Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koberovy č. 24

11.10.2005 16:22

 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koberovy č. 24

Den : úterý 11.10. 2005

Místo: Zasedací místnost při OÚ Koberovy

Zahájení: 18,00 hodin

Ukončení: 20,00 hodin

Jména ověřovatelů : Vladimír Rutkovský, Tomáš Hušek

Jména omluvených členů ZO: Zděněk Hoření, Pavel Havlíček

Jména neomluvených členů ZO: -

Program:

1/ Jmenování zástupců do školské rady

2/ Výroční zpráva o činnosti škol

3/ Různé

Průběh jednání

Schválení programu. Hlasovalo pro: 9 zastupitelů Zápis z minulého ZO byl ověřen, usnesení vyvěšeno – bez připomínek.

1/ Zastupitelstvo obce Koberovy projednalo zřízení “Školské rady”, která se bude skládat ze 2 pedagogů, 2 zástupců rodičů a 2 zástupců zřizovatele.

P. starosta jmenoval do školské rady p. Jana Holuba, jako 1. zástupce zřizovatele. Zdrželi se: 1 zastupitel Hlasovalo pro: 8 zastupitelů

  1. P. starosta jmenoval do školské rady pí Evu Šírkovou, jako 2. zástupce zřizovatele.

Zdrželi se: 1 zastupitel Hlasovalo pro: 8 zastupitelů

2/ Zastupitelstvo obce Koberovy projednalo a vzalo na vědomí “Zprávu o činnosti a hospodaření MŠ Koberovy za školní rok 2004/2005” a schválilo hospodaření PO MŠ Koberovy za rok 2004 bez výhrad. Do MŠ Koberovy bylo ve školním roce 2005–6 přijato 27 dětí, dvěma žádostem nebylo vyhověno. O děti se starají 2 učitelky- pí ředitelka Iva Rutkovská a pí Martina Erbenová. Provoz dále zajišťují 4 nepedagogické pracovnice, pracující všechny na zkrácený úvazek- hlavní kuchařka pí Andrea Bryndová 0,85, vedoucí ŠJ pí Světla Nováková 0,4, pomocná kuchařka pí Jitka Vlasáková 0,65 a školnice pí Jana Richterová 0,7. Výdaje MŠ v roce 2004 byly hrazeny 972 324,–Kč ze státního rozpočtu, 45 453,– Kč bylo od zřizovatele, tj. Obce Koberovy a 50 670,–Kč ze školného.

Hlasovalo pro: 9 zastupitelů

3/ / Zastupitelstvo obce Koberovy projednalo a vzalo na vědomí “Zprávu o činnosti hospodaření ZŠ Koberovy za školní rok 2004/2005” a schválilo hospodaření PO ZŠ Koberovy za rok 2004 bez výhrad.

ZŠ navštěvovalo k 30.6.2005 34 žáků v ročnících 1.-5., výuka probíhala ve 2 třídách.Ve školním roce 2004–5 výuku zajišťovali p. Mgr. Pavel Tyrychtr( 1.9.2004–14.1.2005), pí ředitelka Mgr. Olga Makrlíková ( od 14.1.2005), pí Blanka Heligarová (1.9.2005–17.1.2005), pí Mgr. Hana Nejedlá, pí učitelka Jana Löffelmannová (od 7.2.2005), výchovu ve školní družině pí Ivana Tomancová a úklid pí Radka Hušková. Výdaje ZŠ v roce 2004 byly hrazeny 1.308 503,10,–Kč ze státního rozpočtu, 233 976,– Kč zřizovatelem, tj. Obcí Koberovy.

Hlasovalo pro: 9 zastupitelů

4/ Zastupitelstvo obce Koberovy vyslechlo informace o důvodech odkladu oprav komunikace ze Železného Brodu do Koberov , která je v katastrofálním stavu. Příčinou všech zpoždění a nedodržení slibů oprav je nedostatek financí. Krajská správa silnic Libereckého kraje ve své písemné odpovědi píše že ”KSSLK si je vědoma špatného stavu silnice II/282. V současné době je zpracovávána projektová dokumentace na celkovou opravu. Oprava bude provedena po získání financí z úvěru, o který žádá Krajský úřad Libereckého kraje. Do začátku zimní údržby silnic zajistí provozní úsek výspravu nejvíce poškozených míst. V případě finančních prostředků a příznivého počasí zvažuje možnost položení podkladní vrstvy ještě do konce tohoto roku. Podepsán p. Václav Karel, vedoucí technicko správního úseku”.

5/ P. starosta informoval ZO Koberovy o průběhu prací na realizaci vybudování nového vodovodního řadu na Hamštejn – vše probíhá dle harmonogramu. K domům čp. 15 a 59 byl do výkopu přiložen i televizní kabel. Na Michovce již započaly práce na vybudování posilující jímky, provádět je bude fa Zikuda z Turnova, investorem tohoto posílení zdroje vody je SVS.a.s.

6/ Reklamace střechy na MŠ Koberovy a novém OÚ Koberovy byla již vyřízena. Dodavatel poskytl v rámci záruky bezplatně krytinu na celou střechu, v letošním roce budou provedeny již jen nejnutnější opravy, na jaře dojde k výměně celé střešní krytiny.

7/ Vybudování vysokorychlostního internetu v Koberovech se stalo skutečností. Projekt financovaný z prostředků Evropské unie programu SROP 1.462.807,– Kč, ministerstva pro místní rozvoj 195041,–Kč a Obcí Koberovy 305652,– Kč umožní napojení libovolného počtu zájemců o tuto službu. Připravuje se nabídka hlasových služeb( telefonování) cca od ledna 2006, ZO odsouhlasilo napojení na internet 2,4 zvýšenou rychlostí bez navýšení dosavadních cen. Pro rodiče dětí, které navštěvují Základní školu v Koberovech, bude po dobu trvání docházky dětí do naší školy přiznána sleva 100 Kč/měsíc v poplatku za připojení k internetu, a to již od 1.12.2005.

Hlasovalo pro: 9 zastupitelů

8/ Písemná zpráva ekologicko právního servisu ohledně stanovení chráněného ložiskového území na dobývání vápence v naší obci dala za pravdu všem, kteří tvrdili, že je třeba jednat o odpisu zásob místního ložiska. ZO pověřilo p. starostu, aby pokračoval v jednáních s příslušnými orgány, dokud se odpis zásob vápence nepodaří. P. starosta přislíbil, že v první fázi osloví vhodného geologa, který zpracuje návrh na odpis. Dne 20.10.2005 se také osobně zúčastní konference o Českém ráji v Sedmihorkách, kde by se měla sejít špička geologů z celé ČR.

Hlasovalo pro: 9 zastupitelů Hlasovalo pro: 9 zastupitelů

……………………………….

Jindřich Kvapil, starosta obce

……………………………….

Tomáš Hušek, 1.ověřovatel

……………………………….

Vladimír Rutkovský, 2. ověřovatel

Zpět