Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koberovy č. 27

23.03.2006 16:10

 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koberovy č. 27

Den : čtvrtek 23.3.2006 

Místo: Zasedací místnost při OÚ Koberovy

Zahájení: 18,00 hodin Ukončení: 19,30 hodin

Jména ověřovatelů : Pavel Havlíček, Eva Šírková Jména omluvených členů ZO: Rutkovský Vladimír Jména neomluvených členů ZO: – Program: 1/ Závěrka r.2005 s komentářem 2/ Různé Průběh jednání Schválení programu. Hlasovalo pro: 10 zastupitelů Zápis z minulého ZO byl ověřen, usnesení vyvěšeno – bez připomínek.

1/ Zastupitelstvo obce Koberovy vyslechlo informace předsedkyně finančního výboru, pí Velíkové k „Závěrce r.2005 s komentářem„. Finanční výbor zprávu předjednal a shledal ji přehlednou a dostatečně informující o průběhu hospodaření obce v r.2005. ZO zprávu schválilo. Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

Různé:

a/ P. starosta Jindřich Kvapil informoval ZO o sloučeném řízení na zemní vedení VN35kV Besedice –Malá Skála. Realizací tohoto vedení bude zapojeno el. vedení v Obci Koberovy na 2 nezávislé okruhy- zdroje elektřiny a sníží se tak pravděpodobnost delších výpadků proudu v obci. Stavební řízení celé akce bude zveřejněno veřejnou vyhláškou a je proto třeba, aby majitelé případně dotčených pozemků věnovali větší pozornost informacím na úřední desce. Úřední deska je nově umístěna mezi vchodem na Obecní úřad a vchodem do školní jídelny na venkovní stěně budovy, tak aby byla občanům přístupná 24 h denně. Dále je možno získat informace na internetové úřední desce na webových stránkách obce WWW.Koberovy.cz.

b/ V pátek 24.3.2006 proběhne na OÚ Koberovy výběrové řízení na zhotovitele generální opravy ZŠ Koberovy.

c/ Letošní zima byla mimořádně náročná, zimní údržba komunikací se velmi prodražila a vznikly i škody na majetku obce, obzvláště pak na střeše budovy OÚ MŠ.

č/Zájemci o kabelovou televizi a připojení k Internetu stále přibývají. Jen letos je již 9 nových uživatelů.

d/ P. ředitelka ZŠ Koberovy upozorňuje na nebezpečnou situaci u vchodu do školní jídelny, kde ohrožuje děti padající sníh ze střechy. Bude nutné v rámci bezpečnosti prodloužit plochou stříšku nad vchodem.

e/ Přes opakovaná upozornění nájemníci v čp. 102 neustále parkují na trojúhelníku před vchodem do ZŠ. Obec je tak nucena umístit zde dopravní značení. Problémy s parkováním v blízkosti školy by měla ještě letos vyřešit výstavba parkovacího pruhu u tenisového hřiště v Koberovech.

f/ Poslední discotéka, pořádaná SDH , svou velkou návštěvností přinesla několik závažných problémů. Škody materiální byly viníky uhrazeny, ublížení na zdraví musela řešit kriminálka. Bude třeba se poučit pro případné další akce, lépe je zabezpečit co se týče služeb a také předem upozornit policii ČR na konání akce.

g/ ZO Koberovy bere na vědomí vyrovnaný rozpočet Mikroregionu Podkozákovsko ve výši v příjmech 9150,–Kč, ve výdajích 9150,–Kč. Příloha č.1 zápisu.

h/ OZ projednalo problematiku šíření paniky v souvislosti s ptačí chřipkou. Pracovníci obce pí Bínová a p. Hlubuček prošli školením na MěÚ Žel. Brod, aby nedošlo k časové prodlevě u opatření v případě výskytu ptačí chřipky na našem území. Medializace tohoto problému je pravděpodobně přehnaná a lidé by se neměli předčasně znepokojovat.

ch/ Projekt na rozšíření kapacity stávající čističky odpadních vod v Koberovech je již hotov. Realizace bude spočívat ve vložení nového železného usazováku, který navýší její kapacitu o 41 domů, po naplnění i této kapacity bude rozšíření umožněno pomocí kalojemu vloženého před čističku. Zhotovení železného usazováku se musí provést a svařit přímo na místě a v současné době se hledá šikovný zhotovitel.

i/ Problematiku nedostatku vody v obci řeší studie p. ing. Maršálka. V současné době probíhá legalizace stávajících vrtů, již 14 dní se dělají čerpací zkoušky, vydatnost je nad očekávání velká, malý vrt např. 39m3/den. Malý hygienický rozbor prozatím ukazuje, že se jedná o kojeneckou vodu. Výsledky vypadají optimisticky, velký rozbor kvality vody bude znám příští týden. Vrty budou sloužit jako záloha vody.

j/ Oprava komunikace ze Železného Brodu do Koberov by měla již s definitivní platností proběhnou v měsíci květnu 2006. Současně Obec Koberovy opraví některé obecní komunikace, v rozpočtu je počítáno s částkou 800000,– Kč včetně dotace. Informace o větších poškozením místních komunikací během letošní těžké zimy lze sdělit na OÚ.

Jindřich Kvapil, starosta obce ……………………………….

Pavel Havlíček, 1.ověřovatel

Eva Šírková, 2. ověřovatel

Příloha: 
zaverka_s_komentarem_r._2005_k_31.12.2005.xls (24,6 kB)
navrh_rozpoctu_2006,_priloha_c.1_k_zapisu_c.27,23.3.2006.xls (8,5 kB)

Zpět