Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Koberovy č. 21

14.07.2009 10:32

 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koberovy

č. 21

 

Den : úterý 23.6.2009                                 

Místo: Zasedací místnost Obce Koberovy

Zahájení: 18, 00 hodin

Ukončení: 20,30 hodin:

Ověřovatelé: Eva Šírková, Zdeněk Hoření

Omluvených členů ZO: Pavel Havlíček

Jména neomluvených členů ZO: -

Program:1/ Rozpočtové změny č.1/2009

                2/ Závěrečný účet Obce Koberovy r.2008

              3/ Rozpočtový výhled 2010-2015

                4/ Kupní smlouva vodovod

               5/ Žádost o vybudování vod.řadu

               6/ Návrh zadání č.6 ÚPNSÚ Koberovy

               7/ Zpráva o přezkumu hospodaření Obce Koberovy r.2008

               8/ Audit + závěr.účet 2008 - Mikroregionu Podkozákovsko

               9/ Žádost o finanční příspěvek na opravu kostela Loučky

              10/ Žádost o koupi hasičské zbrojnice Vrát

              11/ Altán u ZŠ

              12/ Různé

Průběh jednání:

    Zápis z minulého ZO byl ověřen, usnesení vyvěšeno – bez připomínek.                                               

Schválení programu.                                                                       Hlasovalo pro: 9 zastupitelù

 

1/ Zastupitelstvo obce Koberovy projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č.1/2009. Příjmy se snížily o 291 tis. Kč, výdaje o 227 tis., financování bude zvýšeno o částku 64 tis.Kč. Příloha č. 1 usnesení č.21/2009.

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                            Hlasovalo pro: 9 zastupitelů

 

2/ZO Obce Koberovy projednalo a schválilo celoroční hospodaření Obce Koberovy a závěrečný účet včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Koberovy bez výhrad. Příloha č. 2 usnesení č.21/2009. 

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                              Hlasovalo pro: 9 zastupitelů

 

3/ ZO Obce Koberovy projednalo a schválilo Rozpočtový výhled Obce Koberovy na období 2010-2014 . Příloha usnesení č. 21/2009.

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                              Hlasovalo pro: 9 zastupitelů

 

4/ a) ZO Obce Koberovy projednalo a schválilo uzavřít kupní smlouvu mezi Obcí Koberovy a SVS, a.s.Teplice na „vodní dílo“ sestávající se z vodovodu o délce 1423 m, VDJ –50m3, odpad z VDJ o délce 212 m, oplocení o délce 63m a přípojka NN o délce 300m- za cenu 897tisíc Kč. ( Posílení vodovodní sítě v Koberovech)

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                           Hlasovalo pro: 9 zastupitel

b) ZO Obce Koberovy projednalo a schválilo uzavřít kupní smlouvu mezi Obcí Koberovy a SVS, a.s.Teplice na „vodní dílo“ sestávající se z vodovodu o délce 353 m a kanalizace 267 m. ( Koberovy-vodovod a kanalizace pro 12 RD) - za cenu 378tisíc Kč.

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                           Hlasovalo pro: 9 zastupitel

c) ZO Obce Koberovy projednalo a schválilo uzavřít kupní smlouvu mezi Obcí Koberovy a SVS, a.s.Teplice na „vodní dílo“ sestávající se z vodovodu o délce 682 m ( Koberovy-dolení Koberovy -vodovod - za cenu 432tisíc Kč.

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                           Hlasovalo pro: 9 zastupitel

d) ZO Obce Koberovy projednalo a schválilo uzavřít kupní smlouvu mezi Obcí Koberovy a SVS, a.s.Teplice na „vodní dílo“ sestávající se z vodovodu o délce 4 m , přepad z vrtu 8m, jímací vrt 1 ks, přípojka NN o délce 8m ( Koberovy-Michovka-jímací vrt- KH3) - za cenu 1tisíc Kč.

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                           Hlasovalo pro: 9 zastupitel

 

5/ ZO Obce Koberovy projednalo a schválilo zadat vypracování projektové dokumentace k vybudování vodovodní přípojky k čp. 50 v Koberovech, na žádost p. Konejla. P. Buriánek Jiří osobně dosvědčil příslib bývalého MNV k jejímu vybudování jako kompenzaci nuceného prodeje pozemků pro výstavbu v Koberovech. Nový vod.řad bude nutno zokruhovat.

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                       Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

6/ ZO Obce Koberovy projednalo a schválilo zadat vypracování projektové dokumentace k vybudování vodovodní přípojky ke hřišti v Zahájčí v Koberovech na základě žádosti členů TJ Sokol.

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                       Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

7/ ZO Obce Koberovy projednalo a schválilo „Návrh zadání změny Č.6 ÚPNSÚ Koberovy“ , předložený pořizovatelem – úřadem územního plánování MěÚ Železný Brod , ze dne 8.6.2009.

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                      Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

8/ Zastupitelstvo Obce Koberovy projednalo a schválilo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2008 Obce Koberovy, které vykonal kontrolor p. Ing. Milan Třešňák, s výrokem „ Nebyly zjištěny chyby a nedostatky“.

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                         Hlasovalo pro: 10 zastupitel

9/ Zastupitelstvo Obce Koberovy   vzalo na vědomí Závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2008 Mirkoregionu Podkozákovsko, které vykonal kontrolor p. Ing. Milan Třešňák, s výrokem „ Nebyly zjištěny chyby a nedostatky“.

10/ ZO Obce Koberovy projednalo a schválilo finanční příspěvek na sanaci krovu a obnovu střešního pláště věže kostela sv.Antonína v Loučkách ve výši 50000,- Kč. Byl předložen projekt na opravu s vyčíslenými náklady 505 tis. Kč.

Zdrželi se: 2 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                              Hlasovalo pro: 8 zastupitelů

11/ ZO Obce Koberovy projednalo a schválilo zveřejnit záměr prodeje ppč.964/9, k.ú. Vrát včetně stavby bývalé hasičské zbrojnice na Vrátě, na základě žádosti o jeho odkup nájemcem.

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                              Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

12/ ZO Obce Koberovy projednalo a schválilo zadat architektonické zpracování školní zahrady, jako I.etapu řešení středu Obce Koberovy. Pí ředitelka ZŠ Koberovy přednesla osobně svoji představu o úpravách školní zahrady a ozřejmila potřebu žáčků ZŠ mít venkovní posezení určené k učení i odpočinku.

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 0 zastupitelů                              Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

13/ Rùzné

a) P. starosta informoval ZO :

- o účasti voličů při volbách do EP ve dnech 5.-6.6.2009. V Obci Koberovy přišlo k volbám cca 38% voličů , což bylo dosti nad průměrem v republice.

- Oslavy výročí Obce Koberovy, Hasičů a TJ Sokol měly dobrou úroveň , zdařilé bylo vystoupení předškolních a školních dětí.

- opravy čekáren v Koberovech, Besedicích a na Vrátč se podařily, na podzim dojde k opravě fasády a schodiště v Besedicích čp. 47

- je třeba umístit novou značku zákaz vjezdu, nejlépe reflexní, v Besedicích směrem k areálu Kalich, stávající byla stržena a rozbita

- bude opravena silnice a propustek na cestě k Hamštejnu, nad Kovářovi

- Obec Koberovy obdrží dotaci od Libereckého kraje na ochranné prostředky hasičů a na opravy techniky 72 tis. Kč

- Mikroregion Podkozákovsko obdrží dotaci od Lib. Kraje na vyasfaltování cest 401,8 tis. Kč, vlastní podíl Obce Koberovy bude 139.000 Kč

- Obec Koberovy obdrží dotaci z POV Libereckého kraje na opravu podlahy Areálu Kalich ve výši 200 tis. Kč, 220 tis. poskytne jako spoluúčast Obec Koberovy

- územní rozhodnutí na kanalizaci Hamštejn již vydáno, nyní příprava prováděcí dokumentace ke stavebnímu řízení

- územní rozhodnutí na chodník ke hřbitovu a na křižovatku k Hamštejnu již bylo také vydáno, pokračují práce na dokumentaci ke stavebnímu řízení

- stavební povolení na vodovod na Kalich – Rakousy (investor Obec Rakousy) bylo vráceno Krajským úřadem k novému projednání z důvodu podaného odvolání jedné z účastnic stavebního řízení.

- Česká školní inspekce provedla kontrolu v ZŠ Koberovy - nenašla závady

- p. Pilecký přislíbil vyklidit prostory MŠ do 30.6., fa se stěhuje do Bělé u Turnova

- v měsíci červenci nastoupí řemeslníci a upraví uvolněné prostory pro potřeby 2. tř. MŠ, zapsáno je již 40 dětí.

- žádost o příspěvek na rozvoz pečiva po obci byla prozatím odložena, p. starosta vyzve žadatele, aby svůj záměr přišel osobně představit na zasedání ZO

- zvyšují se ceny SKS Jablonec n. N. za odvoz tříděného odpadu

- RR NUTS II Severovýchod nevybrala náš projekt přístavby sportovní haly ke KD Koberovy k financování z prostředků EU

- bude nutno vyřešit likvidaci staré hasičské nádrže z důvodu značného znečištění její vody.

- zahrádkáři v Besedicích hledají vhodné řešení zastřešení prostoru pro hudbu v areálu Kalich a žádají o zjištění jak se dá řešit opuštěná stavba pod areálem- je zde velké nebezpečí úrazu jak pro účastníky akcí v areálu , tak pro stovky turistů tudy ročnì procházejících

14/ Zastupitelstvo Obce Koberovy   projednalo a neschválilo žádost o povolení umístění reklamní tabule pro restauraci pod Kalichem na sloup na parkovišti v Besedicích – parkoviště je již pronajato p. Novákovi.

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 10 zastupitelů                            Hlasovalo pro: 0 zastupitelů

15/ Zastupitelstvo Obce Koberovy   projednalo a neschválilo žádost o finanční příspěvek Mysliveckému spolku Mírová p. Kozákovem.

Zdrželi se: 0 zastupitelů               Proti: 10 zastupitelů                            Hlasovalo pro: 0 zastupitelů

16/ ZO Koberovy vzalo na vědomí potřebu výměny vodovodní přípojky na hřbitov Vrát, je zde staré litinové vedení, které dosluhuje

17/ ZO Koberovy vzalo na vědomí zvýšení cen Severočeských komunálních služeb , Jablonec n.N.

za odvoz tříděného odpadu.

 

 

Eva Šírková

1.ověřovatel

 

 

Zdeněk Hoření                                                                                               Jindřich Kvapil

2. ověřovatel                                                                                                   starosta obce

 

 

 

Zpět