvní cenu 25Kč/m2.

c/ ppč.3387, díl c, 17 m2, od Pozemkového fondu ČR, Husinecká11a, čp.1024, Žižkov, Praha 13000, LV 10002, za cenu stanovenou PFČR.

d/ ppč.3388, díl d, 14 m2, od Pozemkového fondu ČR, Husinecká11a, čp.1024, Žižkov, Praha 13000, LV 10002, za cenu stanovenou PFČR.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

12/ Pí Bruclíková požádala opětovně o zúžení obecní cesty ppč.1764/2, k.ú Koberovy ,na Chloudově, a pravidelné odstraňování štěrku, který zůstává okolo cesty po zimní údržbě. Po poradě s právníkem bude pí Brunclíkové zaslán dopis, který se ztotožňuje se stanoviskem k této problematice uvedeným již v dopise čj.200/2003 ze 4.9.2003 a kdy byl stěžovatelce navržen odkup částí problematických pozemků. ZO tedy zúžení cesty neodsouhlasilo, neboť tato zabezpečuje jediný přístup k nemovitostem několika soukromých vlastníků. Zimní pluhování a posyp je nezbytný.

13/ Na žádost p.Štěpánka z Michovky byla projednána problematika odstranění buku –čtveráku, který ohrožuje soukromý majetek a mohl by i ohrozit bezpečnost lidí na místní komunikaci. Pan Štěpánek přislíbil spoluúčast 10000,– Kč. Odborný odhad nákladů činí okolo 30000,– Kč. Ještě budou kontaktovány další firmy a poté ZO vybere nejvhodnější z hlediska ceny i bezpečnosti.

14/ Na žádost p.Havrdy ZO projednalo a schválilo vzájemné zrušení věcných břemen: 1/ Braní vody a odvádění vody ze studánky na ppč.686/1 a 686/2 – oprávnění pro ppč.685/1, vše k.ú.Vrát.

2/ Postavení žebříku a vstup na ppč.685/1 – oprávnění pro 686/1 a 686/2,vše k.ú. Vrát. Ppč. 685/1, k.ú. Vrát, je ve vlastnictví Obce Koberovy. Zrušení bude plně hrazeno žadatelem.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

15/ ZO projednalo a schválilo rozšíření pronájmu příjmové linky pro internet od fa LIDOS Klatovy z 8 Mb na 12Mb . Pokud dojde k výraznému navýšení uživatelů internetu, bude třeba z důvodu zajištění kvality připojení realizovat rozdělení internetového vedení na 2 nezávislé větve.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

16/ ZO projednalo a schválilo nového člena školské rady –zástupce ZO – pí Evu Cvrčkovou.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

17/ ZO projednalo a souhlasí provedením úprav okolo hřiště v Zahájčí. Bude třeba označit stromy vhodné k vykácení, aby se rozšířil prostor okolo hřiště. Záměrem ZO je vytvořit zde prostor vhodný k procházkám a ke hrám dětí.

18/ ZO projednalo a souhlasí s rozsvícením „Vánočního stromu“ na ploše před Cvrčkovými. Zda tak bude učiněno ve spolupráci se ZŠ Koberovy bude ještě předmětem jednání.

Jindřich Kvapil starosta

Jiří Plíhal 1.ověřovatel

Zdeněk Hoření 2. ověřovatel

Zpět