Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koberovy č. 20

12.04.2005 16:19

 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koberovy č. 20

Den : úterý 12.4. 2005

Místo: Zasedací místnost při OÚ Koberovy

Zahájení: 18,00 hodin

Ukončení: 20,00 hodin

Jména ověřovatelů :

Jména omluvených členů ZO: Hartlová Iva

Jména neomluvených členů ZO: -

Program:

1/ Výroční zpráva obce

2/ Audit MŠ Koberovy

3/ Různé

Průběh jednání

Schválení programu. Hlasovalo pro: 10 zastupitelů Zápis z minulého ZO byl ověřen, usnesení vyvěšeno – bez připomínek.

1/ Zastupitelstvo obce Koberovy projednalo a schválilo “Závěrku hospodaření za r. 2004 s komentářem”. Obec Koberovy hospodařila v r.2004 s příjmy 11.238.062,41 Kč, výdaje činily celkem 11.535.870,73 Kč. Na účtech u KB zůstalo k 31.12.2004 2.212.790,67 Kč. Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

2/ Zastupitelstvo obce Koberovy projednalo a schválilo zprávu o auditu v PO MŠ Koberovy.

Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

3/ Zastupitelstvo obce Koberovy projednalo a schválilo návrh na rozdělení výsledku hospodaření PO MŠ Koberovy-převod do rezervního fondu 19.985,04 Kč.

Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

4/ Zastupitelstvo obce Koberovy projednalo a schválilo návrh na rozdělení výsledku hospodaření PO ZŠ Koberovy- převod do rezervního fondu 9.575,08 Kč.

Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

5/ Zastupitelstvo obce Koberovy projednalo a schválilo žádost o půjčku z fondu zlepšení úrovně bydlení pro pana Tomáše Nováka, bytem Koberovy 93, na pořízení čističky odpadních vod k obytnému domu čp.31 v Besedicích, v částce 30.000,– Kč. Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

6/ P. starosta informoval ZO o tom, že Geofond Praha- České geologické služby podal návrh na stanovení chráněného ložiskového území Koberovy, které se navrhuje na ploše 1000×400m v katastrálních územích Vrát, Koberovy a Železný Brod. Zastupitelé obce Koberovy jednoznačně vyslovili nesouhlas s tímto záměrem a pověřilo pana starostu, aby v zájmu obce jednal o odpisu zásob výhradního ložiska, tak jak bylo rozhodnuto již v r.1995 Ministerstvem hospodářství ČR, kde došlo k odpisu převodem do nebilančních zásob. Dále p. starostu zastupitelé pověřili, aby požádal o podporu i Krajský úřad Libereckého kraje. Hlasovalo proti : 10 zastupitelů

7/ P. starosta seznámil ZO se zprávou o bezpečnostní situaci v Obci Koberovy. V průběhu roku 2004 bylo na našem katastru provedeno šetření celkově 7-mi trestních činů a 7-mi přestupků, objasněna byla 1 krádež a 4 přestupky.

8/ Zastupitelstvo obce Koberovy projednalo možnost odkupu pozemku na parkování u hřiště v Besedicích od pí Drahoňovské a pověřilo p. starostu vyjednat podmínky.

9/ P. starosta informoval ZO o přípravách vybudování nového vodovodu na Hamštejn. Přístavba vodojemu si vyžádá zvýšené náklady. Pokud občané Hamštejna v dostatečném počtu složí kauci a zavážou se , že své nemovitosti připojí do 12-ti měsíců po kolaudaci nového vodovodního řadu, přistoupí fa Evosa Frýdštejn, k realizaci prací již 1.8.2005. Zároveň se začne připravovat projektová dokumentace na vodovod do Doleních Koberov, tak aby do konce roku proběhlo alespoň územní řízení.

10/ P. starosta informoval Zastupitelstvo obce Koberovy o tom, že fa Katro Semily započne montážní práce na vysokorychlostním internetu. Bude třeba upozornit občany na možné výluky ve vysílání zprostředkované naší kabelovou televizí.

11/ Zastupitelstvo obce Koberovy opětovně projednalo bezpečnostní situaci na komunikacích v naší obci a konstatovalo, že není dobrá. Řešení se postupně hledají ve spolupráci s referátem dopravy v Železném Brodě a policií ČR.

12/ P. starosta informoval ZO o stížnostech na kalamitu způsobenou v době jarního tání vodou stékající z Hamštejna. ZO navrhuje řešit situaci vyčištěním příkopů a vyzvat majitele postižených nemovitostí, aby obnovili původní struhu vedoucí od Hamštejna, udržovali na svých pozemcích propustnost potrubí a s předstihem činili opatření, která zabrání průniku vodu do nežádoucích míst.

13/ Zastupitelstvo obce Koberovy projednalo a souhlasí s dodáním materiálu na vybudování vsakovací jímky na dešťovou kanalizaci v Besedicích.

14/ Zastupitelstvo obce Koberovy projednalo a doporučuje v reklamačním řízení projednat padající tribuny u nového víceúčelového hřiště v Koberovech a zároveň doporučuje zkusit zlepšit kvalitu povrchu odsáním části písku.

15/ P. Cvrček žádá o odvoz písku od hasičské nádrže.

16/ Pí Velíková upozorňuje na potřebu nové vývěsní tabule obce na Michovce.

17/ Zastupitelé dále žádají o prošetření, kdo vytváří černou skládku na Chloudově a zvýraznit její zákaz.

18/ Zastupitelstvo obce Koberovy je velmi nespokojeno se stavem povrchů na komunikacích II. a III. tř. v obci. Nejhorší je na Železný Brod, na Chloudov, na Michovku a na Vrát a Prosíčku. ZO pověřuje p. starostu, aby vyjednal s SÚS vyčištění příkopů, neboť jsou přesvědčení, že přetékající přes silnice je jednou z možných příčin poničených asfaltových povrchů. Také doporučují u nového povrchu koberovské silnice zalití středového spoje asfaltem.

19/ P. starosta informoval ZO , že koncem měsíce dubna dojde k plánovanému osazení zahrady v Mateřské škole dřevěnými prvky z dílny p. Tomsy.

Jindřich Kvapil, starosta obce

Věra Velíková, 1.ověřovatel

Rutkovský Vladimír, 2. ověřovatel

Zpět