Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koberovy č. 25

08.12.2005 16:22

 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koberovy č. 25

Den : čtvrtek 8.12.2005 

Místo: Zasedací místnost při OÚ Koberovy

Zahájení: 18,00 hodin

Ukončení: 20,30 hodin

Jména ověřovatelů : Iva Hartlová, Jaroslav Cvrček Jména omluvených členů ZO: – Jména neomluvených členů ZO: – Program: 1/ Rozpočtové provizorium r.2006 2/ Různé Průběh jednání Schválení programu. Hlasovalo pro: 11zastupitelů Zápis z minulého ZO byl ověřen, usnesení vyvěšeno – bez připomínek.

1/ Zastupitelstvo obce Koberovy projednalo a schválilo rozpočtové provizorium na r. 2006, ve výši –příjmy 7190 tis.Kč a výdaje 5190 tis.Kč a rozpočtové změny r.2005 s navýšením příjmů o 292 tis.Kč, výdajů o 592 tis. a financováním 300 ti.Kč. Příloha č.1 +2 usnesení . Zároveň byly projednány různé možnosti, co by mohlo být zahrnuto do konečného rozpočtu na r. 2006 – např. dokončení učebny ZŠ, přeložení střechy ZŠ, oslava 50.výročí otevření školy v Koberovech, parkovací pruh u ZŠ, výměna oken a dveří v MŠ Koberovy, asfaltování místních komunikací, oprava mostku k čp.12 Chloudov, voda na Zbirohy, garáž na rolbu, chodník od křižovatky k odbočce na hřbitov v Koberovech, rozšíření KT, atd. ZO se také seznámilo s návrhem rozpočtu ZŠ Koberovy. – Tyto a další návrhy zastupitelů, či občanů budou projednány na příštím zasedání a ZO rozhodne o konečné podobě rozpočtu r.2006.

2/ Zastupitelstvo obce Koberovy projednalo a schválilo zadat vypracování projektové dokumentace k územnímu řízení vodovod – Zbirohy. Hlasovalo pro: 11zastupitelů

3/ Zastupitelstvo obce Koberovy projednalo potřebu zkvalitnit vozovky v obci a schválilo proto podat žádost o dotaci z programu POV na investiční technické zhodnocení místních komunikací. Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

4/ Zastupitelstvo obce Koberovy projednalo návrh rozpočtu Mikroregionu Podkozákovsko, který prozatím obsahuje pouze příspěvky jednotlivých obcí ve výši 1000Kč a výdaje na administrativu, ostatní příjmy a výdeje se budou odvíjet od výše získaných dotací. ZO schválilo vyrovnaný rozpočet Mikroregionu Podkozákovsko s příjmy 9,150 tis.Kč a výdaji 9,150 tis.Kč. Viz.:Příloha usnesení č.2 Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

5/ Zastupitelstvo obce Koberovy projednalo a schválilo opětovné uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Železný Brod na projednávání přestupků. Hlasovalo pro: 11 zastupitelů

6/ Zastupitelstvo obce Koberovy projednalo a schválilo smlouvu o bezplatném zřízení věcného břemene chůze a jízdy přes obecní pozemek ppč. 1390/1, ve prospěch každého vlastníka domu čp.43, Koberovy, tak jak o něj požádali manželé Šimčíkovi, současní majitelé čp.43. Hlasovalo pro: 11zastupitelů

7/ Zastupitelstvo obce Koberovy projednalo a schválilo změnu zřizovací listiny ZŠ Koberovy, č.j.207/2005, včetně dodatků tak, aby byla v souladu se současně platnými právními předpisy. Nový název školy bude“ Základní škola Koberovy, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace.“ Hlasovalo pro: 11zastupitelů

8/ Zastupitelstvo obce Koberovy projednalo a schválilo změnu zřizovací listiny MŠ Koberovy, č.j.208/2005, včetně dodatků tak, aby byla v souladu se současně platnými právními předpisy. Nový název školy bude“ Mateřská škola Koberovy, příspěvková organizace.“ Hlasovalo pro: 11zastupitelů

9/ Zastupitelstvo obce Koberovy schválilo a potvrdilo ve funkci kandidátku na přísedící u soudu, paní Hedviku Horskou , bytem Vrát 33, na další 4leté funkční období. Hlasovalo pro: 11zastupitelů

10/ Zastupitelstvo obce Koberovy projednalo a schválilo desetiprocentní úhradu příspěvku, tj. ve výši 5000,– Kč, na vybavení domova důchodců v Turnově. Hlasovalo pro: 11zastupitelů

11/ Zastupitelstvo obce Koberovy vzalo na vědomí založení občanského sdružení, místní akční skupiny Turnovsko, jehož hlavním posláním je koordinace finančně náročných projektů na rozvoj území a získání podpory z prostředků EU. Členy občanského sdružení“MAS Turnovsko“ jsou obce Čtveřín, Frýdštejn, Jenišovice, Klokočí, Koberovy, Kobyly, Lažany, Líšný, Loučky, Malá Skála, Mírová p. Kozákovem Ohrazenice, Paceřice, Pěnčín, Přepeře, Příšovice, Radimovice, Rakousy, Soběslavice, Svijanský Újezd, Svijany, Sychrov, Vlastibořice a Žďárek . Toto OS není uzavřeným společenstvím a členem se může stát každý místní občan nebo příznivec ze širšího okolí. V rámci iniciativy Leader se sdružení snaží o získání finančních prostředků pro přípravu a realizaci projektů tak, aby se o rozdělování prostředků rozhodovalo na regionální úrovni. Podpora by měla být přednostně určena projektům které

  • jsou v území nové, originální nebo naopak podporují rozvoj tradic
  • využívají přírodní a kulturní zdroje regionu a mají pozitivní vliv na vzhled krajiny a architektury
  • vytvářejí nová pracovní místa, zlepšují pracovní podmínky nebo jsou zaměřeny na děti a mládež,
  • žadatel nemá dostatečnou finanční sílu zajistit financování svého projektu pouze z vlastních zdrojů.

Podrobnější informace lze získat prostřednictvím manažera projektu, kterým je ing. Jindřich Jeníček, tel. 481 325 542, e-mail: info@jenacz.cz.

12/ Dne 10.1.2006 proběhne v zasedací místnosti OÚ Koberovy veřejnoprávní projednání změn č.4 územního plánu Obce Koberovy, od 10 h. pro orgány státní správy a od 14 hodin pro veřejnost.

Jindřich Kvapil, starosta obce

Iva Hartlová, 1.ověřovatel

Jaroslav Cvrček, 2. ověřovatel

Zpět