Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koberovy č. 22

14.06.2005 16:21

 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koberovy č. 22

Den : úterý 14.6. 2005

Místo: Zasedací místnost při OÚ Koberovy

Zahájení: 19,00 hodin

Ukončení: 21,30 hodin

Jména ověřovatelů : Jaroslav Cvrček, Zdeněk Hoření

Jména omluvených členů ZO: Jan Holub, Věra Velíková

Jména neomluvených členů ZO: -

Program:

1/ Informace o ZŠ Koberovy

2/ Výroční zpráva o hospodaření obce

3/ Různé

Průběh jednání

Schválení programu. Hlasovalo pro: 9 zastupitelů Zápis z minulého ZO byl ověřen, usnesení vyvěšeno – bez připomínek.

1/ Zastupitelstvo obce Koberovy projednalo a schválilo Výroční zprávu Obce Koberovy za r.2004.

Hlasovalo pro: 9 zastupitelů

2/ Zastupitelstvo obce Koberovy projednalo a schválilo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Koberovy a zároveň schválilo i potřebná “ Opatření” k nápravě nálezů uvedených v této zprávě, tak jak je uvedeno v č.j. 95/2005. Hlasovalo pro: 9 zastupitelů

3/ Zastupitelstvo obce Koberovy projednalo a schválilo Závěrečný účet obce Koberovy za r.2004 a schválilo celoroční hospodaření obce bez výhrad.

Hlasovalo pro: 9 zastupitelů

4/ Zastupitelstvo obce Koberovy projednalo a schválilo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Podkozákovsko.

Hlasovalo pro: 9 zastupitelů

5/ Zastupitelstvo obce Koberovy vyslechlo informace o ZŠ Koberovy přednesené osobně pí ředitelkou Mgr. Olgou Makrlíkovou. Škola obdržela sponzorský dar od p. ing. Morávka , Jablonec n.N. ve výši 25000,– Kč. Do budoucna pí ředitelka uvažuje o zřízení 3 třídní školy. Škola na Malé Skále má zájem o naše žáky při přechodu do 6.třídy. Rozhodnutí, zda děti budou pokračovat ve školní docházce v Železném Brodě nebo na Malé Skále, je plně na rodičích žáků. Dále informovala ZO o výletu dětí vláčkem na Malou Skálu, kde si prohlédly školu a užily si dětského dne, 21.6.2005 odjíždí ZŠ na výměnný pobyt do polské Wleně, děti připravují divadlo – Šípková Růženka. Hovořilo se i o plánovaných investicích do budovy školy. Na závěr pí ředitelka zve ZO k návštěvě školy a dodává , že se vynasnaží, aby jméno Koberovské školy mělo do budoucna dobrý zvuk.

Na závěr ZO odsouhlasilo předat škole k dispozici 2 místnosti v čp.102 k využití pro výuku pohybových aktivit-relaxační cvičení, tanec a další zájmovou činnost žáků.

Hlasovalo pro: 9 zastupitelů

6/ Leader- starosta informoval o proběhlém jednání mikroregionů Podkozákovsko a Jizera, které se uskutečnilo 19.4.2005 v Příšovicích za účelem podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků z MMRa Města Turnova na založení MAS (místní akční skupiny) v intencích programu Leader +. Město Turnov žádosti vyhovělo a poskytlo prostředky ve výši 120 tis. Kč. Prostředky z MMR nebyly uvolněny a další kroky budou směřovat k podání žádosti na Mze ČR na podzim letošního roku. Na konci června proběhne další jednání zástupců obou mikroregionů, kde bude stanoven návrh harmonogramu dalších činností. Naším úkolem bude vytipovat vhodné zástupce do MAS, projekty a jejich nositele. Hlavním cílem, které vede k založení MAS je posílení místní ekonomiky v daném území.

7/ P. starosta informoval ZO Koberovy o aktivitách Správy Chráněné krajinné oblasti Český ráj v nově vyvstalé otázce snahy stanovení chráněného ložiskového území na dolování vápence v doleních Koberovech Českou geologickou službou -Geofondem.

Správa CHKO Český ráj nejprve na jednání dne 6.5.2005 vyjádřila svůj souhlas se stanovením CHLÚ, Obec Koberovy a město Železný Brod vyjádřily zásadní nesouhlas. Dne 11.5.2005 zasílá správa CHKO Český ráj žádost o přezkoumání platnosti rozhodnutí z 29.11.1995 o odpisu zásob výhradního ložiska na Ministerstvo životního prostředí a dne 30.5.2005 píše také Ministerstvu průmyslu a obchodu, kde žádá, pokud by se nepotvrdila platnost rozhodnutí ze dne 29.11.1995, aby na základě §14a,ost.2c zákona 439/1992Sb. bylo zahájeno řízení ve věci odpisu zásob výhradního ložiska Koberovy ( id.č. 3100400) , neboť jde o zásoby, jejichž dobývání by ohrozilo zákonem chráněné obecné zájmy, zejména ochranu životního prostředí a význam ochrany převyšuje zájem na vydobytí těchto zásob.

ZO bylo velmi pobouřeno původním souhlasem CHKO a pověřuje p. starostu, aby na zářijové zasedání ZO Koberovy byl pozván odpovědný zástupce správy CHKO a podal zde jasné vysvětlení situace a závazně se vyjádřil o dalších zamýšlených postupech v této otázce.

8/ Písemná zpráva p. plk. JUDr. Jiřího Vorálka o vývoji nehodovosti na území ČR a v oblasti býv. Severočeského kraje byla vzata ZO na vědomí.

9/ Dále p. starosta informoval ZO o přípravách na zahájení vybudování vodovodu na Hamštejn. K podmiňující investici na jeho provoz – posílení zdrojů vody na Michovce dojde pravděpodobně na jaře příštího roku.

10/ P. starosta reagoval na četné připomínky občanů na neúnosný stav komunikace do Železného Brodu. Pokud Krajské zastupitelstvo LBK přijme na svém příštím zasedání rozhodnutí o vzetí úvěru na opravy silnic ve výši 770 mil. Kč, dočká se pravděpodobně silnice ze Železného Brodu až ke Smrčí vedoucí přes Koberovy generální opravy, včetně oprav všech propustků a příkopů.

11/ Opravu hasičské zbrojnice na Michovce provede firma p. Veleho z Louček, jedná se investici za necelých 50000 Kč. Za tuto cenu dojde k opravě omítek, přespárování pískovcové podezdívky, nátěru oken a vrat, zasklení okna, nátěru klempířských prvků a k úpravě okolí bývalé kapličky.

12/ Zastupitelstvo obce Koberovy projednalo potřebu umístit v obci svislé dopravní značení v rámci zajištění větší bezpečnosti. Zažádali jsme o Grand z Libereckého kraje, jehož výsledek se dozvíme koncem června. Pokud nedopadne, zajistí dopraví značení obec z vlastních zdrojů

Hlasovalo pro: 9 zastupitelů

13/ Zastupitelstvo obce Koberovy projednalo potřebu umístit v obci svislé dopravní značení v rámci zajištění větší bezpečnosti. Zažádali jsme o Grand z Libereckého kraje, jehož výsledek se dozvíme koncem června. Pokud dotace nedopadne, zajistí dopravní značení obec z vlastních zdrojů dle nabídky p. Žamby, Kruh u Jilemnice nákladem cca 50000,– Kč.

Hlasovalo pro: 9 zastupitelů

14/ P. Jan Strnad, z Jablonce nad Nisou, vlastník chaty na Hamštejně eč.213 požádal o pronájem části pozemku ppč. 3312/2. Jedná se o neudržovaný trojúhelník pod násypem nově vybudované otočky na Hamštejně, o výměře cca 50m2. ZO souhlasí s pronájmem za údržbu této části pozemku.

Hlasovalo pro: 9 zastupitelů

15/ ZO Koberovy projednalo žádost p. Nováka o možnost odprodeje obecních pozemků sousedících s jeho nemovitostí. ZO rozhodlo zveřejnit záměr prodeje těchto pozemků : ppč. 1851/1, k.ú. Besedice , lesní pozemek a ppč. 2769/2,ostatní plocha, , k.ú. Besedice.

Hlasovalo pro: 9 zastupitelů

16/ ZO Koberovy projednalo a schválilo navýšení nájemného v obecních bytech od 1.července 2005 o 5%.

Hlasovalo pro: 9 zastupitelů

17/ ZO vzalo na vědomí započetí kontrol zapojení občanů do systému likvidace komunálního odpadu.

18/ ZO Koberovy vzalo na vědomí záměr výstavby 13-ti nových nízkoenergetických domků v Koberovech , jejichž investorem bude ing. Daniel Morávek, Jablonec nad Nisou.

19/ Zastupitelstvo obce Koberovy vzalo na vědomí projektovou dokumentaci stavebních úprav a potřebných oprav v ZŠ Koberovy.

20/ Zastupitelstvo obce Koberovy schválilo podání žádosti na bezúplatný převod pozemků z Pozemkového fondu – 3061/1, 3061/2, 3061/3k.ú. Koberovy a 864/2, kú. Besedice.

Hlasovalo pro: 9 zastupitelů Hlasovalo pro: 9 zastupitelů

……………………………….

Jindřich Kvapil, starosta obce

……………………………….

Jaroslav Cvrček, 1. ověřovatel

……………………………….

Zdeněk Hoření, 2. ověřovatel

Zpět