Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koberovy č.23

13.09.2005 16:21

 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koberovy č.23

Den: úterý 13.9.2005

Místo: Zasedací místnost při OÚ Koberovy

Zahájení: 19,00 hodin

Ukončení: 21,45 hodin

Jména ověřovatelů: Jiří Plíhal, Věra Velíková

Jména omluvených členů ZO: -

Jména neomluvených členů ZO: -

Program:

1/ Informace z CHKO

2/ Rozpočtový výhled obce na období let 2006–2010

3/ Rozpočtové změny

4/ Prodej pozemku 2769/2 v Besedicích

5/ Různé

Průběh jednání

Schválení programu. Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

Zápis z minulého ZO byl ověřen, usnesení vyvěšeno – bez připomínek.

1/ Zastupitelstvo obce vyslechlo informace z CHKO Český ráj přednesené Ing. Šoltýsovou a Mgr. Hořením o současném dění z hlediska CHKO na území obce Koberovy. Zastupitelé nesouhlasili s postojem CHKO při pokusu o vyhlášení chráněného ložiskového území na dolování vápence v doleních Koberovech Českou geologickou službou- Geofondem a požadovali zdůvodnění jejich souhlasu s CHLÚ. Zastupitelé obce nejsou přesvědčeni o tom, že CHKO dostatečně plní své sliby, že při vyhlášení CHKO na katastru obce Koberovy se již nebudou muset naši občané obávat znovuotevření vápencového lomu na Vrátě.

Po vzrušené debatě navrhli zástupci CHKO 2 možnosti :

zadání požadavku na vypracování studie na odborné posouzení ložiska, aby se následně mohlo požádat o trvalý odpis zásob výhradního ložiska Koberovy pokus o vyhlášení přírodní památky na tomto území Na závěr zastupitelstvo obce pověřilo CHKO vypracovat Ekologický právní servis, na

jehož základě se na příštím ZO dohodnou o dalším postupu.

2/ Zastupitelstvo obce Koberovy projednalo a schválilo Rozpočtový výhled obce na období let 2006–2010.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

3/ Zastupitelstvo obce Koberovy projednalo a schválilo rozpočtové změny č.2/2005. Rozpočtové opatření č.2 představuje navýšení příjmů o 2006000,–Kč a navýšení výdajů o 1456000,–Kč. Rozpočtované úspory se tak zvýší o 550000,–Kč.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

4/ Zastupitelstvo obce Koberovy projednalo a schválilo žádost pana Nováka o koupi pozemku ppč.2769/2,ostatní plocha, k.ú. Besedice – 20m2 za 200,–-Kč a vzniklé náklady a zároveň souhlasilo s pronájmem lesního pozemku ppč.1851/1,k.ú. Besedice za jeho údržbu.

Hlasovalo pro:11 zastupitelů

5/ P. starosta informoval ZO Koberovy o výpovědi zaměstnance OÚ Petra Víta z důvodu stěhování.

6/ Zastupitelstvo obce Koberovy se seznámilo s právě vydanou publikací Vesnice roku 2005, Ohlédnutí za jedenácti ročníky soutěže Vesnice roku v programu obnovy venkova, kterou vydal Liberecký kraj, odbor rozvoje venkova a živ. prostředí.

7/ P. starosta informoval ZO Koberovy o rozšíření ZŠ, které ZO odsouhlasilo na minulém zasedání. Nové místnosti jsou předány a zprovozněny. Budou sloužit jako družina a počítačová učebna. Nové prostory velmi zlepšily a osvěžily prostředí ZŠ,což ocenili žáci i rodiče již 1.září 2005. Zároveň byli ostatní občané pozváni na Den otevřených dveří v ZŠ dne 20.9.2005 od 14 do 16 hodin.

8/ Zastupitelstvo obce Koberovy vyslechlo zprávu o pokračování prací na přípravě výstavby 10–13 nízkoenergetických domků ve středu obce investorem ing. D. Morávkem.

9/ Zastupitelstvo obce Koberovy projednalo a schválilo příspěvek Svazu včelařů ve výši 2.000,–Kč

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

10/ Zastupitelstvo obce Koberovy projednalo a schválilo příspěvek na Smlouvu o finančním plnění na poskytování vzdělání našemu občanu Jakubu Nekvindovi, bytem v Besedicích, městu Turnov ve výši 20.000,–- Kč ročně.

Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

11/ Zastupitelstvo obce Koberovy projednalo návrh zástupců Sokola Koberovy na výstavbu garážového stání pro rolbu na parkovišti u lyžařského vleku na Hamštejně. Jelikož v minulých letech TJ Sokol Koberovy financoval úpravu povrchu hřiště za kulturním domem v Koberovech a rekonstrukci fotbalového hřiště v Zahájčí, která jsou majetkem obce, byla žádost schválena.

Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

Zdržel se hlasování: 1 zastupitel

12/ Zastupitelé znovu poukázali na neřešení situace chovu dobytka v Chloudově čp.20 Ing. Jiřím Hanzlem. Neustále dochází k vypouštění močůvky do potoka. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce aby podnikl další kroky k řešení této situace a dal podnět na SZIF Hradec Králové zda chovatel dodržuje Nitrátovou směrnici.

…………………………………..

Jiří Plíhal, 1. ověřovatel

………………………………

Jindřich Kvapil, starosta obce

……………………………………

Věra Velíková, 2. ověřovatel

Zpět