Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koberovy č. 21

03.05.2005 16:20

 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koberovy č. 21

Den : úterý 3.5. 2005

Místo: Zasedací místnost při OÚ Koberovy

Zahájení: 19,00 hodin

Ukončení: 21,30 hodin

Jména ověřovatelů : Jiří Plíhal, Pavel Havlíček

Jména omluvených členů ZO: Hoření Zdeněk

Jména neomluvených členů ZO:

Program: 1/ Informace o ZŠ Koberovy

2/ Různé

Průběh jednání

Schválení programu. Hlasovalo pro: 10 zastupitelů Zápis z minulého ZO byl ověřen, usnesení vyvěšeno – bez připomínek.

1/ Zastupitelstvo obce Koberovy vyslechlo zprávu o koncepci rozvoje ZŠ Koberovy přednesenou osobně pí Mgr. Olgou Makrlíkovou. Škola by měla žákům poskytnout všeobecný základ vzdělání, orientovaný na situace blízké životu a praktické jednání, učit děti komunikaci, podněcovat tvořivé myšlení a logiku, zajistit bezproblémový přechod žáků do 6. třídy v Železném Brodě. Škola by měla plnit i důležitou funkci kulturního a společenského centra obce a přispívat svými aktivitami k rozvoji života obce.

Dále pí ředitelka požádala ZO o uvážení možnosti rozšířit prostory školy o část bytu v přízemí , který se školou sousedí. Vzniklé prostory by škola využila pro výuku pohybových aktivit-relaxační cvičení, tanec a další zájmovou činnost žáků a také pro práci školní družiny. Stávající byt by se zmenšil na 1+1.

2/ Zastupitelstvo obce Koberovy opětovně projednalo potřebu řešit dopravní situaci v obci. Nové značení bude poměrně finančně náročné, proto ZO Koberovy odsouhlasilo podání žádosti o dotaci z Grantového fondu Libereckého Kraje – programu rozvoje LK ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

3/ Zastupitelstvo obce Koberovy projednalo problém se sesuvem půdy z obecních pozemků směrem ke Zbytskému potoku a k čp. 110 v Koberovech. ZO souhlasí se zadáním prací fa Švarný, která provede potřebné terénní úpravy.

4/ P. starosta přečetl ZO Koberovy dopis pana Vítězslava Hudského z Turnova, určený obecnímu zastupitelství a starostovi obce Koberov, starostovi a stavebnímu úřadu v Železném Brodě a MÚ Turnov stavebnímu úřadu. Ve svém listu upozorňuje na škody vzniklé na jeho soukromých pozemcích budováním inženýrských sítí pro Obec Koberovy- stavby vodovodu, kanalizace, plynovodu, optického a metalického kabelu, je rozhořčen, že při jejich výstavbě nebyl osloven osobně, ale pouze veřejnou vyhláškou a přestože ví, že dle zákona je podstatné v této věci promlčeno, uvádí , že škoda má pokračování a trvá a žádá o jednání a řešení této záležitosti. ZO věc projednalo a došlo k závěru , že zemědělskému využití pozemků, (tak jak jsou léta až doposud využívány), podzemní sítě nijak nabrání a že v konečném důsledku došlo ke značnému zhodnocení pozemků pana Hudského tím, že veřejné sítě umožní do budoucna zástavbu pozemků. V tomto případě tedy těžko mluvit o trvající škodě. Na druhé straně však ZO uznává potřebu více ctít soukromé vlastnictví a doporučuje do budoucna věnovat vyšší pozornost oprávněným zájmům soukromých vlastníků a v případě dotčení jejich práv je informovat i jiným způsobem než pouze vyhláškou, i když to zákon bude umožňovat. Zastupitelstvo obce Koberovy vzalo dopis p. Hudského na vědomí.

5/ Dále p. starosta přečetl ZO Koberovy dopis pana Vítězslava Hudského z Turnova, žádající pana Kužela o odstranění terénních úprav na pozemcích 531,534 a 536 v k.ú. Loučky a zároveň si vyprošuje pořádání veřejných akcí na svých pozemcích.

6/ Zastupitelési osobně prohlédli rozestavěné nové dětské hřiště u MŠ Koberovy. Hřiště staví fa Tomovy parky, s.r.o., z Radvánovic u Turnova. Cena bude cca 265000,– Kč, z toho má obec přislíbenu dotaci z programu obnovy venkova Libereckého kraje investiční dotaci ve výši 128000,–Kč.

7/ Zastupitelstvo obce Koberovy projednalo a schválilo rozpočtové opatření č.1 na r.2005. Rozpočtovaný výdaj na neinvestiční náklady na žáky spádovým školám , změna na 190000,– Kč.

Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

Jindřich Kvapil, starosta obce

Jiří Plíhal, 1.ověřovatel

Pavel Havlíček, 2. ověřovatel

Zpět