Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koberovy č 26.

14.02.2006 15:58

 

Čtvrtek 14.2.2006

Den : čtvrtek 14.2.2006 Místo: Zasedací místnost při OÚ Koberovy
Zahájení: 18,00 hodin
Ukončení: 20,00 hodin
Jména ověřovatelů : Zdeněk Hoření, Jiří Plíhal
Jména omluvených členů ZO: Velíková Věra
Jména neomluvených členů ZO:
Program: 1/ Rozpočet r.2006 2/ Různé

Průběh jednání

Schválení programu. Hlasovalo pro: 10 zastupitelů Zápis z minulého ZO byl ověřen, usnesení vyvěšeno – bez připomínek.

1/ Zastupitelstvo obce Koberovy vyslechlo informace p. Nováka o systému Hydropol. Jedná se o systém,který by měl řešit odvlhčení vnějšího i vnitřního zdiva v ZŠ Koberovy. Tento přístroj pro odvlhčování zdiva funguje napojením na proudovou síť, kdy se generují magnetické pulsy, které indukují vznik elektromagnetického pole ve vlhkém zdivu. Frekvence pole se blíží frekvenci kmitání molekulových svazků vody ve zdivu. Trvalým působením elektromagnetického frekvenčního pole se naruší elektrochemická a elektrostatická rovnováha vzlínajícího systému tak, že dochází k rozpadu molekulových svazků vody ve zdivu vázaných pouze slabými silami a tím vlhkost, tj. molekuly a ionty putují zpět k zemině. Zdivo je při stálém působení systému Hydropol chráněno trvale proti vzlínající vlhkosti. Uvedená technologie zabezpečuje nejen odvlhčení, ale ve značné míře i odsolení zdiva. Bližší informace o tomto německém systému lze nalézt na WWW.hydropo-cz.com. ZO Koberovy vzalo informace na vědomí , konečné rozhodnutí o jeho použití v ZŠ ale ponechá až po ověření referencí.

2/ Zastupitelstvo obce Koberovy projednalo a schválilo rozpočet na r. 2006, ve výši –příjmy 12287,143 tis.Kč a výdaje 12287,143 tis.Kč. Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný. Viz.: Příloha usnesení č.1 Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

3/ Zastupitelstvo obce Koberovy projednalo potřebu zvýšit kapacitu vodních zdrojů a také čistírny odpadních vod tak, aby byl umožněn další rozvoj výstavby v obci. Hydrogeolog p. Maršálko zpracoval projekt na různá řešení problému.

Dostatek vody pro obec by mohly zabezpečit např. :

  1. regenerace rých na Michovce, popř. vybudování rýh nových
  2. zkapacitnění vodního zdroje na Michovce
  3. využití přebytku vodního zdroje Kalich

d)obnova stávajících nevyužívaných vrtů a studen v Koberovech , zde se bude muset zhodnotit vydatnost a kvalita vody

  1. zajistit vodu zřízením nového vrtu

Vyšší kapacitu čistírny odpadních vod by po konzultaci s odborníky mohlo vyřešit dosazení vířící jednotky do stávající ČOV.

Nalezení optimálního řešení bude ještě předmětem jednání.

4/ Zastupitelstvo obce Koberovy projednalo a schválilo příspěvek na dopravu obědů pro pí Doubkovou , Vrát, ve výši 7,– Kč na 1 oběd. Pí Doubková potřebuje zvláštní dietu. Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

5/ Zastupitelstvo obce Koberovy projednalo a schválilo jednorázový příspěvek “Sdružení zdravotně postižených v Železném Brodě” ve výši 2000,– Kč. P.starosta tlumočil poděkování pí Bohuslavové za minulé příspěvky tomuto sdružení a informaci o konkrétním použití. Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

4/ Zastupitelstvo obce Koberovy projednalo a schválilo jednorázový příspěvek “Sdružení Český ráj” ve výši 1000,– Kč a přiobjednání dalších 3 výtisků čtvrtletníku “Paměť Českého ráje” Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

5/ Zastupitelstvo obce Koberovy souhlasí a schválilo převod pozemků p.č.3387 a p.č.3388, k.ú. Koberovy z Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Obce Koberovy. Jedná se o pozemky pod stavením u vleku na Hamštejně.

Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

6/ Výstavba rodinných domků v Koberovech fa p. Morávka už má uzemní rozhodnutí. Obec Koberovy zabezpečí jejich napojení na vodu a kanalizaci. V současné době probíhá poptávkové řízení na realizaci akce.

Jindřich Kvapil, starosta obce ……………………………….

Zdeněk Hoření, 1.ověřovatel ……………………………….

Jiří Plíhal, 2. ověřovatel ……………………………….

Zpět