Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koberovy č. 28

04.05.2006 16:13

 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Koberovy č. 28

Den : čtvrtek 4.5.2006 

Místo: Zasedací místnost při OÚ Koberovy

Zahájení: 19,00 hodin

Ukončení: 21,30 hodin

Jména ověřovatelů : Tomáš Hušek, Iva Hartlová Jména omluvených členů ZO: Holub Jan Jména neomluvených členů ZO: – Program:

1/ Zpráva o čerpání rozpočtu 2006

2/ Různé

Průběh jednání Schválení programu. Hlasovalo pro: 10 zastupitelů Zápis z minulého ZO byl ověřen, usnesení vyvěšeno – bez připomínek.

1/ Zastupitelstvo obce Koberovy projednalo a schválilo rozpočtové opatření č.1 a v něm tyto změny:

a/ navýšení rozpočtu ve výdajích opravu komunikací o 1100 tis.Kč, v příjmech dotace 400 tis.Kč , navýšení financování o 700 tis.Kč. Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

b/ navýšení rozpočtu ve výdajích na vybudování kanalizace –737 tis.Kč a vodovodního řadu –558 tis.Kč k nové výstavbě v Koberovech, projekt na obě akce 125 tis.Kč, v příjmech přislíbena dotace 1214 tis.Kč, financování navýšit o 206 tis.Kč. Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

c/ navýšení rozpočtu ve výdajích na půdní vestavbu o 670 tis.Kč, financování navýšit o 670 tis.Kč. Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

d/ navýšení rozpočtu ve výdajích na zkapacitnění čističky o 100 tis.Kč, financování navýšit o 100 tis.Kč. Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

e/ navýšení rozpočtu ve výdajích na nalezení nových zdrojů pitné vody o 200 tis.Kč, financování navýšit o 200 tis.Kč. Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

f/ navýšení rozpočtu ve výdajích na program pro knihovnu o 18 tis.Kč, v příjmech dotace z min.kultury ve výši 12 tis.Kč, financování navýšit o 6 tis.Kč. Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

Různé:

a/ P. starosta Jindřich Kvapil předložil ZO cenovou nabídku fa Strabag na opravy místních komunikací, ZO projednalo jednotlivé lokality a rozhodlo, že se vyasfaltuje silnice od hřbitova v Koberovech až k silnici na Besedice, cestu k vodojemu v Besedicích až po Čermákovi, vjezd a výjezd na parkoviště na Hamštejně, cestu k Novákových Hamštejn až pod lavičku, cestu ke Kopáňkom-Hamštejn a cestu od křižovatky u Hlubučků po Hlavničkovi, Koberovy autobus. zastávky a chodník u zastávky. Dále budou vyspravena některá poškození místních komunikací. Někteří občané také požádali o vyasfaltování svých komunikací ve vlastní režii. Celkové náklady do 1,5 mil. Kč. Z Libereckého kraje se na tuto akci podařila zajistit dotace ve výši 400 tis. Kč z Programu obnovy venkova.

b/ Obec Koberovy zrealizuje výstavbu kanalizace a nového vodovodního řadu pro novou lokalitu Koberovy-podhamštejn , prozatím má přislíbeno dotaci 836 tis.Kč od Libereckého kraje a spoluúčast SVS a.s. ve výši 378 tis.Kč. Z důvodu umožnění další výstavby nových domů v obci se i nadále hledá posílení zdrojů vody – bude třeba dalších investic. Byly provedeny čerpací zkoušky u stávajících vrtů KH 1 a KH 2 Vydatnost vrtu KH 1 je 34 m3/dne, vydatnost vrtu KH 2 je 66 m3/den.. Vrt KH 2 je však bakteriologicky závadný. SčVaK Vratislavice provádí ještě znovu kontrolní rozbory. Hydrogeolog Vladimír Bělohradský provedl posouzení možnosti posílení dosavadních zdrojů pitné vody pro Obec Koberovy. Ze zprávy vyplývá doporučení provést sanaci stávajících vrtů KH 1 a KH 2. Současně jako další řešení se nabízí provést nový vrt na Michovce u čerpací stanice hluboký 35 m, kde by měla být vydatnost 1,5 l/s. Koncem měsíce května bude proveden v této lokalitě průzkumný vrt, který by měl tuto vydatnost potvrdit.
Pro zvýšení kapacity čističky se již řešení našlo, ale vyžádalo si navýšení rozpočtu o 100 tis.Kč na celkovou částku 600 tis. Kč. Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

c/ Zastupitelstvo obce Koberovy projednalo a schválilo zřízení věcného břemene na umístění nových zemních kabelů VN na pozemcích 2820/2, 2823, 2764/2 a 2766/2, k.ú. Besedice zapsaných na LV 10001 pro Obec Koberovy. Jedná se o nové vedení VN35kV Besedice –Malá Skála. Realizací tohoto vedení bude zapojeno el. vedení v Obci Koberovy na 2 nezávislé okruhy- zdroje elektřiny . . Hlasovalo pro: 10 zastupitelů

d/ P. Duda , Besedice 21, podal žádost o možnost odkupu části obecní cesty ppč.2767, k.ú.Besedice. ZO prodej projednalo a v závěru její prodej neodsouhlasilo. Cestu je třeba zachovat a upozornit p. Dudu, že je třeba ji ponechat stále průjezdnou. Jedná se o historický majetek obce. Zdrželi se: 1 zastupitel Hlasovalo proti: 9 zastupitelů

e/ Zastupitelstvo obce Koberovy se seznámilo se zprávou Úřadu práce o výši nezaměstnanosti v Obci Koberovy, která k 31.12.2005 činila 4,3% (tj.22 občanů-z toho 14 žen; 7 občanů do 24 let).

f/ P. starosta tlumočil ZO osobní příslib pí ředitelky CHKO Turnov ,že povede ve spolupráci s geology a dalšími odborníky jednání ohledně ochrany přírody na území naší obce. Cílem je provést odpis zásob ložiska vápence. Jednání proběhne 17.5.2006 na MÚ Železný Brod.

g/ Práce na rekonstrukci ZŠ Koberovy budou zahájeny. Stavbu, na kterou byla získána dotace 3 mil.Kč, zrealizuje fa Profes stavby, Turnov,s.r.o., vybraná ve výběrovém řízení. Celkové náklady činí 3.044 tis. Kč. Součástí poptávky však nebylo vymalování školy – bude nutno zajistit. Rekonstrukce školy bude zahrnovat výměnu oken, zateplení fasády a zhotovení nových podlah ve třídách. Rekonstrukce by měla být dokončena 21.8.2006.

h/ V části obce Prosíčka, proti křižovatce k Líšnému a směrem ke stavení manž.Doulových, došlo vlivem extrémních podmínek k posunu velkého množství zeminy ( asi 45 tis.m3) – břeh se posunul i se stromy, el. sloupy a tlakem byl nadzvednut i povrch místní komunikace směrem k Malé Skále. Krajská správa silnic přizvala odborníky-geology, kteří provedli zkušební vrty a konstatovali, že se jedná o svahovou deformaci, která pokud by měla být s jistotou zastavena , vyžádá si náklady cca 40 mil Kč. Zde se bude těžko hledat vhodný investor.

ch/ Státní zemědělský intervenční fond zaslal OÚ zprávu, ze které vyplývá, že p. Hanzlovi byl snížen o významnou část nárokovaný vyrovnávací příspěvek z SZIF. Stalo se tak v důsledku provedených několika fyzických kontrol na místě, při nichž bylo zjištěno, že žadatel nedodržel pravidla skladování a manipulace s chemickými látkami.

i/ Veřejná knihovna v Koberovech obdržela od Ministerstva kultury 70%ní dotaci na výpůjční programy-12 tis.Kč. Obec přispěje 6 tis.Kč.

j/ Ve dnech 2.-3.června proběhnou volby do PS PČR. Občané mohou ovlivnit směr dalšího vývoje v naší republice v pátek 2.6. od 14–22 hodin a v sobotu od 8,00 –14 hodin.

k/ Připomínky zastupitelů:

  • potřeba úklidu po kontejneru na Michovce
  • podnět na státní stavební dohled u čp. 5 v Besedicích
  • podnět na státní stavební dohled u čp. 100 v Koberovech
  • udělat průzkum na úpravu hřbitova Vrát

    Jindřich Kvapil, starosta obce

Tomáš Hušek, 1.ověřovatel

Iva Hartlová, 2. ověřovatel

Zpět